Offentlig eller ikke offentlig?

Gula­ting lag­manns­retts kjen­nel­se i saken om blog­ge­ren Eivind Berge har med­ført en del debatt. Det­te er et lite for­søk på klar­gjø­ring, uten pre­ten­sjo­ner om noen egent­lig ana­ly­se av alle de spørs­mål den­ne saken rei­ser. Eivind Ber­ge er til­talt etter strl § 140. Den­nes førs­te ledd lyder:

Den, som offent­lig opford­rer eller til­skyn­der til Iværkset­tel­sen af en straf­bar Hand­ling eller for­her­li­ger en saa­dan eller til­by­der at udføre eller bistaa ved Udfø­rel­sen af en saa­dan, eller som med­vir­ker til Opford­rin­gen, Til­skyn­del­sen, For­her­li­gel­sen eller Til­bu­det, straf­fes med Bøder eller med Hef­te eller Fæng­sel ind­til 8 Aar, dog i intet Til­fæl­de med høi­ere Fri­heds­straf end to Tredje­dele af den høi­es­te for Hand­lin­gen selv anvendelige.”

Saken rei­ser to hoved­spørs­mål, som beg­ge er vans­ke­li­ge. Det ene er om inn­hol­det i Evind Ber­ges ytrin­ger “opford­rer eller til­skyn­der til Iværkset­tel­sen af en straf­bar Hand­ling eller for­her­li­ger en saa­dan”. Det rei­ser vans­ke­li­ge spørs­mål om ytrings­fri­he­tens gren­ser, som jeg den­ne gan­gen lar lig­ge. Det annet er om even­tu­el­le opp­ford­rin­ger er frem­satt offent­lig.

Con­ti­nue read­ing Offent­lig eller ikke offent­lig?

Doping igjen

Nå star­ter McDo­nald og Coca Cola-leke­ne, tid­li­ge­re kjent som OL. Så langt er 11 fri­idretts­ut­øve­re ute­stengt for doping. Det var ni som ble kjent ons­dag. Det­te kom­mer i til­legg til den marok­kans­ke 1500-meter­lø­pe­ren Mariem Alaoui Selsou­li og den frans­ke hin­der­lø­pe­ren Nour-Eddi­ne Gezzar. Det er hel­ler ikke så len­ge siden tre rus­sis­ke fri­idretts­ut­øve­re ute­stengt for doping. Det er alt­så før det hele star­ter. Ingar Ler­heim mener at vi vil se nye doping­av­slø­rin­ger i OL og at vi vil se at nye tes­ter avslø­rer det som til nå ikke har blitt avslørt. Og innen jeg ble fer­dig så kom den gres­ke høyde­hop­pe­ren Dimi­tris Chon­drou­ko­kis også på lis­ten over doping­ta­te fri­idretts­ut­øver. Så der­med ble de 12 fore­lø­pig. Og det er før det hele har star­tet. <edit>Jeg ser av artik­ke­len Kristoff ref­ser norsk Tys­se-hjelp at jeg har glemt syk­lis­ten Denis Galimzianov over de som er tatt før OL.</edit>

Man­ge av de som del­tar i OL vil være tatt for doping tid­li­ge­re. 1500-meter­lø­pe­ren Mariem Alaoui Selsou­li har tid­li­ge­re vært ute­stengt for EPO-bruk og risi­ke­rer livs­va­rig ute­sten­gel­se. Ser man på sen­din­ger fra fri­idretts­stev­ner får man inn­trykk av at gans­ke man­ge har kom­met til­ba­ke etter å ha vært ute­stengt for doping.

Tour de Fran­ce er over, og kan­skje har vi en doping­sak. I til­legg til Frank Schlecks posi­ti­ve prø­ve ble den frans­ke syk­lis­ten Remy Di Gre­go­rio arres­tert(!) for doping under Tour de Fran­ce. Men om jeg har for­stått det rett, så er det­te en noe gam­mel sak som har vært etter­fors­ket en stund, og som ikke har noe direk­te å gjø­re med Tour de Fran­ce. Frank Shcleck tes­tet posi­tivt på et stoff som synes å være i en mel­lom­po­si­sjon. Det har ingen pre­sta­sjons­frem­men­de effekt, men kan bru­kes for å skju­le and­re stof­fer og for å redu­se­re vek­ten. Det fører ikke til auto­ma­tisk sus­pen­sjon og bl.a. Kolob­nev har tid­li­ge­re blitt fri­fun­net etter å ha tes­tet posi­tivt for det­te stof­fet. Om jeg har for­stått det rett kun­ne Frank Schleck etter reg­le­ne ha fort­satt touren. Også i doping­sa­ker er det mer eller mind­re kla­re, og mer eller mind­re alvor­li­ge saker. Det er vel for­di det er varie­ren­de alvor­lig­hets­grad at reak­sjo­ne­ne varie­rer fra seks måne­der til to års utsten­gel­se for fire doping­tat­te nors­ke utøve­re.

Con­ti­nue read­ing Doping igjen