Krimsjef Geir Kristiansen i Fredrikstad, hittil verste politiuttalelse om syklister?

Politiet er en sykkelfiendtlig etat. Det er dessverre ikke uvanlig at de feilinformerer om ulykker som involverer bilist og syklist, slik at de frikjenner bilisten og legger skylden på syklisten. Men krimsjef Geir Kristiansen i Fredrikstad har i Fredrikstad Blad kommet med en av de verste uttalelsene jeg til nå har sett.

Slik beskrives hendelsen i Fredrikstad Blad:

“Det er drøye to uker siden at en mannlig syklist ble kjørt til sykehus etter at han ble påkjørt på riksvei 117 rett sør for avkjøringen til Lilleng. Syklisten ble liggende forlatt i veibanen etter ulykken.”

Bilisten meldte seg senere, og hadde ikke merket ulykken. Det kan godt hende at det stemmer, så jeg kritiserer ham ikke for å ha kjørt videre dersom han faktisk ikke merket at noe skjedde. Det er noe usikkerhet om selve hendelsesforløpet. Men det mest sannsynlige er dette i følge politiet, slik det er gjengitt i Fredrikstad Blad:

“– Der dette skjedde, er det en slak venstrekurve. Bilen har ifølge vitner passert syklisten med god klaring, men har trolig lagt seg litt for tidlig inn igjen. Og siden det var i en venstresving, er det naturlig at vedkommende ikke har sett det selv. Om han hadde sett i høyrespeilet, ville hengeren ha sperret for utsikten, sier krimsjef Geir Kristiansen i Fredrikstad-politiet.

– Men ville han ikke ha merket at han traff noe?

– Hvis du sykler, er det nok med et lite dytt i skuldra for å tippe ut i grøfta. Ofte er det ikke nødvendig at bilen treffer deg, en gang. Syklisten ble da heller ikke skadet av sammenstøtet, men av veltet, sier Kristiansen.”

Hvis du sykler, er det nok med et lite dytt i skuldra for å tippe ut i grøfta sier altså krimsjef Geir Kristiansen. Hva mener han egentlig med et slikt utsagn? Mener han at det derfor må være greit å dytte syklister ut i grøften når han sier det ikke er uaktsomt? Mener virkelig politiet at dette er greit, og at det ikke heller betyr at man må ta særlig hensyn og sørge for at man har tilstrekkelig avstand når man kjører forbi syklister? Andvender krimsjef samme form for “logikk” i forhold til f.eks. barn og eldre folk i trafikken, eller er det bare syklister som er lovlig trafikkvilt for krimsjef Geir Kristiansen i Fredrikstad?

På spørsmål om det får noen konskvenser for bilisten, svarer krimsjef Geir Kristiansen:

“Da må det påvises uaktsomhet. Ut fra den vitnebeskrivelsen vi har av kjøreatferden, er det ikke noe som tyder på at det har vært uansvarlig kjøring, sier Kristiansen.”

Tankegangen i politiet er åpenbart at syklister opptrer uaktsomt hvis de ikke passer seg for bilister som ikke følger trafikkreglene, og at bilistene derfor må frikjennes.

Krimsjef Geir Kristiansen trenger tydeligvis en elementær innføring i grunnleggende trafikkbestemmelser. Vi kan starte med Vegtrafikkloven § 3, som formulerer grunnreglene for trafikk:

“Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. “

Så til det som konkret regulerer forbikjøring. I trafikkreglene § 12 nr 2 heter det om forbikjøring:

“2. Før forbikjøring skal kjørende forvisse seg om at
a)    vegen er fri for hinder på tilstrekkelig lang strekning framover,
(…)
d)    det åpenbart lar seg gjøre å komme inn i trafikkstrømmen igjen uten å forstyrre den. “

Videre i nr. 3:

“3. Den som har kjørt forbi til venstre, skal svinge til høyre igjen når forbikjøringen er avsluttet uten å volde fare for eller hindre eller unødig forstyrre den forbikjørte. “

Det er jo helt åpenbart at bilisten må ha brutt nr 3. Hadde han svingt inn på en måte som ikke hadde voldt fare, da hadde ulykken ikke skjedd.

I § 12 nr 5 annet ledd heter det:

“Forbikjøring er forbudt der sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte. Unntatt er forbikjøring i kjørefelt der motgående trafikk ikke er tillatt. “

Nå sier ikke avisartikkelen veldig mye om forholdene på stedet. Men vi får vite at forbikjøringen skjedde i en venstresving. Krimsjef Geir Kritisansen unnskylder bilisten med at om han hadde sett i speilet ville sikten ha blitt hindret av tilhengeren. Det betyr vel at sikten hindres av en kurve? Man må spørre om det ikke generelt er uforsvarlig å kjøre forbi når man ikke kan se den man kjører forbi. Og uansett vil dette stilel særlig krav til aktsomhet, blant annet at man er sikker på at strekningen er lang nok og at man ikke kjører inn igjen før man her helt sikker på at man har kommet ordentlig forbi. Den som skaper ulykker ved å kjøre i blinde kan ikke fritas for ansvar fordi han kjørte i blinde.

Noen overordnede bør kalle krimsjef Geir Kristiansen inn på teppet og gjøre det klart at uttalelser som dette ikke akseptable. De bør også klargjøre hva politiet faktisk mener, ellers kan vi ikke tro annet enn at politiet faktisk synes det er greit å dytte syklister ut av veien. Budskapet må være: Syklister har rett til å sykle på veien og bilister må ta hensyn til at de deler veien med syklister. Vi trenger ikke et politi som godtar at syklister kjøres ned på den måten.

Som så alt for ofte når syklister blir kjørt ned av bilister, kommer noen trekkende med at syklisten også var uaktsom fordi han skulle ha flyttet seg. Segrov skriver på Twitter:

“Spørs jo litt på om syklisten heller var den uaktsomme. Bremset han ned og hjalp bilen forbi? “

Det er omtrent like dumt som å si at den som blir slått ned var uaktsom fordi han ikke dukket da slaget kom. Eller som å si at kvinner selv har ansvaret om de blir voldtatt. Sutteklutregelen til syklofobe blikkbokshoder, som GeViOz kommer trekkende med,  er trafikkreglene § 12 nr 4, som lyder:

“4. Når noen vil kjøre forbi til venstre, skal forankjørende holde så langt til høyre som mulig, og ikke øke farten. Når kjøretøyet beveger seg sakte eller tar stor plass, og vegen er uoversiktlig eller har motgående trafikk, skal føreren om nødvendig vike til høyre og sette ned farten eller stanse.”

Man skal være temmelig rusten i blikkbokshodet sitt for å tolke denne regelen slik at den gir utålmodige bilister noen form for rett til å kjøre ned syklister.

La oss først slå fast at ikke noe av det som er opplyst om den aktuelle saken tyder på at det var noe problem at syklisten hindret bilisten på annen måte enn ved å benytte sin selvsagte rett til å sykle i veien. Det står at bilisten kjørte forbi med god klaring, men trolig har lagt seg for tidlig inn igjen. Siden jeg nå sitter og ser på Tour de France er dette en episode fra fjorårets ritt som kan illustrere denne saken:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=I7W-tkd1C5I[/youtube]

Ut fra det som er opplyst er det ingen ting som tyder på at ikke bilisten har eneansvaret for ulykken ved å foreta en uaktsom forbikjøring. Men vi får ha med at de faktiske forhold ikke er helt klarlagt.

Ingen har noen plikt til å sprette til side og eventuelt stopp om det kommer en utålmodig trafikant bak som vil forbi. Som syklist har jeg ingen plikt til å svinge inn til side og eventuelt stoppe om det kommer en utålmodig bilist som ikke holder ut å vente 30 sekunder til det er mulig å foreta en forsvarlig forbikjøring. Like selvfølgelig er det at bilister som tas igjen av syklister ikke har noen plikt til umiddelbart å svinge til side for å slippe fram syklisten. En av bilistenes yndglingshobbyer er å slå seg sammen og lage kø. Da hindrer de hverandre, men de hindrer også syklister. I litt svingete utforbakker er sykkel langt raskere enn en bil. Men vi venter ikke at langsommere biler som vi tar igjen umiddelbart skal svinge til side og eventuelt stanse for å slippe oss fram.

Det er greit nok at den som hindrer trafikken har en plikt til å slippe andre fram. Kjører man traktor eller en undermotorisert og overlastet lastebil på svingete veier hvor det er 25 km til neste forbikjøringsmulighet, da kjører man selvsagt til side fra tid til annen for å slippe køen forbi. Men man kjører ikke til side hver gang det kommer noen bakfra. Slik er det også for syklister.

Men det som er viktigere: Om situasjonen skulle være slik at forankjørende burde ha kjørt til side og sluppet køen fram, så fører det i høyden til at man blir vinket til side og i verste fall kan få en bot. Det gir ikke baknforkjørende noen rett til å foreta en uforsvarlig forbikjøring eller kjøre ned de som kjører foran. Det gir ikke bilister noen rett til å presse syklister av veien, slik segrov og GeViOz synes å tro. Den som foretar en uforsvarlig forbikjøring er uansett ansvarlig for konsekvensene av den. Det er helt utrolig at noen i det hele tatt kan tenke at bilister skulle ha rett til å kjøre ned de som de mener er i veien for dem, og bli fritatt for ansvar om de gjør det.

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.