Krimsjef Geir Kristiansen i Fredrikstad, hittil verste politiuttalelse om syklister?

Poli­ti­et er en syk­kel­fiendt­lig etat. Det er dess­ver­re ikke uvan­lig at de feil­in­for­me­rer om ulyk­ker som involve­rer bilist og syk­list, slik at de fri­kjen­ner bilis­ten og leg­ger skyl­den på syk­lis­ten. Men krim­sjef Geir Kris­ti­an­sen i Fred­rik­stad har i Fred­rik­stad Blad kom­met med en av de ver­ste utta­lel­se­ne jeg til nå har sett.

Slik beskri­ves hen­del­sen i Fred­rik­stad Blad:

Det er drøye to uker siden at en mann­lig syk­list ble kjørt til syke­hus etter at han ble påkjørt på riks­vei 117 rett sør for avkjø­rin­gen til Lil­leng. Syk­lis­ten ble lig­gen­de for­latt i vei­ba­nen etter ulyk­ken.”

Bilis­ten meld­te seg sene­re, og had­de ikke mer­ket ulyk­ken. Det kan godt hen­de at det stem­mer, så jeg kri­ti­se­rer ham ikke for å ha kjørt vide­re der­som han fak­tisk ikke mer­ket at noe skjed­de. Det er noe usik­ker­het om selve hen­del­ses­for­lø­pet. Men det mest sann­syn­li­ge er det­te i føl­ge poli­ti­et, slik det er gjen­gitt i Fred­rik­stad Blad: Con­ti­nue read­ing Krim­sjef Geir Kris­ti­an­sen i Fred­rik­stad, hit­til ver­ste politi­ut­ta­lel­se om syk­lis­ter?

Les vins du Tour de France 2012: 14. etappe Limoux — Foix

Sky is the limit. I går fes­tet Sky gre­pet. Cadel Evans prøv­de, men tap­te. Pier­re Rol­land viser at sei­e­ren til Alpes d’Huez i fjor ikke var et blaff. Fransk­men­ne­ne jub­ler. Det er tre frans­ke etappe­sei­ere til nå. Tho­mas Voeck­ler fikk en dag i klatre­trøy­en. Han beholdt den ikke len­ge. Men det er førs­te fransk­mann i klatre­trøye siden Richard Viren­que, om man skal tro fransk TV. Svens­ke Fred­rik Kes­sia­koff tok til­ba­ke klatre­trøy­en, og kjem­per blant annet med dans­ken Chris Anker Søren­sen om den­ne. Når Thor Hus­hovd sli­ter i Polen og Edvald Boa­sson Hagen er låst i sin rol­le for å hjel­pe Brad­ley Wiggins i fjel­le­ne og Mark Caven­dish på fla­te­ne, er det moro å se svens­ker og dans­ker som hev­der seg helt i toppen.

Det er også moro å se at så man­ge unge ryt­te­re gjør det godt. Tejay van Gar­de­ren og Thi­baut Pinot, som lig­ger på de to førs­te plas­se­ne i kam­pen om ung­doms­trøy­en, har vist at de kan spi­se kirse­bær med de sto­re. Peter Sagan og Edvald Boa­sson Hagen er også unge. Pier­re Roland er fort­satt gans­ke ung. Det sam­me er Andy Schleck, som er ska­det og der­for ikke er med i år. Vi kom­mer til å se mye til dis­se i man­ge år fremover.

Ryt­ter­ne skal ut av alpe­ne. Vi er alle­re­de på vei inn i Pyre­ne­ene.  14. etap­pe går fra Limoux — Foix

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 14. etap­pe Limoux — Foix