Les vins du Tour de France 2012: 13. etappe: Flatt, men mye interessant vin.

Tho­mas Voeck­ler er Frank­ri­kes ynd­ling så det var en popu­lær sei­er i går. Han og Syl­vain Cha­va­n­el er to ryt­te­re som all­tid sat­ser friskt og ofte gjør nok­så håp­løse for­søk. Men som Tho­mas Voeck­ler sa i et eller annet inter­vju etter nok et for­søk som ikke før­te til noe: Jeg vet jo at det sann­syn­lig­vis ikke går, men jeg må jo bare for­sø­ke. Og noen gan­ger går det. I går gikk det. Når han ikke lyk­kes er han nes­ten like blid. Der­for er han så populær.

Jeg har også stor sans for Jens Voigt. Etter 8. etap­pe skrev han at han håpet at de and­re kan­skje kun­ne glem­me ham noen minut­ter, slik at hans solo­brudd kun­ne lyk­kes. I går så det nes­ten ut til at de had­de glemt ham til han duk­ket opp fra intet på slut­ten og kom inn som nr 3. Les hans beskri­vel­se av brud­det her. Det er all­tid mor­somt å lese Jens Voigt.

I dag skal ryt­ter­ne ut på årets sto­re alpe­etap­pe. Men vi er ute av fjel­le­ne og skal ut på mel­lom­e­tap­pen mel­lom Alpe­ne og Pyre­ne­ene. 13. etap­pe syk­les på Frank­ri­kes nasjo­nal­dag, så det er etap­pen alle frans­ke syk­lis­ter drøm­mer om å vin­ne. Den går fra Saint-Paul-Trois-Châteaux til Le Cap d’Agde.

I fjor star­tet 16. etap­pe sam­me sted, men da gikk den øst­over til Gap. Det er en etap­pe få syk­kel­in­ter­es­ser­te nord­menn glem­mer. Tre syk­lis­ter kom sam­men mot mål: Thor Hus­hovd, Ryder Hesje­dal og Edvald Boa­sson Hagen. Thor Hus­hovd vant, med Edvald Boa­sson Hagen på and­re. Vi til­la­ter oss å ta med den­ne set­nin­gen fra den offi­si­el­le omta­len av dagens etap­pe:

During the 2011 Tour, the Nor­we­gi­an riders were inspi­red by this start in Drô­me, as Thor Hus­hovd finis­hed first ahead of his fel­low coun­try­man Edvald Boa­sson Hagen, a uni­que double success.”

Vi kan tåle å fris­ke opp min­ne­ne fra 16. etap­pe i 2011. Det­te er et sam­men­drag fra  bri­tis­ke ITV4, så det er uten lett sjå­vi­nis­tis­ke nors­ke kom­men­ta­to­rer. Det er greit å bli min­net om at det ikke bare er vi nord­menn som er impo­nert over inn­sat­sen til Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 13. etap­pe: Flatt, men mye inter­es­sant vin.

Les vins du Tour de France 2012: 12. etappe: Fra fjell til vin

Etter en hvile­dag skal ryt­ter­ne inn i Alpe­ne. Sky har et klart over­tak nå, med Chris Froo­me, Edvald og and­re som kan for­sva­re Bard­ley Wiggins mot de angrep som må kom­me om Cadel Evans og de and­re ikke alle­re­de har gitt opp.

Dess­ver­re kom det også opp en ny doping­sak i går. Men det var i alle fall ikke en som var tatt under TdF, uten at det gjør saken sær­lig mye bed­re. Vi får håpe det er sant at det­te er noe den­ne ryt­te­ren har gjort på egenhånd.

Vi er på vei ut av Alpe­ne, som har kom­met til 12. etap­pe, som skal syk­les på fre­dag den 13., går fra Saint-Jean-de-Mau­rien­ne til Anno­nay Davé­zieux.

Syk­lis­te­ne skal ut av Alpe­ne. Mot slut­ten krys­ser de nord­re del av Rhô­ne og ender i Arde­che. Det betyr at vi vel­ger vin fra slut­ten av etappen.Vi ender i vin­om­rå­det Saint-Joseph.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 12. etap­pe: Fra fjell til vin

Les vins du Tour de France 2012: 11. etappe Albertville til La Toussuire — Les Sybelles

Man­ge sav­ner Thor Hus­hovd i årets tour. Det gjel­der ikke bare syk­kel­gale nord­menn. I “A Tour Wit­hout Thor” skri­ver Jens Voigt om hvor­dan han sav­ner Thor Hus­hovd i fel­tet. Mens Tour de Fran­ce ryt­ter­ne har en meget vel­for­tjent hvile­dag, kan vi min­ne om at i dag star­ter Tour de Polog­ne med Thor Hus­hovd, Alek­san­der Kristoff og Gab­ri­el Rasch på start­stre­ken. Vi får håpe at alle her viser at for­men er inne og er kla­re for å vise seg fram i det­te rit­tet, og ikke minst at de er kla­re for det som kom­mer sene­re i seson­gen, som OL, Vuel­ta og VM.

Jeg sni­ker inn en annen kom­men­tar, som ikke har så mye med Tour de Fran­ce å gjø­re. Man arbei­der hardt for å bekjem­pe doping, ikke minst innen syk­kel, som har hatt et alvor­lig doping­pro­blem. Nor­ge har lik­som vært et fore­gangs­land. Men når en av våre egne blir tatt, da gjel­der visst noe helt annet. Det er pin­lig, nær­mest skam­me­lig at Olym­pia­top­pen i Nor­ge har støt­tet Erik Tys­se i hans for­be­re­del­ser til å kun­ne kva­li­fi­se­re seg til OL etter at dopin­gute­sten­gel­sen er over. Like ille er det at man har et eget stev­ne skred­der­sydd for at han skal kun­ne kva­li­fi­se­re seg i det lil­le tids­vin­du­et som er mel­lom ute­sten­gel­sen og frist for OL-uttak. Det var en del kom­men­ta­rer i Nor­ge om hvor­dan span­jo­ler støt­ter Alber­to Con­ta­dor. Nor­ges behand­ling av Tys­se-saken til­si­er at nord­menn her­etter bør hol­de kjeft når and­re land hol­der en beskyt­ten­de hånd over sine doping­tat­te utøve­re. Om saken, se f.eks. det­te på nrk.no.

Men vi har gjort oss fer­dig med hvile­da­gen og skal ikke snak­ke mer om doping — i alle fall så len­ge det ikke duk­ker opp saker under touren. Vi har kom­met til 11. etap­pe fra Albert­vil­le til La Tous­suire — Les Sybel­les. Det er årets sto­re Alpe­etap­pe, med Col de la Madelei­ne, Col de la Croix de Fer og the Col du Mol­lard før etap­pen avslut­tes med en klat­ring opp til La Tous­suire.

Utval­get av vin er begren­set i fjell­om­rå­de­ne — fra ingen ting til lit­te grann. Her skal vi kla­re å fin­ne noe. Men repri­ser er ikke til å unn­gå i dis­se fjell­om­rå­de­ne. Eller kan­skje vi skal vel­ge den litt mer peda­go­gis­ke til­nær­min­gen og kal­le det repe­ti­sjon, hel­ler enn repri­se. Uan­sett: Når pres­sen hjem­me kan kjø­re de sam­me flått-his­to­rie­ne år etter år, da må vi kun­ne tåle noen gjen­ta­gel­ser om vin og en kake. Vi skal den­ne gan­gen ha vin fra områ­det Savoie. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 11. etap­pe Albert­vil­le til La Tous­suire — Les Sybel­les

Les vins du Tour de France 2012: 10. etappe: Mâcon til Bellegarde-sur-Valserine

Som ven­tet ble det en etap­pe i går som ga sto­re utslag. Men for­hol­det mel­lom de frems­te sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne er uend­ret. Det var mor­somt at en svensk ryt­ter fikk klatre­trøy­en, og litt synd at han ikke vant. Men han vir­ket uan­sett godt fornøyd.

I dag er det tem­po. Den kan gi bety­de­li­ge end­rin­ger, så det­te er spen­nen­de. Jeg håper dess­uten at uhel­di­ge Tony Mar­tin her kan få vist seg fram. Slik man syk­ler tem­po blir han kan­skje ikke så vel­dig mye hind­ret av et ska­det hånd­ledd. De hvi­ler uan­sett for det mes­te på albuene.

Etter tempo­etap­pen er det hvile­dag som er vel­dig vel­for­tjent. Men vi er for­bi hvile­da­gen og skal til 10. etap­pe som går fra Mâcon til Belle­gar­de-sur-Val­se­ri­ne.

Ryt­ter­ne star­ter i Mâcon. Det­te er den syd­ligs­te delen av Bur­gund, på gren­sen mot Beau­lou­lais. Mâcon, eller Mâcon­nais som vel er bege­nel­sen på vin­om­rå­de­ne som stort sett lig­ger vest for byen Mâcon, er først og fremst hvit­vins­om­rå­de. Det er kalk­hol­dig jord. Kli­ma­et er litt var­me­re enn len­ger nord i Bur­gund, og beskri­ves som ide­elt for dru­en Char­don­nay. Char­don­nay står for omtrent 90 % av pro­duk­sjo­nen i områ­det. I det­te områ­det, ca 25 km nord for Mâcon, fin­nes det til og med en liten lands­by som heter Char­don­nay. Men jeg vet ikke om drue­nav­net har noen sam­men­heng med det­te. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 10. etap­pe: Mâcon til Belle­gar­de-sur-Val­se­ri­ne

Les vins du Tour de France 2012: En hviledag i Burgund!

Syk­lis­te­ne har en sik­kert vel­for­tjent hvile­dag. Vi kan selv­føl­ge­lig leg­ge inn en hvit dag og drop­pe vinen den­ne dagen. Men når de har lagt hvile­da­gen i Bur­gund, da får vi hel­ler drik­ke vann en annen dag. Hvile­da­gen er lagt til start­byen for nes­te etap­pe, Mâcon.  Men vi kan ta en liten tur nord­over gjen­nom vin­om­rå­det. Det er en tur på ca 120 km fra Mâcon i syd til Dijon i Nord. Mâcon er star­ten på nes­te etap­pe, så den ven­ter vi med til i mor­gen, og star­ter hel­ler i nord.

Vi kan føl­ge geo­gra­fi­en og ha førs­te stopp litt nord for vinen, i Dijon. Byen er kjent for sen­nep. Dijon-sen­nep er vel­kjent for mat­in­ter­es­ser­te. Den er typisk ster­ke­re og ikke like søt som den nors­ke pølse­sen­ne­pen. Men den fin­nes i man­ge vari­an­ter. En av de mest kjen­te pro­du­sen­te­ne er Mail­le. Jeg har ikke besøkt dem i Dijon. Men de har en egen butikk på Place de la Madelei­ne i Paris. Den er verdt et besøk om man er på de kan­ter. På fransk har man for­øv­rig uttryk­ket “Se croire le pre­mi­er moutar­di­er du pape”, som direk­te betyr at man tror man er pavens første­sen­neps­ma­ker. Opp­rin­nel­sen til uttryk­ket er ukjent. Men det noe i ret­ning av at man selv synes man er storkar.

Men til vinen. Bur­gund er uover­sikt­lig. Det er man­ge små vin­mar­ker med egen klas­si­fi­se­ring og uli­ke pro­du­sen­ter som lager vin fra den­ne vin­mar­ken. Det er dess­uten dyrt å gjø­re seg kjent med Bur­gund, i alle fall om man drik­ker vinen på egen reg­ning. Det­te er dyr vin. Vi kan ikke ha ambi­sjo­ner om annet enn å få en viss oversikt.

Den nord­li­ge delen av Bur­gund, Côte d’Or, omta­les som Bur­gunds hjer­te. Det er her­fra man får de bes­te vine­ne. Nav­net betyr “Gul­l­åsen”. Men om den har navn fra pri­se­ne pro­du­sen­te­ne opp­når for sine viner, er nok hel­ler tvil­somt. Man kjen­ner ikke opp­rin­nel­sen til nav­net, og det er fle­re teori­er. Men det­te med vin­pri­se­ne er visst ikke med i de spekulasjonene.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: En hvile­dag i Bur­gund!

Les vins du Tour de France 2012: 9. Kamp mot klokken i klokkebyen

Når det star­ter med velt i nøy­tral sone før etap­pen egent­lig har star­tet, da må man nes­ten reg­ne med mer velt når det vir­ke­lig drar seg til. Slik det så ut i dag skal man bare være gla­de for at ingen ble alvor­lig ska­det. Det var selv­føl­ge­lig erger­lig at Edvald Boa­sson Hagen var en av de som ble hef­tet av dagens velt, og der­med i prak­sis lig­ger for langt bak i kam­pen om den hvi­te ung­doms­trøy­en. Men han slapp i alle fall unna selve velten.

I dag blir det nok noe helt annet. Det er bare en for­smak på hva som ven­ter i vir­ke­li­ge fjell. Men med mål­gang på top­pen av en første­ka­te­go­ri blir det nok ikke noen massespurt.

Det­te blir nok sis­te dagen vi ser Fabi­an Can­cel­la­ra i gult under den­ne touren. Kan­skje skal han hjel­pe hvem det nå måt­te være Radio­S­hack sat­ser på den­ne gan­gen til den sis­te stig­nin­gen. Men der­fra og inn bør han kjø­re så bil­lig som mulig til top­pen og spa­re kref­ter til den etap­pen vi har kom­met til. 9. etap­pe er en 38 km tempo­etap­pe fra Arc-et-Senans til Besançon.

 

På fransk kal­les en tempo­etap­pe for con­tre le mon­tre, som betyr mot klok­ken. Det pas­ser fint at en slik etap­pe går i mål og tiden tas i Besançon. For det­te har vært en klokke­by. En gang var det en bety­de­lig klokke­pro­du­sjon her. Det er ikke så mye igjen av den. Men Phi­lip­pe Lebru har gjen­opp­li­vet tra­di­sjo­nen og har etab­lert sel­ska­pet Uti­nam. Det er også et klokke­mu­se­um i Besançon: Musée du Temps. Mens man i Nor­ge snak­ker om hvor­vidt man skal byg­ge høy­has­tig­hets­tog, byg­ger man i Euro­pa. Besançon ble kob­let til det frans­ke TGV-net­tet i desem­ber 2011. På den nye sta­sjo­nen er det klok­ke fra Uti­nam: Lamat­rice-Uti­niam.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 9. Kamp mot klok­ken i klokke­byen

Videresalg av programvare — viktig dom fra Europadomstolen

Euro­pa­dom­sto­len — ECJ — avsa tirs­dag 3. juli en vik­tig dom 128/11 om videre­salg av pro­gram­vare. Det tys­ke sel­ska­pet UsedSoft sel­ger “brukt” pro­gram­vare med lisen­ser, blant annet fra Oracle. Oracle gir sine kun­der en lisens som er ube­gren­set i tid. Kun­den beta­ler et engangs­veder­lag. Spørs­må­let var om pro­gram­kopi med til­hø­ren­de lisens kun­ne over­dras videre.

Et blogg­inn­legg som det­te er mer for folke­opp­lys­ning enn for fag­lig dis­ku­sjon mel­lom opp­havs­retts­ju­ris­ter. Der­for går jeg en omvei for å for­kla­re utgangspunktet.

Et vik­tig skil­le i opp­havs­ret­ten går mel­lom rett til eksemp­lar og opp­havs­retts­li­ge beføy­el­ser. Et eksemp­lar er noe fysisk som vi kan eie. Går jeg i en bok­han­del og kjø­per en bok, da eier jeg det eksemp­la­ret jeg har kjøpt. Jeg kan note­re i det, rive ut side­ne og bret­te papir­fly, og det som er vik­tig i vår sam­men­heng: Jeg kan gi bort eller sel­ge mitt eksemp­lar videre.

Con­ti­nue read­ing Videre­salg av pro­gram­vare — vik­tig dom fra Euro­pa­dom­sto­len

Les vins du Tour de France 2012: 8. etappe — til Helvète!

8. etap­pe skal syk­lis­te­ne til Helvè­te! Tyler Far­rar vil kan­skje mene at det gikk til Hel­ve­te i går, men det er noe annet. I dag er sprin­ter­nes sis­te mulig­het før 14. juli. Etter den­ne er det fjell og tem­po. Men vi er der alle­re­de og skal alt­så fram til 8. etap­pe, som går til Helvè­te!

Helvè­ter­ne var et kel­tisk folk som holdt til i de øst­ligs­te deler av Gal­lia, eller omtrent den delen av Sveits som syk­lis­te­ne skal syk­le inn i. På fransk kal­les den­ne delen for Helvè­te. Bare for å ha sagt det også: Det­te har ingen ting med det nors­ke ordet Hel­ve­te å gjø­re. Vårt Hel­ve­te er en sam­men­set­ning av det nør­rø­ne Hel (døds­rike) og viti (straff).

I dag er det Sveits, eller Suis­se om vi hol­der oss til fransk. Con­fé­dé­ra­tion suis­se er det offi­si­el­le frans­ke nav­net, og fransk er alt­så et av de fire offi­si­el­le språ­ke­ne i Sveits. På dagens etap­pe hol­der man seg, så langt jeg har over­sik­ten, i den fransk­ta­len­de delen av Sveits. Con­fé­dé­ra­tion suis­se, og til­sva­ren­de navn på de and­re språ­ke­ne, har vært offi­si­el­le navn siden 1803. Like­vel bru­kes det latins­ke Con­fo­e­dera­tio Hel­ve­ti­ca på sveit­sis­ke pen­ger. Det er også Con­fo­e­dera­tio Hel­ve­ti­ca som er for­kor­tet CH på sveit­sis­ke bil­skilt og i det sveit­sis­ke nasjons­do­me­net .ch, blant annet. Sveits er et mer­ke­lig land. Uan­sett: På den­ne etap­pen skal syk­lis­te­ne til Helvè­te, om vi hol­der oss til fransk.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 8. etap­pe — til Helvè­te!

Les vins du Tour de France 2012: 7. etappe — nyanser i grått og forvirrende farger

Så ble det kræsj og dra­ma­tikk i går også, og vi fikk ikke en duell mel­lom Mark Caven­dish og Peter Sagan, som i alle fall jeg håpet på.I dag er det nok en flat etap­pe, uten en enes­te kate­go­ri­sert stig­ning. Det er litt mot­bak­ke på slut­ten av dagens etap­pe, men ikke mer enn 3% i snitt den sis­te kilo­me­te­ren. Kan­skje er det like­vel en for­del Sagan her.

Men vi skal fram til 7. etap­pe fra Tom­blai­ne til La Plan­che des Bel­les Fil­les. På den­ne etap­pen får ryt­ter­ne sitt førs­te møte med ordent­li­ge fjell, så her vil nok lis­te­ne end­re seg og noen trøy­er skif­te skuldre.

Jeg kan ikke dy meg for å pir­ke i Tour de Fran­ces his­to­rie­skri­ving her. I føl­ge deres beskri­vel­se av etap­pen har mål­ste­det La Plan­che des Bel­les Fil­les navn etter at dalens kvin­ner for­søk­te å fly­te fra vikin­ge­ne som inva­der­te områ­det på 1400-tal­let. Vikin­ge­ne får skyl­den for mye, for mer enn de har for­tjent. Men jeg har ald­ri hørt om at de også gikk opp i fjell­om­rå­de­ne så langt inne i Frank­ri­ke. Det er van­lig å reg­ne at viking­ti­den slut­tet ca 1050. Noen vil tid­fes­te det mer pre­sist og si at viking­ti­den end­te ved sla­get ved Has­tings i 1066. Viking­ti­den var­te i alle fall ikke til ut på 1400-tal­let. I føl­ge fransk Wiki­pe­dia har ste­det navn etter en epi­so­de i 30-års­kri­gen i 1635, der kvin­ne­ne flyk­tet fra svens­ke sol­da­ter. Men vi får hel­ler se om vi fin­ner litt vin, og da må vi til­ba­ke til start.

Vi er nå i områ­det Lor­rai­ne, som gjen­nom his­to­ri­en dels har vært tysk, dels fransk områ­de, alt etter hvem som har vun­net og tapt de man­ge kri­ger dis­se land har utkjem­pet. Da jeg gikk på sko­len var de fles­te lære­re for­tro­lig med tysk, mens fransk var for de spe­si­elt inter­es­ser­te. Så vi lær­te om Elsass-Lothrin­gen, ikke Alsa­ce-Lor­rai­ne.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 7. etap­pe — nyan­ser i grått og for­vir­ren­de far­ger

Les vins du Tour de France 2012: 6. etappe: Årets champagne-etappe

Så ble det bare nes­ten for Edvald i går også. 3. plass søn­dag, 2. plass i går. Det er van­vit­tig bra. Men syk­kel er en sport hvor 2. og 3. plas­ser betyr lite eller ingen ting. Det er bare vin­ne­ren som blir husket.

Edvald tap­te nok også på den sis­te vel­ten, selv om den ikke hind­ret ham direk­te. Tejay van Gar­de­ren lå såpass langt bak at han nep­pe vil­le fått sam­me tid i mål som Edvald, had­de det ikke vært for vel­ten. Hind­res man av velt de sis­te tre kilo­me­ter­ne får man sam­me tid som de man var sam­men med da uhel­let skjed­de. Den­ne rege­len gjor­de at man­ge, blant and­re Tejay van Gar­de­ren, fikk sam­me tid som Edvald. Cyk­ling Weekly for­kla­rer rege­len her.

Vi skal ikke kla­ge. Had­de Edvald blitt hind­ret av vel­ten, men tak­ket være den­ne rege­len ikke had­de tapt tid, da had­de vi syn­tes det var helt flott. Noen gan­ger tje­ner man på en slik regel, and­re gan­ger ikke. Og det er greit at den som ufor­skyldt blir hind­ret av and­res velt på et kri­tisk tids­punkt ikke taper tid på det­te. Men det er like­vel litt erger­lig at Edvald Boa­sson Hagen sann­syn­lig­vis kun­ne ha syk­let dagens etap­pe i den hvi­te ung­doms­trøy­en om det ikke had­de vært for den­ne vel­ten. Han lig­ger bare ett lite sekund bak Tejay van Garderen.

Dagens etap­pe er litt små­kup­pert. Men etter en liten utfor­bak­ke er det helt flatt de sis­te fire kilo­me­ter­ne. Det er nok en etap­pe hvor vind kan få betyd­ning. Men vær­mel­din­gen sier “svak vind”, så den blir nep­pe den sto­re utfordringen.Her blir nok en ny masses­spurt, hvor Mark Caven­dish igjen kan måle kref­ter med Peter Sagan og and­re sprintere.

Men vi lig­ger igjen foran syk­lis­te­ne. Mens de fort­satt må hol­de seg til øl, har vi ende­lig kom­met til vinen. Og det er ikke en hvil­ken som helst vin. Det er champag­ne. 6. etap­pe går fra Éper­nay til Metz.

Se Michelin for turist­in­for­ma­sjon om Éper­nay og Metz.

 

Når vi ende­lig kom­mer til vinen blir det med et smell. Skjønt champag­ne skal ikke åpnes med et smell, bare med et lite poff. Man hol­der i kor­ken og vrir flas­ken. Om man ikke har vært så dum at man har ris­tet flas­ken først, blir det bare et lite poff og ikke noe søl. Bob­le­ne skal ned i glas­set. Champag­ne skal ikke spru­tes rundt slik man kan se på diver­se pre­mie­ut­de­lin­ger, hvor man søler bort det som and­re har lagt ned så mye arbei­det i å skape.

Éper­nay er den nest-vik­tigs­te byen i Champag­ne, etter Reims. I alle fall er den det når vi hol­der oss til vinen champag­ne, og ikke til mer trau­ri­ge admi­ni­stra­ti­ve forhold.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 6. etap­pe: Årets champag­ne-etap­pe