Les vins du Tour de France 2012: 15. etappe: Vin og avec

Det var vel ikke noen stor over­ras­kel­se at det ble kjørt gans­ke rolig i går. De to sto­re stig­nin­ge­ne kom for tid­lig til at de kun­ne bli avgjø­ren­de, det var en lang etap­pe og man­ge had­de nok behov for å hen­te seg inn etter en hard alpe­etap­pe. Et brudd fikk gå og ingen i hoved­fel­tet vil­le ta ansvar for å kjø­re dem inn. Men avslut­nin­gen ble morsom.

I dag er det en flat etap­pe som gans­ke sik­kert vil ende i en masse­spurt. Det kan nok  bli en duell mel­lom Peter Sagan og Mark Caven­dish.

Vi er frem­me ved 15. etap­pe. Etter den førs­te etap­pen i Pyre­ne­ene har man i år lagt inn flat “resti­tu­sjons­etap­pe”. Den er rela­tivt kort, 158,5 km, og uten sær­lig kre­ven­de stig­nin­ger. Kan­skje blir det kjørt fort, og kan­skje kan vi håpe på at det er en Edvald-etap­pe. Skjønt avslut­nin­gen er kan­skje litt for flat. For oss som er opp­tatt av godt drik­ke er det­te en spen­nen­de etap­pe. Her blir det både vin og en avec etter­på. Vi skal blant annet gjen­nom vin­om­rå­det Madi­ran og tvers gjen­nom Armag­nac.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 15. etap­pe: Vin og avec