Les vins du Tour de France 2012: 17. etappe. I dag må vi ty til magi for å finne vin

At en små­kupert og gans­ke kort eat­ppe før hvile­da­gen ble en etap­pe hvor et brudd med ryt­te­re som ikke er noen trus­ler mot sam­men­lag­tryt­ter­ne fikk gå, bør ikke være noen over­ras­kel­se. Peter Sagan har et solid grep på den grøn­ne trøy­en. Det er i prak­sis bare uhell som han hind­re ham i vin­ne den­ne. Når laget hans, Liqui­gas pri­mært kjø­rer for Vin­cen­zo Nibali har ikke de noen inter­es­se av å kjø­re. Mark Caven­dish har meldt seg ut av kam­pen om den grøn­ne trøy­en, og hans lag kjø­rer uan­sett for Brad­ley Wiggins. Da var det i prak­sis bare Lot­to og Orica Gree­ned­ge, med hen­holds­vis André Grei­pel og Matt­hew Goss, som kun­ne ha en seriøs inter­es­se av å kjø­re inn brud­det. Men de valg­te å spa­re kreftene.

I dag har ryt­ter­ne en meget vel­for­tjent hvile­dag før and­re akt av kam­pen om Pyre­ne­ene. Vi har kom­met til den sis­te av pyre­nee-etap­pe­ne. 17. etap­pe fra Bag­nè­res-de-Luchon til Pey­ra­gu­des er sis­te sjan­se for de klatre­ster­ke til å hen­te inn eller kut­te ned på for­sprang and­re har på dem.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 17. etap­pe. I dag må vi ty til magi for å fin­ne vin