Les vins du Tour de France 2012: 13. etappe: Flatt, men mye interessant vin.

Tho­mas Voeck­ler er Frank­ri­kes ynd­ling så det var en popu­lær sei­er i går. Han og Syl­vain Cha­va­n­el er to ryt­te­re som all­tid sat­ser friskt og ofte gjør nok­så håp­løse for­søk. Men som Tho­mas Voeck­ler sa i et eller annet inter­vju etter nok et for­søk som ikke før­te til noe: Jeg vet jo at det sann­syn­lig­vis ikke går, men jeg må jo bare for­sø­ke. Og noen gan­ger går det. I går gikk det. Når han ikke lyk­kes er han nes­ten like blid. Der­for er han så populær.

Jeg har også stor sans for Jens Voigt. Etter 8. etap­pe skrev han at han håpet at de and­re kan­skje kun­ne glem­me ham noen minut­ter, slik at hans solo­brudd kun­ne lyk­kes. I går så det nes­ten ut til at de had­de glemt ham til han duk­ket opp fra intet på slut­ten og kom inn som nr 3. Les hans beskri­vel­se av brud­det her. Det er all­tid mor­somt å lese Jens Voigt.

I dag skal ryt­ter­ne ut på årets sto­re alpe­etap­pe. Men vi er ute av fjel­le­ne og skal ut på mel­lom­e­tap­pen mel­lom Alpe­ne og Pyre­ne­ene. 13. etap­pe syk­les på Frank­ri­kes nasjo­nal­dag, så det er etap­pen alle frans­ke syk­lis­ter drøm­mer om å vin­ne. Den går fra Saint-Paul-Trois-Châteaux til Le Cap d’Agde.

I fjor star­tet 16. etap­pe sam­me sted, men da gikk den øst­over til Gap. Det er en etap­pe få syk­kel­in­ter­es­ser­te nord­menn glem­mer. Tre syk­lis­ter kom sam­men mot mål: Thor Hus­hovd, Ryder Hesje­dal og Edvald Boa­sson Hagen. Thor Hus­hovd vant, med Edvald Boa­sson Hagen på and­re. Vi til­la­ter oss å ta med den­ne set­nin­gen fra den offi­si­el­le omta­len av dagens etap­pe:

During the 2011 Tour, the Nor­we­gi­an riders were inspi­red by this start in Drô­me, as Thor Hus­hovd finis­hed first ahead of his fel­low coun­try­man Edvald Boa­sson Hagen, a uni­que double success.”

Vi kan tåle å fris­ke opp min­ne­ne fra 16. etap­pe i 2011. Det­te er et sam­men­drag fra  bri­tis­ke ITV4, så det er uten lett sjå­vi­nis­tis­ke nors­ke kom­men­ta­to­rer. Det er greit å bli min­net om at det ikke bare er vi nord­menn som er impo­nert over inn­sat­sen til Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 13. etap­pe: Flatt, men mye inter­es­sant vin.