Les vins du Tour de France 2012: 11. etappe Albertville til La Toussuire — Les Sybelles

Man­ge sav­ner Thor Hus­hovd i årets tour. Det gjel­der ikke bare syk­kel­gale nord­menn. I “A Tour Wit­hout Thor” skri­ver Jens Voigt om hvor­dan han sav­ner Thor Hus­hovd i fel­tet. Mens Tour de Fran­ce ryt­ter­ne har en meget vel­for­tjent hvile­dag, kan vi min­ne om at i dag star­ter Tour de Polog­ne med Thor Hus­hovd, Alek­san­der Kristoff og Gab­ri­el Rasch på start­stre­ken. Vi får håpe at alle her viser at for­men er inne og er kla­re for å vise seg fram i det­te rit­tet, og ikke minst at de er kla­re for det som kom­mer sene­re i seson­gen, som OL, Vuel­ta og VM.

Jeg sni­ker inn en annen kom­men­tar, som ikke har så mye med Tour de Fran­ce å gjø­re. Man arbei­der hardt for å bekjem­pe doping, ikke minst innen syk­kel, som har hatt et alvor­lig doping­pro­blem. Nor­ge har lik­som vært et fore­gangs­land. Men når en av våre egne blir tatt, da gjel­der visst noe helt annet. Det er pin­lig, nær­mest skam­me­lig at Olym­pia­top­pen i Nor­ge har støt­tet Erik Tys­se i hans for­be­re­del­ser til å kun­ne kva­li­fi­se­re seg til OL etter at dopin­gute­sten­gel­sen er over. Like ille er det at man har et eget stev­ne skred­der­sydd for at han skal kun­ne kva­li­fi­se­re seg i det lil­le tids­vin­du­et som er mel­lom ute­sten­gel­sen og frist for OL-uttak. Det var en del kom­men­ta­rer i Nor­ge om hvor­dan span­jo­ler støt­ter Alber­to Con­ta­dor. Nor­ges behand­ling av Tys­se-saken til­si­er at nord­menn her­etter bør hol­de kjeft når and­re land hol­der en beskyt­ten­de hånd over sine doping­tat­te utøve­re. Om saken, se f.eks. det­te på nrk.no.

Men vi har gjort oss fer­dig med hvile­da­gen og skal ikke snak­ke mer om doping — i alle fall så len­ge det ikke duk­ker opp saker under touren. Vi har kom­met til 11. etap­pe fra Albert­vil­le til La Tous­suire — Les Sybel­les. Det er årets sto­re Alpe­etap­pe, med Col de la Madelei­ne, Col de la Croix de Fer og the Col du Mol­lard før etap­pen avslut­tes med en klat­ring opp til La Tous­suire.

Utval­get av vin er begren­set i fjell­om­rå­de­ne — fra ingen ting til lit­te grann. Her skal vi kla­re å fin­ne noe. Men repri­ser er ikke til å unn­gå i dis­se fjell­om­rå­de­ne. Eller kan­skje vi skal vel­ge den litt mer peda­go­gis­ke til­nær­min­gen og kal­le det repe­ti­sjon, hel­ler enn repri­se. Uan­sett: Når pres­sen hjem­me kan kjø­re de sam­me flått-his­to­rie­ne år etter år, da må vi kun­ne tåle noen gjen­ta­gel­ser om vin og en kake. Vi skal den­ne gan­gen ha vin fra områ­det Savoie. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 11. etap­pe Albert­vil­le til La Tous­suire — Les Sybel­les