Fra i dag er jeg advokat i Bing Hodneland

Fra i dag er jeg part­ner på full­tid i advo­kat­sel­ska­pet Bing Hodne­land DA. Når man skal leve av å til­by sine tje­nes­ter i et mar­ked, må vi min­ne mar­ke­det om hvem vi er og hva vi kan. Der­for vil jeg min­ne om at jeg ikke bare hol­der på med vin og sykkel.

Bing Hodne­land er et mel­lom­stort advo­kat­fir­ma. Det er et full­ser­vice for­ret­nings­ad­vo­kat­fir­ma, med to hoved­sat­sings­om­rå­der hvor Bing Hodne­land er blant de leden­de i Nor­ge. Dis­se to hoved­sat­sings­om­rå­de­ne er fast eien­dom og IT‑, medie- og imma­trial­rett. Bing Hodne­land er også ster­ke på skatt og avgift, arbeids­rett, kjøp og salg av virk­som­he­ter og tviste­løs­ning.

Jeg vil inn­gå i grup­pen som sær­lig arbei­der med IT‑, medie- og imma­trial­rett. Her vil jeg til­fø­re ytter­li­ge­re kom­pe­tan­se til et fra før meget sterkt fag­mil­jø. Men jeg vil også del­ta i cor­po­rate avde­lin­gen (kjøp og salg av virksomheter).

Mine kom­pe­tanse­om­rå­der er følgende:

Penge­kravs­rett gene­relt, og beta­lings­tje­nes­ter spe­si­elt. Jeg skrev min dok­tor­av­hand­ling om beta­lings­for­mid­ling. I man­ge år har jeg under­vist i penge­kravs­rett og har bl.a. skre­vet en lære­bok i det faget.

Kon­trak­ter, sær­lig IT-kon­trak­ter. Jeg har del­tatt i noen omgan­ger med revi­sjon av Sta­tens stan­dard­kon­trak­ter og under utvik­lin­gen av kon­trak­ten PS 2000. På det­te kon­trakts­om­rå­de har jeg bl.a. vært råd­gi­ver, meg­ler, opp­mann og vold­gifts­dom­mer. Jeg har under­vist i kon­trakts­rett gene­relt og IT-kon­trak­ter spe­si­elt. Jeg har også skre­vet en lære­bok om IT-kon­trak­ter. Boken er utsolgt på papir, men er fritt til­gjen­ge­lig på net­tet.

Elekt­ro­nis­ke trans­ak­sjo­ner. Det­te kan være en sam­le­overs­rift på man­ge av mine fag­li­ge akti­vi­te­ter. Jeg har nevnt beta­lings­trans­ak­sjo­ner. Men jeg del­tok også i lov­giv­nings­ar­bei­det, plan­leg­gin­gen og opp­start av Verdi­pa­pir­sen­tra­len. I en rek­ke år var jeg med­lem av kon­troll­ko­mi­té­en i Norsk opp­gjørs­sen­tral, som drev clea­ring av opsjons­han­del og indi­rek­te med frak­ti­de­ri­va­ter i sjø­trans­port. Jeg har del­tatt i arbei­det med å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for elekt­ro­nisk han­del i Nor­ge, i EU og inter­na­sjo­nalt gjen­nom FN-orga­ni­sa­sjo­ne­ne UN/ECE og UNCITRAL. Vide­re har jeg ledet et utvalg som utre­det myn­dig­he­te­nes rol­le ved ele­krtro­nis­ke signaturer.

Opp­havs­rett har i de sene­re åre­ne tatt mer og mer av min tid. Jeg har under­vist i opp­havs­rett, leder Fors­ker­for­bun­dets opp­havs­retts­ut­valg og har skre­vet en rek­ke artik­ler om opp­havs­retts­li­ge emner. Medie­rett er nært knyt­tet til opp­havs­rett, men omfat­ter også grunn­leg­gen­de spørs­mål som ytrings­fri­het og medi­ers ansvar, medi­e­re­gu­le­ring m.m.

Det sis­te områ­det jeg vil nev­ne er per­son­vern. For tiden er jeg vara for lede­ren i Per­son­vern­nemn­da.

I til­legg til van­li­ge advo­kat- og utred­ning­sopp­drag, vil jeg, sam­men med and­re med­ar­bei­de­re i Bing Hodne­land, kun­ne til­by kurs innen­for de fag­om­rå­der som er nevnt her. Kurs vil kun­ne til­pas­ses den enkel­te bedrifts behov.

Print Friendly, PDF & Email