Høyesterett har talt: Blogger er ikke offentlige

Høy­este­rett, eller Høy­este­retts anke­ut­valg om man skal være pre­sis, har talt: Det jeg gjør her, å skri­ve på en blogg, er ikke offent­lig i for­hold til straffe­lo­vens bestem­mel­ser. Kjen­nel­sen ble avsagt under dis­sens 2–1 Du kan fin­ne kjen­nel­sen her.

Det er grunn til å dis­ku­te­re om Ber­ges utta­lel­ser er og bør være straff­ba­re, uan­sett om de skul­le ha blitt ansett for å ha blitt frem­satt offent­lig. Han var sik­tet etter den såkal­te opp­vig­ler­pa­ra­gra­fen i § strl § 140, som blant annet gjør det sraff­bart der­som man

offent­lig opford­rer eller til­skyn­der til Iværkset­tel­sen af en straf­bar Hand­ling eller for­her­li­ger en saadan …”

Ber­ge var ikke sik­tet for kon­kre­te trus­ler, slik man har kun­net få inn­trykk av i media. Den som kom­mer med reel­le trus­ler kan straf­fes etter and­re bestem­mel­ser, se strl § 227. En trus­sel frem­satt i en mørk bak­gate er like straff­bar som en trus­sel frem­satt på trykk eller på inter­nett. Mul­la Kre­kar ble i Oslo ting­rett dømt bl.a. etter strl § 227 og ter­ror­be­sem­mel­sen i strl § 147a, men bli fri­kjent for til­ta­len etter strl § 140.

Con­ti­nue read­ing Høy­este­rett har talt: Blog­ger er ikke offent­li­ge