Krimsjef Geir Kristiansen i Fredrikstad, hittil verste politiuttalelse om syklister?

Poli­ti­et er en syk­kel­fiendt­lig etat. Det er dess­ver­re ikke uvan­lig at de feil­in­for­me­rer om ulyk­ker som involve­rer bilist og syk­list, slik at de fri­kjen­ner bilis­ten og leg­ger skyl­den på syk­lis­ten. Men krim­sjef Geir Kris­ti­an­sen i Fred­rik­stad har i Fred­rik­stad Blad kom­met med en av de ver­ste utta­lel­se­ne jeg til nå har sett.

Slik beskri­ves hen­del­sen i Fred­rik­stad Blad:

Det er drøye to uker siden at en mann­lig syk­list ble kjørt til syke­hus etter at han ble påkjørt på riks­vei 117 rett sør for avkjø­rin­gen til Lil­leng. Syk­lis­ten ble lig­gen­de for­latt i vei­ba­nen etter ulyk­ken.”

Bilis­ten meld­te seg sene­re, og had­de ikke mer­ket ulyk­ken. Det kan godt hen­de at det stem­mer, så jeg kri­ti­se­rer ham ikke for å ha kjørt vide­re der­som han fak­tisk ikke mer­ket at noe skjed­de. Det er noe usik­ker­het om selve hen­del­ses­for­lø­pet. Men det mest sann­syn­li­ge er det­te i føl­ge poli­ti­et, slik det er gjen­gitt i Fred­rik­stad Blad:

– Der det­te skjed­de, er det en slak venstre­kur­ve. Bilen har iføl­ge vit­ner pas­sert syk­lis­ten med god kla­ring, men har tro­lig lagt seg litt for tid­lig inn igjen. Og siden det var i en venstre­sving, er det natur­lig at ved­kom­men­de ikke har sett det selv. Om han had­de sett i høyre­spei­let, vil­le hen­ge­ren ha sper­ret for utsik­ten, sier krim­sjef Geir Kris­ti­an­sen i Fredrikstad-politiet.

– Men vil­le han ikke ha mer­ket at han traff noe?

– Hvis du syk­ler, er det nok med et lite dytt i skuld­ra for å tip­pe ut i grøf­ta. Ofte er det ikke nød­ven­dig at bilen tref­fer deg, en gang. Syk­lis­ten ble da hel­ler ikke ska­det av sam­men­stø­tet, men av vel­tet, sier Kristiansen.”

Hvis du syk­ler, er det nok med et lite dytt i skuld­ra for å tip­pe ut i grøf­ta sier alt­så krim­sjef Geir Kris­ti­an­sen. Hva mener han egent­lig med et slikt utsagn? Mener han at det der­for må være greit å dyt­te syk­lis­ter ut i grøf­ten når han sier det ikke er uakt­somt? Mener vir­ke­lig poli­ti­et at det­te er greit, og at det ikke hel­ler betyr at man må ta sær­lig hen­syn og sør­ge for at man har til­strek­ke­lig avstand når man kjø­rer for­bi syk­lis­ter? And­ven­der krim­sjef sam­me form for “logikk” i for­hold til f.eks. barn og eld­re folk i tra­fik­ken, eller er det bare syk­lis­ter som er lov­lig tra­fikk­vilt for krim­sjef Geir Kris­ti­an­sen i Fredrikstad?

På spørs­mål om det får noen kon­skven­ser for bilis­ten, sva­rer krim­sjef Geir Kristiansen:

Da må det påvi­ses uakt­som­het. Ut fra den vitne­be­skri­vel­sen vi har av kjøre­at­fer­den, er det ikke noe som tyder på at det har vært uan­svar­lig kjø­ring, sier Kristiansen.”

Tanke­gan­gen i poli­ti­et er åpen­bart at syk­lis­ter opp­trer uakt­somt hvis de ikke pas­ser seg for bilis­ter som ikke føl­ger tra­fikk­reg­le­ne, og at bilis­te­ne der­for må frikjennes.

Krim­sjef Geir Kris­ti­an­sen tren­ger tyde­lig­vis en ele­men­tær inn­fø­ring i grunn­leg­gen­de tra­fikk­be­stem­mel­ser. Vi kan star­te med Veg­tra­fikk­lo­ven § 3, som for­mu­le­rer grunn­reg­le­ne for tra­fikk:

Enhver skal fer­des hen­syns­fullt og være akt­på­gi­ven­de og var­som så det ikke kan opp­stå fare eller vol­des ska­de og slik at annen tra­fikk ikke unø­dig blir hind­ret eller forstyrret. ”

Så til det som kon­kret regu­le­rer forbi­kjø­ring. I tra­fikk­reg­le­ne § 12 nr 2 heter det om forbikjøring:

2. Før forbi­kjø­ring skal kjø­ren­de for­vis­se seg om at
a)    vegen er fri for hin­der på til­strek­ke­lig lang strek­ning framover,
(…)
d)    det åpen­bart lar seg gjø­re å kom­me inn i tra­fikk­strøm­men igjen uten å for­styr­re den. ”

Vide­re i nr. 3:

3. Den som har kjørt for­bi til venst­re, skal svin­ge til høy­re igjen når forbi­kjø­rin­gen er avslut­tet uten å vol­de fare for eller hind­re eller unø­dig for­styr­re den forbikjørte. ”

Det er jo helt åpen­bart at bilis­ten må ha brutt nr 3. Had­de han svingt inn på en måte som ikke had­de voldt fare, da had­de ulyk­ken ikke skjedd.

I § 12 nr 5 annet ledd heter det:

Forbi­kjø­ring er for­budt der sik­ten er hind­ret ved bakke­topp, kur­ve eller på annen måte. Unn­tatt er forbi­kjø­ring i kjøre­felt der mot­gå­en­de tra­fikk ikke er tillatt. ”

Nå sier ikke avis­ar­tik­ke­len vel­dig mye om for­hol­de­ne på ste­det. Men vi får vite at forbi­kjø­rin­gen skjed­de i en venstre­sving. Krim­sjef Geir Kri­ti­san­sen unn­skyl­der bilis­ten med at om han had­de sett i spei­let vil­le sik­ten ha blitt hind­ret av til­hen­ge­ren. Det betyr vel at sik­ten hind­res av en kur­ve? Man må spør­re om det ikke gene­relt er ufor­svar­lig å kjø­re for­bi når man ikke kan se den man kjø­rer for­bi. Og uan­sett vil det­te stilel sær­lig krav til akt­som­het, blant annet at man er sik­ker på at strek­nin­gen er lang nok og at man ikke kjø­rer inn igjen før man her helt sik­ker på at man har kom­met ordent­lig for­bi. Den som ska­per ulyk­ker ved å kjø­re i blin­de kan ikke fri­tas for ansvar for­di han kjør­te i blinde.

Noen over­ord­ne­de bør kal­le krim­sjef Geir Kris­ti­an­sen inn på tep­pet og gjø­re det klart at utta­lel­ser som det­te ikke aksep­tab­le. De bør også klar­gjø­re hva poli­ti­et fak­tisk mener, ellers kan vi ikke tro annet enn at poli­ti­et fak­tisk synes det er greit å dyt­te syk­lis­ter ut av vei­en. Bud­ska­pet må være: Syk­lis­ter har rett til å syk­le på vei­en og bilis­ter må ta hen­syn til at de deler vei­en med syk­lis­ter. Vi tren­ger ikke et poli­ti som god­tar at syk­lis­ter kjø­res ned på den måten.

Som så alt for ofte når syk­lis­ter blir kjørt ned av bilis­ter, kom­mer noen trek­ken­de med at syk­lis­ten også var uakt­som for­di han skul­le ha flyt­tet seg. Segrov skri­ver på Twit­ter:

Spørs jo litt på om syk­lis­ten hel­ler var den uakt­som­me. Brem­set han ned og hjalp bilen forbi? ”

Det er omtrent like dumt som å si at den som blir slått ned var uakt­som for­di han ikke duk­ket da sla­get kom. Eller som å si at kvin­ner selv har ansva­ret om de blir vold­tatt. Sutte­klut­re­ge­len til syklo­fo­be blikk­bok­s­ho­der, som GeViOz kom­mer trek­ken­de med,  er tra­fikk­reg­le­ne § 12 nr 4, som lyder:

4. Når noen vil kjø­re for­bi til venst­re, skal foran­kjø­ren­de hol­de så langt til høy­re som mulig, og ikke øke far­ten. Når kjøre­tøy­et beve­ger seg sak­te eller tar stor plass, og vegen er uover­sikt­lig eller har mot­gå­en­de tra­fikk, skal føre­ren om nød­ven­dig vike til høy­re og set­te ned far­ten eller stanse.”

Man skal være tem­me­lig rus­ten i blikk­bok­s­ho­det sitt for å tol­ke den­ne rege­len slik at den gir utål­mo­di­ge bilis­ter noen form for rett til å kjø­re ned syklister.

La oss først slå fast at ikke noe av det som er opp­lyst om den aktu­el­le saken tyder på at det var noe pro­blem at syk­lis­ten hind­ret bilis­ten på annen måte enn ved å benyt­te sin selv­sag­te rett til å syk­le i vei­en. Det står at bilis­ten kjør­te for­bi med god kla­ring, men tro­lig har lagt seg for tid­lig inn igjen. Siden jeg nå sit­ter og ser på Tour de Fran­ce er det­te en epi­so­de fra fjor­årets ritt som kan illust­re­re den­ne saken:

Ut fra det som er opp­lyst er det ingen ting som tyder på at ikke bilis­ten har ene­an­sva­ret for ulyk­ken ved å fore­ta en uakt­som forbi­kjø­ring. Men vi får ha med at de fak­tis­ke for­hold ikke er helt klarlagt.

Ingen har noen plikt til å spret­te til side og even­tu­elt stopp om det kom­mer en utål­mo­dig tra­fi­kant bak som vil for­bi. Som syk­list har jeg ingen plikt til å svin­ge inn til side og even­tu­elt stop­pe om det kom­mer en utål­mo­dig bilist som ikke hol­der ut å ven­te 30 sekun­der til det er mulig å fore­ta en for­svar­lig forbi­kjø­ring. Like selv­føl­ge­lig er det at bilis­ter som tas igjen av syk­lis­ter ikke har noen plikt til umid­del­bart å svin­ge til side for å slip­pe fram syk­lis­ten. En av bilis­te­nes ynd­glings­hobby­er er å slå seg sam­men og lage kø. Da hind­rer de hver­and­re, men de hind­rer også syk­lis­ter. I litt svin­ge­te utfor­bak­ker er syk­kel langt ras­ke­re enn en bil. Men vi ven­ter ikke at lang­som­mere biler som vi tar igjen umid­del­bart skal svin­ge til side og even­tu­elt stan­se for å slip­pe oss fram.

Det er greit nok at den som hind­rer tra­fik­ken har en plikt til å slip­pe and­re fram. Kjø­rer man trak­tor eller en under­mo­to­ri­sert og over­las­tet laste­bil på svin­ge­te vei­er hvor det er 25 km til nes­te forbi­kjø­rings­mu­lig­het, da kjø­rer man selv­sagt til side fra tid til annen for å slip­pe køen for­bi. Men man kjø­rer ikke til side hver gang det kom­mer noen bak­fra. Slik er det også for syklister.

Men det som er vik­ti­ge­re: Om situa­sjo­nen skul­le være slik at foran­kjø­ren­de bur­de ha kjørt til side og slup­pet køen fram, så fører det i høy­den til at man blir vin­ket til side og i ver­ste fall kan få en bot. Det gir ikke bakn­for­kjø­ren­de noen rett til å fore­ta en ufor­svar­lig forbi­kjø­ring eller kjø­re ned de som kjø­rer foran. Det gir ikke bilis­ter noen rett til å pres­se syk­lis­ter av vei­en, slik segrov og GeViOz synes å tro. Den som fore­tar en ufor­svar­lig forbi­kjø­ring er uan­sett ansvar­lig for kon­se­kven­se­ne av den. Det er helt utro­lig at noen i det hele tatt kan ten­ke at bilis­ter skul­le ha rett til å kjø­re ned de som de mener er i vei­en for dem, og bli fri­tatt for ansvar om de gjør det.

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email