Les vins du Tour de France 2012: 19. etappe. Tempo — Bonneval > Chartres

Le chou chou français (den frans­ke kjæle­deg­gen), som de frans­ke kom­men­ta­to­re­ne kal­ler Tho­mas Voeck­ler, vant nok en etap­pe og sik­ret seg igjen klatre­trøy­en. Fransk­men­ne­ne er selv­føl­ge­lig vel­dig godt for­nøyd med fem frans­ke etappe­sei­er. Skul­le Tho­mas Voeck­er gå hen og vin­ne klatre­trøy­en, da tar det helt av. I dag avgjø­res det. Det er mulig å sik­re seg 62 klatre­po­eng på dagens etap­pe, om jeg har reg­net rett. Etter den­ne etap­pen er det bare mulig å sik­re seg ytter­li­ge­re 7 klatre­po­eng. Tho­mas Voeck­ler har fle­re gan­ger vist at han er en skik­ke­lig figh­ter som ikke gir seg før han må når det er noe å kjem­pe for. Så det blir i alle fall ikke lett for Fred­rik Kesia­koff å vin­ne den­ne trøy­en tilbake.

Vi skal fram til 19. og nest sis­te etap­pe. Det er en tempo­etap­pe fra Bon­ne­val til Char­tres. I prak­sis er det her det hele skal avgjø­res, om det ikke alt er avgjort. Sis­te etap­pe er, for å si det med Jens Voigt, a high speed par­ty.

Vi har nå beve­get oss litt nord for områ­de­ne hvor det pro­du­se­res klas­si­fi­sert vin. Men vi til­la­ter oss en liten avstik­ker syd­over til Loire. Det er ikke så lagt. Ca 50 km mot syd-vest fin­ner vi Coteaux du Vendô­mois og omtrent like langt mot syd-øst fin­ner vi områ­de­ne Orlé­ans og Orlé­ans-Clé­ry.

Det må inn­røm­mes at vi ikke er i de mest spen­nen­de dele­ne av Loire, i alle fall ikke om vinen er målestokken.

Man skal hol­de tun­ge rett i mun­nen når man beskri­ver geo­gra­fi­en i det­te områ­det. Loir er en side­elv til elven Loire. Det er lett å gå i surr. Jeg har sett kart hvor beg­ge elve­ne er kalt Loire.

Coteaux du Vendô­mois lig­ger langs elven Loir. Det pro­du­se­res hvit­vin med dru­ene Che­nin blanc, Sau­vig­non blanc og Char­don­nay. Vide­re pro­du­se­res rødvin av Caber­net sau­vig­non, Caber­net franc, Gamay og Cot. Det er også en lokal, rød drue som kal­les Pinot d’Au­nis. I føl­ge mine kil­der pro­du­se­res det en vel­re­nom­mert vin gris på den­ne dru­en. Men alt er rela­tivt. Og med utgangs­punkt i den farge­for­vir­rin­gen jeg beskrev til 7. etap­pe, tør jeg ikke si noe mer om den vinen så len­ge jeg ikke har smakt den.

Len­ger øst fin­ner vi Orlé­ans og Orlé­ans-Clé­ry. Her var det på 1600-tal­let 30.000 hek­tar vin­mark. Den­ne ble full­sten­dig desi­mert av phyl­lox­e­ra-epi­de­mi­en på 1800-tal­let. I dag er det bare ca 150 hek­tar vin­mark her. Vi er i en over­gangs­sone mel­lom kyst­kli­ma og kon­ti­nen­talt kli­ma. Det pro­du­se­res hvit­vin basert på Char­don­nay, som man lokalt kal­ler Auver­nat blanc. Jeg kan ikke skjøn­ne at det kan være en god mar­keds­fø­rings­stra­te­gi å ha et lokalt navn som ingen kjen­ner på en av ver­dens mest kjen­te dru­er. Det bru­kes også noe Pinot gris.

3/4 av pro­duk­sjo­nen er rød- og rosé­vin. Det bru­kes mye Pinot meuni­er, som man igjen har gitt et lokalt navn: Auver­nat noir. Vide­re bru­kes Caber­net sau­vig­non, Caber­net franc og Pinot noir. Vine­ne er fruk­ti­ge og let­te, og bør drik­kes unge.

Når vi trek­ker mot nord kan vi igjen begyn­ne å lete etter øl. I Bon­ne­val har jeg ikke fun­net noe. Når sant skal sies har jeg ikke fun­net noe som helst av inter­es­se i Bon­ne­val. I Char­tres har jeg har fun­net et lite bryg­ge­ri: L’Euré­lien­ne. Jeg kjen­ner det kun av omta­le. Om jeg har for­stått det rett er det et mikro­bryg­ge­ri som nep­pe har noen dis­tri­bu­sjon uten­for sitt hjem­me­om­rå­de. Man får i alle fall kjøpt det hos Made in Cha­t­res. Litt om ølet fin­ner du her (på fransk).

Når vi er i Char­tres må vi også ta med kate­dra­len. Det mes­te av dagens kate­dral ble byg­get mel­lom 1193 og 1250. Men det som gjør den­ne spe­si­ell i for­hold til alle de and­re kate­dra­le­ne som fin­nes, er at den er så godt bevart. De fles­te av de ori­gi­na­le glass­ma­le­ri­ene er intakt og arki­tek­tu­ren er lite end­ret. Den står på UNSCOs verdensarvliste.

Vi vel­ger i dag musikk av kom­po­nis­ten Char­les Gou­nod. Han ble født i Paris i 1818 og døde i 1893. Han var mest kjent som opera­kom­po­nist. Gou­nods to mest kjen­te ope­ra­er, Faust og Romeo og Julie, spil­les fort­satt. Han har også en kjent Ave Maria. Jeg har tatt med Ballad for Mar­gu­e­ri­te fra Faust.

Les vins du Tour de France 2012

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email