Les vins du Tour de France 2012: 18. etappe — en rødvinsetappe

Så fikk vi det vi ikke treng­te: En posi­tiv doping­prø­ve. Det var ikke en rela­tivt ukjent ryt­ter fra et sted med tvil­som doping­kul­tur. Det var Frank Schleck. Man bør slut­te å bli overrasket.

Jeg er ingen eks­pert på doping. Men jeg kan ikke for­stå at vann­dri­ven­de mid­del er noe man kan ha nyt­te av når man skal syk­le en 217 km lang flat etap­pe på en varm dag. Jeg har mer­ket meg at det­te pre­pa­ra­tet er noe som ikke fører til auto­ma­tisk sus­pen­sjon, og at det var det­te Alex­andr Kolob­nev tes­tet på i 2011, men sene­re ble fri­kjent for. Så vi får se. Man begyn­ner å leng­te etter OL, slik at man får noen doping­sa­ker i and­re idret­ter. Men nok om doping i den­ne omgang.

Når det­te fer­dig­stil­les har ryt­ter­ne nett­opp unna­gjort sin hvile­dag og har fjel­le­ne foran seg. Så jeg vet i øye­blik­ket ikke om og even­tu­elt hvor­dan fjell­e­tap­pe­ne har ført til noen end­rin­ger. Vår etap­pe er den sis­te hvor and­re enn sprin­te­re kan ha en mulig­het for å vin­ne en etap­pe. Det kom­mer an på om et brudd for lov til å gå inn.

18. etap­pe er en små­kupert etap­pe som star­ter i Blag­nac like uten­for Tou­lou­se, og ender i Bri­ve-la-Gail­lar­de.

Den star­ter like uten­for Tou­lou­se og tar oss gjen­nom vinor­må­der som vil til nå ikke har besøkt. Nord-vest for Tou­lou­se er det tre vin­om­rå­der: Fron­ton, Laville­dieu og Saint-Sar­dos. De to førs­te lig­ger på øst­si­den av elven Garon­ne, den sis­te på vest­si­den. Vin­in­ter­es­ser­te vet at Garon­ne er en av elve­ne som ren­ner ut ved Bor­deaux.

Det er fle­re vin­om­rå­der langs Garon­ne mel­lom oss og Bor­deaux, men de får vi kom­me til­ba­ke til et år Tour de Fran­ce er inn­om områ­de­ne. Men elven er vik­tig. Går vi bak­over i his­to­ri­en var ikke Bor­deaux spe­si­elt kjent for god vin. De var tyn­ne og ofte gans­ke sure. Vine­ne fra områ­der len­ger inne i lan­det var bed­re og mer etter­spurt. Men Bor­deaux har en belig­gen­het som var mer stra­te­gisk den gan­gen enn nå, da elve­ne betød mye mer for trans­port av varer. Vin ble ski­pet på elve­ne Dor­dog­ne og Garon­ne til utskip­ings­hav­nen i Bor­deaux. Den­ne posi­sjo­nen bruk­te Bor­deaux. De send­te ikke ut annen vin før deres egen var solgt. Og de bruk­te annen vin inn i den de selv pro­du­ser­te og for­bed­ret den­ne — og solg­te den som sin egen.

Vi skal ikke gra­ve oss ned i den his­to­ri­en. Men det er greit å ha den i min­ne når vi ser på vin fra “dal­stro­ka innafor”.

Det førs­te områ­det vi kom­mer til er Fron­ton. Det­te er et områ­de som lig­ger mel­lom elve­ne Tarn og Garon­ne. Man kan vel si at det ser mot Tarn og har vendt ryg­gen til Garon­ne. Det er et pla­tå som har en rela­tivt bratt kant mot Garon­ne, og som skrår ned mot Tarn. I områ­det dyr­kes en drue som heter Negret­te. Man må vel kun­ne si at den er lokal, selv om den visst­nok opp­rin­ne­lig kom­mer fra Kyp­ros og ble brakt til områ­det av Tem­pel­rid­der­ne i midde­la­de­ren. En rødvin fra Fron­ton er typisk laget med 50–70% Negret­te. Res­ten kan være Cot (Mal­bec), Fer Sevar­dou, Syrah, Caber­net Franc, Caber­net Sau­vig­non og Gamay.

Negret­te gir en aro­ma­tisk og myk vin, med lite syre og lite tan­ni­ner. Det er en vin som bør drik­kes ung. Men vinens karak­ter og lag­rings­dyk­tig­het vil variere etter hvil­ke sekun­dærdru­er som er benyt­tet ved siden av Negrette.

Vin­mono­po­let har to rødvi­ner fra Fron­ton. Jeg har ikke smakt noen av dis­se, og kan der­for ikke mene noe om dem. Men jeg mer­ker meg at Dom. de Rul­let 2008 er laget med 80% Negret­te, så  den er kan­skje verdt å prø­ve om man vi prø­ve den­ne dru­ens karak­ter. Med en pris på 101 kr er det ikke en vel­dig stor risi­ko å prø­ve den.

Det lages også rosé­vin i Fron­ton. Den lages etter saig­née-meto­den, og jeg viser til­ba­ke til mine kom­men­ta­rer til 7. etap­pe om uli­ke pro­duk­sjons­me­to­der for rosé­vin m.m. Vinen beskri­ves som meget fruk­tig, men ellers vet jeg lite om den.

Nord for Fron­ton kom­mer vil til Laville­dieu. Jeg kjen­ner det bare av beskri­vel­se, men må inn­røm­me at det ikke frem­står som det mest inter­es­san­te områ­det. Når det står at man her bru­ker så man­ge uli­ke dru­er at det er vans­ke­lig å beskri­ve en stil for områ­det, da er det ikke det­te jeg prioriterer.

Etap­pen føl­ger Garon­nes venstre­bredd. Fron­ton lig­ger langs høyre­bred­den. Så i den grad syk­lis­te­ne har tid til å nyte utsik­ten i den fasen av løpet hvor alle ser ut til å for­sø­ke å kom­me med i et brudd, så vil de se ryg­gen til Fron­ton på den and­re siden av Garon­ne. Ved venstre­bred­den er man i Saint-Sar­dos. Hel­ler ikke det­te er et områ­de jeg vet stort om. Selv frem­he­ver de at de er ale­ne om å kom­bi­ne­re Tan­nant og Syrah i sin vin.

Etter ca 5 mil drei­er syk­lis­te­ne av fra Garon­ne. De krys­ser da Laville­dieu og fort­set­ter over elven Tarn. Når de kom­mer til dag­nes førs­te klas­si­fi­ser­te stig­ning, Côte de Saint-Geor­ges, for­la­ter de det­te vin­om­rå­det. Det er en tredje­ka­te­go­ri som er kort, men bratt: 1 km med gjen­nom­snitt­lig stig­ning på 10,3%. Jeg vil ikke bli over­ras­ket om vi ser et angrep her, selv om det er langt til mål.

Etter 110 km, når det er 112 km til mål, kom­mer ryt­ter­ne inn i Cahors. Det­te er et vin­om­rå­de som er kjent for man­ge. Jeg nevn­te inn­led­nings­vis at de som ski­pet ut vin fra Bor­deaux bruk­te annen vin til å for­bed­re sin egen, ikke spe­si­elt gode vin. Det var nok hel­ler vin fra Cahors enn fra Fron­ton og de and­re områ­de­ne nord for Tou­lou­se som ble brukt til dette.

Vin­om­rå­det Cahors lig­ger langs elven Lot, som slyn­ger seg gjen­nom land­ska­pet. Det er for så vidt et inter­es­sant eksem­pel på meand­re­ring og kan­skje er det bare noen tusen år til elven har fun­net en snar­vei ved Luzech og områ­det blir litt som Cir­que de Nava­cel­le. Men vi skal ikke gå næme­re inn på det.

En Fron­ton og to Cahors inn­kjøpt i anled­ning den­ne etap­pen. Men alle tre blir nok ikke druk­ket på en dag.

Syk­lis­te­ne skal bare krys­se områ­det. Den vei­en hvor de kom­mer inn til byen Cahors, hvor dagens mel­lom­sprint er, føl­ger en dal mel­lom vin­mar­ke­ne. Det er først når de er på vei ut av byen og opp den fjer­de­ka­te­go­ri­stig­nin­gen som kom­mer like etter­på at syk­lis­te­ne even­tu­elt kan pluk­ke med seg noen vindruer.

Hoved­dru­en i viner fra Cahors er Cot, som man­ge kjen­ner under nav­net Mal­bec. Den er også kjent som Auxer­rois. Kjært barn har man­ge navn, og noen gan­ger synes det æ være vik­tig at kun­de­ne skal bli for­vir­ret. Uan­sett: Det skal være minst 70% av Cot. Res­ten kan være Mer­lot og/eller Tan­nant. Vinen er mørk, kraf­tig og tan­nin­rik. Den har godt av å lagres.

I tråd med dagens mote har en del pro­du­sen­ter begynt å lage en vin som har mind­re tan­ni­ner og utvik­ler seg ras­ke­re. And­re er skep­tis­ke til det­te brud­det med tra­di­sjo­ne­ne. Det er fris­ten­de å si at vinen i alle fall er pro­du­sert på de sam­me dru­ene, selv om den høs­tes (for) tid­lig. Vi har sett andr eksemp­ler på at tra­di­sjo­nel­le drue­sor­ter har blitt erstat­tet av mote­dru­er, og da er det vans­ke­li­ge­re å fin­ne til­ba­ke til røt­te­ne igjen.

Det pro­du­se­res også rosé- og hvit­vin i områ­det, men den kan ikke sel­ges som AOP Chaors.

Vin­mono­po­let had­de 15 viner fra Cahors i sine lis­ter sist jeg sjekket.

Om vi bare ser på vinen langs etap­pe­ne, så er det­te den vin­mes­si­ge avslut­nings­etap­pen. Men vi skal nok fin­ne på noe til de to sis­te også.

Dagens frans­ke kom­po­nist er en som nep­pe er sær­lig kjent for folk flest: Jules Mas­se­net. Han ble født like uten­for St Etien­ne i 1842, og døde i Paris i 1912. Han var først og fremst opera­kom­po­nist, og hans ope­ra­er var vel­dig popu­læ­re i hans sam­tid. Men hans stil gikk av moten. I dag er det bare to av hans ope­ra­er som noen­lun­de jevn­lig set­tes opp: Manon og Wert­her. Men jeg kan i alle fall ikke hus­ke at noen av dem har vært satt opp i Oslo, og til­fel­dig­he­te­ne har ikke vil­let at de har vært satt opp i and­re opera­byer når jeg har vært der. Så jeg har ikke sett noen av dem.

Jeg har tatt med “Porquoi me reveil­ler” fra Wert­her. Hvor­for vek­ke meg? kan kan­skje også være en kom­men­tar til Frank Schlecks posi­ti­ve doping­prø­ve. Her er den frem­ført av Luicia­no Pava­rot­ti.

Les vins du Tour de France 2012

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email