Les vins du Tour de France 2012. 5. etappe: Rouen — Saint-Quentin

Så ble det 1–0 til Mark Caven­dish i sprint­du­el­len med Peter Sagan. Mark Caven­dish impo­ne­rer vir­ke­lig. Han har for­lengst vist at han kan vin­ne uten at et høy­has­tig­hets­tog til å trek­ke ham opp. I går kom han gans­ke langt bak­fra, fikk ikke noen spe­si­ell hjelp fra laget, men timet per­fekt og var akku­rat den nød­ven­di­ge mete­ren foran i mål.

I dag er det mer kupert og mot­bak­ke mot mål. Så det blir ikke en ny sprin­t­et­ap­pe. Edvald Boa­sson Hagen bør få en ny sjan­se her. Han har hatt for vane å slå fryk­te­lig til­ba­ke når han har blitt slått. Kan­skje skjer det i dag?

Men vi skal fram til 5. etap­pe som går fra Rou­en til Saint-Quen­tin.

Se Michelin for turist­in­for­ma­sjon om Rou­en og Saint-Quen­tin.

Vi er fort­satt i øl-dis­trik­ter. Vi star­ter like øst for Rou­en, litt nord for dagens etap­pe, i byen La Chapel­le Saint-Ouen. Bryg­ge­ri­et Fer­me-bras­se­rie La Chapel­le bryg­ger i føl­ge deres nett­si­der øl med nav­net North­mæn i tra­di­sjon etter vikin­ge­ne. Jeg må inn­røm­me at jeg ikke helt vet hva som skal være spe­si­elt med deres viking­øl, men man blir nys­gjer­rig på slikt uan­sett. I føl­ge bryg­ge­ri­ets nett­si­der var det vikin­ge­ne som brak­te med seg kuns­ten å bryg­ge øl på bygg til det­te områ­det. Men i så fall er vel alt øl her­fra i tra­di­sjon etter vikingene.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012. 5. etap­pe: Rou­en — Saint-Quen­tin

Les vins du Tour de France 2012: 4. etappe: Abbeville — Rouen

Edvald impo­ne­rer, selv om det ikke holdt helt i går. Jeg lar Dag Erik Peder­sens twit­ter­mel­ding karak­te­ri­se­re innsatsen:

Edvald impo­ner­te, tet­tet ei gris­tung luke og ble beløn­net med norsk rekord i melke­syre. Da er du god når du blir num­mer 3.”

Men i dag skal de syk­le en flat etap­pe. Her må nok Edvald hjel­pe Mark Caven­dish, og Peter Sagan blir nok en gang en vin­ner­kan­di­dat. Det kan bli inter­es­sant å se et spurt­opp­gjør mel­lom de to.

Men vi skal vide­re til 4. etap­pe, som går fra  Abbe­vil­le til Rou­en. Jeg blir for så vidt også litt for­vir­ret av å lig­ge to dager foran. Men jeg vil gjer­ne ha pas­sen­de drik­ke i glas­set, ikke bare lese om hva jeg bur­de hatt. Så jeg synes det er greit å gi folk en mulig­het til å gjø­re inn­kjøp — i den grad det lar seg gjø­re å få tak i noe som hører til etappen.

Se Michelin for turist­in­for­ma­sjon om Abbe­vil­le og Rou­en.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 4. etap­pe: Abbe­vil­le — Rou­en

Les vins du Tour de France 2012: 3. etappe: Orchies — Boulogne-sur-Mer

3. etap­pe går fra  Orchies til Bou­log­ne-sur-Mer. Under pre­sen­ta­sjo­nen av årets Tour sa Thor Hus­hovd at det­te er en etap­pe han har sett seg ut og vil vin­ne. Nå får han ikke den mulig­he­ten. Orchies har uan­sett ikke vært noen lykke­by form ham. For det var her han falt under årets utga­ve av Paris — Rou­baix. Men kan­skje det er en etap­pe som kan pas­se for Edvald Boa­sson Hagen? Sky mener i alle fall at det­te er en etap­pe for Edvald, og det er vel ingen grunn til å oppo­ne­re mot det? I alle fall vis­te Edvald på pro­lo­gen at for­men fort­satt er på topp.

Se Michelin for turist­in­for­ma­sjon om Bou­log­ne-sur-Mer.

Vi har nå for­latt Bel­gia og har kom­met inn i Frank­ri­ke. Som alle­re­de anty­det inn­led­nings­vis, så er vi her i områ­det for Paris — Roou­baix. Start­byen Orchies lig­ger omtrent midt­veis mel­lom Aren­berg og Rou­baix. Vi har vært i den frans­ke delen av Bel­gia, og nå har vi kom­met inn i den flams­ke delen av Frank­ri­ke. De snak­ker selv­føl­ge­lig fransk — Frank­ri­ke har ingen tra­di­sjon å være stolt av når det gjel­der å ta vare på mino­ri­tets­språk. Men arki­tek­tu­ren og mye av kul­tu­ren er flamsk. Og det frans­ke er ikke nød­ven­dig­vis så gammelt.

Dagens gren­ser har ikke vært der evig. Områ­det (unn­tatt områ­det nær­mest kys­ten), sam­men med dagens Bel­gia og Neder­land ble lagt under den spans­ke kon­gen Filip 2 etter delin­gen av det Habs­burgs­ke riket i 1556. Syv neder­lands­ke pro­vin­ser rev seg løs fra Spa­nia etter en uav­hen­gig­hets­krig, og  ble til dag­nes Neder­land. Dagens Bel­gia og det mes­te av det frans­ke områ­det vi nå er inne i, for­ble på spans­ke hen­der. Det mes­te av områ­de hvor dagens etap­pe går, ble erob­ret av Frank­ri­ke under Lud­vik 14. i 1659–1667. Bel­gia og Neder­land ble okku­pert og annek­tert under Napo­le­on, men ble selv­sten­dig konge­døm­me etter Napo­le­ons neder­lag. Om jeg har for­stått det rett er det gren­se­ne fra 1660-tal­let som gjel­der i dag. Og som vi tid­li­ge­re var inn­om, så ble Bel­gia selv­sten­dig i 1830.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 3. etap­pe: Orchies — Bou­log­ne-sur-Mer