Høyesterett har talt: Blogger er ikke offentlige

Høyesterett, eller Høyesteretts ankeutvalg om man skal være presis, har talt: Det jeg gjør her, å skrive på en blogg, er ikke offentlig i forhold til straffelovens bestemmelser. Kjennelsen ble avsagt under dissens 2-1 Du kan finne kjennelsen her.

Det er grunn til å diskutere om Berges uttalelser er og bør være straffbare, uansett om de skulle ha blitt ansett for å ha blitt fremsatt offentlig. Han var siktet etter den såkalte oppviglerparagrafen i § strl § 140, som blant annet gjør det sraffbart dersom man

“offentlig opfordrer eller tilskynder til Iværksettelsen af en strafbar Handling eller forherliger en saadan …”

Berge var ikke siktet for konkrete trusler, slik man har kunnet få inntrykk av i media. Den som kommer med reelle trusler kan straffes etter andre bestemmelser, se strl § 227. En trussel fremsatt i en mørk bakgate er like straffbar som en trussel fremsatt på trykk eller på internett. Mulla Krekar ble i Oslo tingrett dømt bl.a. etter strl § 227 og terrorbesemmelsen i strl § 147a, men bli frikjent for tiltalen etter strl § 140.

Continue reading Høyesterett har talt: Blogger er ikke offentlige