Les vins du Tour de France 2012. 16. etappe: Søt vin, harde fjell og varme bad

Det er litt frust­re­ren­de å være i utakt og få et hvile­dag­sopp­hold den dagen jeg had­de lyst til å for­tel­le at vi “i går” (som alt­så var lør­dag), sto omtrent i vin­mar­ken og så TdF pas­se­re. Jeg sto ved stikke­vei­en som går inn til Domain l’Hor­tus og Mas Bru­ge­rie, som jeg had­de med i min omta­le av den etap­pen.

Skal man gjø­re det helt rett bør man syk­le til en TdF-etap­pe. Vi valg­te kom­bi­na­sjo­nen bil og syk­kel. Det er drøyt 50 km fra oss til der vi så etap­pen, som er litt i over­kant for en syk­kel­tur. Men vi sat­te våre tre Brompton-syk­ler i bilen, par­ker­te noen kilo­me­ter fra dagens etap­pe og syk­let res­ten. Da vi så kao­set av biler med alle som had­de for­søkt å par­ke­re så nær­me som mulig, og som nå skul­le hjem, var det helt åpen­bart at vi had­de gjort et rik­tig valg. Det gir all­tid en god følel­se å syk­le for­bi kao­tis­ke bilkøer.

Det var flott å se Brad­ley Wiggins i gul trøye kjø­re inn de to leder­ne og kjø­re opp­trekk for Edvald Boa­sson Hagen, selv om det ikke gikk helt. Brad­ley Wiggins sa sene­re i et inter­vju på fransk TV (han snak­ker utmer­ket fransk) at det bare var rime­lig at han skul­le hjel­pe Edvald, som har gitt ham så mye hjelp i touren. Når Brad­ley Wiggins i gul trøye kjø­rer opp­trekk for en hjelpe­ryt­ter og Mark Caven­dish i ver­dens­mes­ter­trøye er vann­bæ­rer, da vit­ner det om god lag­ånd uten primadonnanykker.

På søn­da­gens etap­pe kan det ikke ha blitt kjørt spe­si­elt hardt når Mark Cavends­ih trek­ker fel­tet opp på den and­re av to første­ka­te­go­ri­stig­nin­ger. Det er nes­ten pin­lig for klat­rer­ne på de and­re lage­ne at de lar det går så sakte.

Jeg liker at syk­lis­te­ne fort­satt er gent­le­men og ikke utnyt­ter mulig­he­ten når deres kon­kur­ren­ter har uhell. Team Sky for­tje­ner stor hon­nør for å ven­te på Cadel Evans og res­ten av BMC-laget da Evans sto der med punk­tert hjul og ingen hjelp i nær­he­ten. Men Pier­re Rol­land må nok reg­ne med at ethvert for­søk på noe som helst fra hans side her­etter vil bli kon­tret umiddelbart.

Etter hvile­da­gen bærer det inn i fjel­le­ne igjen. 16. etap­pe går fra Pau til Bag­nè­res-de-Luchon. Her skal ryt­ter­ne over fire klas­sis­ke top­per: Col d’Au­bis­que, Col du Tour­malet, Col d’A­spin og Col de Pey­resour­de.

Pau er en av de byene som touren oftest er inn­om. Den lig­ger som en slags “base camp” for etap­per inn i Pyre­ne­ene. Når vi er inn­om de sam­me byene er det ikke til å unn­gå at vi også drik­ker de sam­men vine­ne. I alle fall når vi er i fjell­om­rå­der hvor vin­ut­val­get er begren­set. Men vine­ne her er verdt å ven­de til­ba­ke til.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012. 16. etap­pe: Søt vin, har­de fjell og var­me bad