Høyesterett har talt: Blogger er ikke offentlige

Høy­este­rett, eller Høy­este­retts anke­ut­valg om man skal være pre­sis, har talt: Det jeg gjør her, å skri­ve på en blogg, er ikke offent­lig i for­hold til straffe­lo­vens bestem­mel­ser. Kjen­nel­sen ble avsagt under dis­sens 2–1 Du kan fin­ne kjen­nel­sen her.

Det er grunn til å dis­ku­te­re om Ber­ges utta­lel­ser er og bør være straff­ba­re, uan­sett om de skul­le ha blitt ansett for å ha blitt frem­satt offent­lig. Han var sik­tet etter den såkal­te opp­vig­ler­pa­ra­gra­fen i § strl § 140, som blant annet gjør det sraff­bart der­som man

offent­lig opford­rer eller til­skyn­der til Iværkset­tel­sen af en straf­bar Hand­ling eller for­her­li­ger en saa­dan …”

Ber­ge var ikke sik­tet for kon­kre­te trus­ler, slik man har kun­net få inn­trykk av i media. Den som kom­mer med reel­le trus­ler kan straf­fes etter and­re bestem­mel­ser, se strl § 227. En trus­sel frem­satt i en mørk bak­gate er like straff­bar som en trus­sel frem­satt på trykk eller på inter­nett. Mul­la Kre­kar ble i Oslo ting­rett dømt bl.a. etter strl § 227 og ter­ror­be­sem­mel­sen i strl § 147a, men bli fri­kjent for til­ta­len etter strl § 140.

Strl § 140 har en lite ære­rik his­to­rie. Gam­le saker for Høy­este­rett har i stor grad vært saker hvor noen har opp­ford­ret til å nek­te mili­tær­tje­nes­te, til å opp­ford­re sol­da­ter til å nek­te å adly­de ord­re når de skul­le set­tes inn mot strei­ken­de arbei­de­re, og mot opp­f­rin­ger til kamp mot streike­bry­te­re. Einar Ger­hard­sen er en av de som ble dømt etter den­ne beste­mel­sen, etter en tale på et streike­møte i 1921 (men den saken kom så vidt jeg vet ikke til Høyste­rett). Det­te er en bestem­mel­se som vir­ke­lig har blitt brukt i poli­tisk kamp.

I nyere tid har Stein Lille­vol­den blitt dømt etter den­ne bestem­mel­sen i en sak som også omfat­tet fle­re and­re til­tale­punkt, blant annet vold mot poli­ti­et. Dom­fel­lel­sen etter § 140 var for via mega­fon å ha opp­ford­ret til å fort­set­te en demon­stra­sjon som poli­ti­et vil­le opp­løse. Ellers er det en sak fra (gam­le) Eid­si­va­ting lag­manns­rett om utta­lel­ser om inn­vand­re­re, hvor jeg synes det er under­lig at man byg­get på § 140 og ikke § 135a.

Ber­ge har gitt uttrykk for eks­tre­me menin­ger som de aller fles­te tar avstand fra. Men vi kan ikke for­by alle menin­ger vi ikke liker. Man kan også spør­re om Ber­ge har gjort noe mer enn de som for en del år siden snak­ket om væp­net revo­lu­sjon og hyl­let des­po­ten Josef Sta­lin.

Jeg har ikke orket å lese stort i Eivind Ber­ges blogg, så jeg skal ikke si så mye om den. Men det kan godt hen­de at ytrings­fri­he­ten ver­ner også det­te grum­set, slik at straff også av den grunn vil­le vært uak­tu­elt.

Så mye om ytrin­gens inn­hold. Over til offent­lig­het.

Vi må få på plass noen ele­men­tæ­re utgangs­punk­ter. Det er ikke slik at vi i jusen har én og bare én defi­ni­sjon av et uttrykk som gjel­der i alle sam­men­hen­ger. Jeg møter gans­ke ofte argu­men­ter av typen “hvis det ikke offent­lig, da kan man jo …”, og så drar man den­ne betyd­nin­gen av begre­pet over i en helt annen sam­men­heng. Sva­ret er ofte at uttryk­ket betyr noe annet i en annen sam­men­heng. Juri­dis­ke ord og uttrykk må tol­kes kon­teks­tuelt. Den­ne avgjø­rel­sen gjel­der spørs­må­let om hvor­dan “offent­lig” skal for­stås i de bestem­mel­ser i straffe­lo­ven hvor det er et krav om at en hand­ling må være offent­lig for at den skal være straff­bar.

Hva som skal reg­nes for offent­lig hand­ling er defi­nert i strl § 7 annet ledd, som lyder:

2.    En Hand­ling anse­es for­øvet offent­lig, naar den er for­øvet ved Udgi­velse af trykt Skrift eller i Over­vær af et stør­re Antal Per­soner eller under saa­danne Omstæn­dig­he­der, at den let kun­de iagt­ta­ges fra et offent­ligt Sted og er iagt­ta­get af nogen der eller i Nær­he­den væren­de. ”

Tar vi en liten avstik­ker til opp­havs­ret­ten, er offent­lig­gjort defi­nert i åvl § 8. Et verk er offent­lig­gjort “når det med sam­tyk­ke av opp­havs­man­nen er gjort til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten”. Hva som anses for å gjø­re ver­ket til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten er regu­lert i åvl § 2, men det går jeg ikke nær­me­re inn på. Men her har vi vil­kå­ret med opp­havs­man­nens sam­tyk­ke. Sam­tykke­kra­vet kan begrun­nes med at opp­havs­man­nen gir fra seg en del kon­troll over sitt verk når det offent­lig­gjø­res, bl.a. slik at de fles­te såkal­te “låne­reg­le­ne” for­ut­set­ter at ver­ket er offent­lig­gjort. Kri­te­ri­et offent­lig­gjort har et helt annet for­mål her enn i den gene­rel­le straffe­ret­ten.

Ånds­verks­lo­vens defi­ni­sjon kan også gi litt under­li­ge utslag. Den tid­li­ge­re dans­ke elite­sol­da­ten Tho­mas Rath­sack skrev i 2009 boken “Jæger — i krig med eli­ten”, basert på hans erfa­rin­ger fra Afgha­ni­stan. Det dans­ke for­sva­ret vil­le stan­se boken for­di de men­te den røpet mili­tæ­re hem­me­lig­he­ter og sat­te dans­ke sol­da­ters liv i fare. De krev­de der­for det vi i Nor­ge kal­ler en mid­ler­ti­dig for­føy­ning for å stan­se utgi­vel­sen. 15. sep­tem­ber 2009, før saken var avgjort, tryk­ket avi­sen Poli­ti­ken hele boken som ved­legg til avsi­en. De had­de ikke fått sam­tyk­ke til å gjø­re det­te, og det var en åpen­bar opp­havs­retts­kren­kel­se. I opp­havs­retts­lig for­stand var boken ikke offent­lig­gjort. Men for­sva­ret trakk saken nett­opp med den begrun­nel­se at da boken alle­re­de var offent­lig­gjort var en even­tu­ell ska­de alle­re­de skjedd, og det had­de ikke len­ger noen hen­sikt å hind­re utgi­vel­sen. I sam­me sak duk­ket alt­så spørs­må­let om offent­lig­gjø­rel­se opp i to helt uli­ke betyd­nin­ger. Skul­le den­ne saken ha vært vur­dert i for­hold til norsk straffe­lov, vil­le det ikke ha vært noen tvil om at det var trykt skrift og der­med offent­lig.

Så alt­så: Det er ikke fritt fram å skri­ve hva man vil på net­tet. I for­hold til vis­se bestem­mel­ser, hvor offent­lig­gjø­ring etter § 7 er et vil­kår, vil det jeg her skri­ver ikke være å anse for offent­lig. Jeg har nevnt noen sli­ke bestem­mel­ser i min kom­men­tar til lag­manns­ret­tens avgjø­rel­se. Men gjel­der det rasis­tis­ke utta­lel­ser, ære­kren­kel­ser, trus­ler, opp­havs­retts­kren­kel­se mm, er det ikke noe vil­kår at det skal være offent­lig etter § 7. Et rasis­tisk utsagn på en blogg vil kun­ne straf­fes, uav­hen­gig av hvor­dan man tol­ker § 7. Det er hel­ler ingen tvil om at det jeg her skri­ver er offent­lig­gjort i opp­havretts­lig for­stand, slik at det kan site­res, kopie­res til pri­vat bruk, osv.

Hvis noen skal kun­ne straf­fes er det ikke til­strek­ke­lig at ret­ten mener det bør straf­fes. Man må ha en lov­hjem­mel som gjør den aktu­el­le hand­lin­gen straff­bar. Det­te føl­ger av Grl § 96 og Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­kon­ven­sjo­en (EMK) art 7. Vi kan her site­re det anke­ut­val­gets fler­tall sier i avsnitt 22:

«Slik fler­tal­let ser det, omfat­ter sik­tel­sen hand­lin­ger som klart er straff­ver­di­ge. For­måls­be­trakt­nin­ger til­si­er at ytrin­ger på inter­nett like­stil­les med dem som frem­set­tes i trykt  skrift, og det kan ikke være tvil­somt at lov­gi­ver øns­ker å ram­me sli­ke for­hold. Straff­bar­he­ten må imid­ler­tid føl­ge av loven.»

Det gene­rel­le straffe­retts­li­ge lega­li­tets­kra­vet sup­ple­res på det­te områ­det av kra­ve­ne i Grl § 100 og EMK art 10 om at inn­grep i ytrings­fri­he­ten bare kan skje ved lov, og bare innen­for de ram­mer som dis­se bestem­mel­se­ne set­ter. Jeg går ikke nær­me­re inn på dis­se. Men vi kan i alle fall kon­sta­te­re at når det gjel­der even­tu­ell straff for ytrin­ger er det et dob­belt lega­li­tets­krav — selv om det i seg selv ikke behø­ver å bety at det er noe stren­ge­re.

Anke­ut­val­gets fler­tall slut­ter seg til lag­manns­ret­ten, og mener at til­gjenge­lig­gjø­ring på inter­nett ikke kan reg­nes for trykt skrift, slik det­te er defi­nert i strl § 10. Mindre­tal­let mener at det­te må kun­ne tol­kes slik at trykt skrift også omfat­ter den­ne form for til­gjenge­lig­gjø­ring. Det­te viser at man godt kun­ne ha kom­met til beg­ge resul­ta­ter på det­te punk­tet, men fler­tal­let avgjør.

Hvis vi er uten­for straffe­ret­ten har vi ikke det sam­me lega­li­tets­kra­vet. Og om det skul­le være et krav om at noe er offent­lig, så behø­ver vi like­vel ikke base­re den­ne vur­de­rin­gen på straffe­lo­vens gans­ke uhel­di­ge dfi­ni­sjon. En rek­ke dom­mer avgjø­res på ulov­fes­tet grunn­lag, eller ved at man strek­ker love­be­stem­mel­ser gans­ke langt. Man kan f.eks. bli dømt til å beta­le erstat­ning uten at det er en klar lov­hjem­mel.

Det ble i 2005 ved­tatt en ny straffe­lov. I den­nes § 10 er offent­lig hand­ling defi­nert på en annen måte. Men den­ne har ikke trådt i kraft. Når den en gang trer i kraft vil det ikke len­ger være tvil om at blogg­inn­legg er offent­li­ge, også i straffe­retts­lig for­stand.

Men vi kan også mer­ke oss at den nye straffe­lo­ven § 183, som vil erstat­te dagens § 140, er snev­ret inn i for­hold til dagens regel. Ber­ge var sik­tet for å ha “offent­lig opp­ford­ret til drap på politi­tje­neste­menn og/eller for­her­li­get en slik hand­ling”. Å “for­her­li­ge en straff­bar hand­ling” vil ikke len­ger være straff­bart etter den nye straffe­lo­ven, slik at det i alle fall må være en kla­re­re opp­ford­ring enn det som kre­ves etter dagens lov. Ytrings­fri­he­ten styr­kes når den nye loven trer i kraft.

Grun­nen til at loven ikke er satt i kraft er at poli­ti­et må ha et nytt data­sys­tem. Det er bare utro­lig pin­lig for Jus­tis­de­par­te­me­net og Politi­di­rek­to­ra­tet at det­te ikke er på plass, syv år etter at loven ble ved­tatt. Det bur­de være en selv­føl­ge at når man for­be­re­der en stor lov­end­ring, da for­be­re­der man også imple­men­te­rin­gen av den­ne nye loven. Det had­de kan­skje vært feil å for­skut­te­re Stor­tin­gets lov­ved­tak og gå for langt i imple­men­te­rings­ar­bei­det før loven fak­tisk var ved­tatt. Men mye kun­ne ha vært for­be­redt.

Først i novem­ber 2010, mer enn fem år etter at loven ble ved­tatt, ble anbud om å utvik­le et nytt data­sys­tem lagt ut på DOFFIN. Man vil­le ikke ha gått for langt i å for­skut­te­re Stor­tin­gets beslut­ning om den­ne saken had­de vært for­be­redt, slik at den­ne kunn­gjø­rin­gen kun­ne ha skjedd kort tid etter at loven ble ved­tatt. Det er vans­ke­lig ikke å ten­ke på at det er det sam­me Jus­tis­de­par­te­men­tet som i 2007 lovet at det skul­le inn­fø­res nasjo­na­le ID-kort som kan erstat­te pass innen­for Schen­gen-områ­det, og som nå sier at det­te vil være klart i 2015. Jeg tror i alle fall ikke noe på påstan­de­ne om at sik­ker­hets­krav gjør det nød­ven­dig å bru­ke åtte år på å inn­føre noe som man i 21 av lan­de­ne i EU har hatt i man­ge år. Jus­tis­de­par­te­men­tet impo­ne­rer ikke med sin gjen­nom­fø­rings­evne, for å si det meget for­sik­tig.

Vi har nå blitt fore­spei­let at den nye straffe­lo­ven vil kun­ne set­tes i kraft i 2014. Men jeg tror ikke på det før jeg ser det. Man­ge bestem­mel­ser har alle­re­de blitt satt i kraft. Men det er nå på tide med en ny gjen­nom­gang hvor end­rin­ger som er nød­ven­di­ge for å kom­me bed­re å høy­de med dagens tek­no­lo­gi, set­tes i kraft. Det gjel­der ikke bare spørs­mål om hva som er offent­lig. Vi har tid­li­ge­re sett at det er uklart om et såkalt DDoS-angrep på et data­sys­tem er straff­bart etter dagens lov. Det gjel­der sik­kert også straffe­be­stem­mel­ser som ikke har med tek­no­lo­gi eller ytrings­fri­het å gjø­re. Men da er vi over i den gene­rel­le straffe­ret­ten, og det er ikke et områ­de jeg arbei­der med.

Print Friendly, PDF & Email
 • Hvor­for må poli­ti­et ha nytt data­sys­tem for å kun­ne set­te i kraft en ny lov? Er den nye loven så vans­ke­lig å hånd­heve at van­lig, gam­mel­dags politi­ar­beid ikke er nok, og man tren­ger en slags nye, kyber­ne­tisk for­bed­re­de super­po­li­ti for å gjø­re det skik­ke­lig?

 • Olav­Tor­vund

  Jeg vet ikke. Jeg bare kon­sta­te­rer at det er det­te Jus­tis­de­par­te­men­tet sier er grun­nen.

 • Sus_Scrofa

  Det er et punkt jeg stus­ser spe­si­elt ved, og det er hvor­for man kan slut­te at det kun er “trykt Skrift”-delen som kan kom­me til anven­del­se. Lag­manns­ret­ten skri­ver (side 11, anke­ut­val­gets fler­tall site­rer det på side 3 og til­slut­ter seg det i avsnitt (19)):

  “De to øvri­ge alter­na­ti­ve­ne i bestem­mel­sen for­ut­set­ter at ytrin­gen skjer på offent­lig sted, slik det­te er defi­nert i straffe­lo­ven § 7 nr. 1, og på en slik måte at ytrin­gen kan høres direk­te av de til­stede­væ­ren­de.”

  Det er fak­tisk ikke det som står i §7 nr. 2. Hvor­dan kan de tol­ke det slik uten en enes­te retts­kil­de, og uten i det hele tatt å gjø­re for­søk på å drøf­te det?

  (Det som står der må da dess­uten være ukor­rekt — i §7 nr. 2 heter det trykt […] ELLER i Over­vær af et stør­re Antal Per­soner ELLER […]. Der­som gjel­den­de tolk­ning er at det­te for­ut­set­ter offent­lig sted, så må det da fin­nes i hvert fall en enes­te retts­kil­de de kan vise til?)

 • Hel­ge Øgrim

  Takk for strå­len­de inter­es­sant post. Leser den lang­somt og tror jeg snart for­står den, selv om rela­sjo­nen mel­lom strl §7, 10 og 140, snart 183, er uover­sikt­lig for en lek­mann. Har for­ar­bei­der eller retts­prak­sis truk­ket and­re skil­ler mel­lom enkelt­per­soners spon­ta­ne ytrin­ger på nett og redi­gert inn­hold? Spør for­di en sterk utvi­del­se av hva som kan straf­fes, nok ikke bare har hel­di­ge resul­ta­ter.

 • Akku­rat den­ne end­rin­gen vil ikke bety så vel­dig mye i prak­sis. Hoved­spørs­må­let, som har druk­net i den­ne debat­ten, er hvil­ke type ytrin­ger som skal for­bys og gjø­res straff­ba­re. Og hel­dig­vis er gren­se­ne vide. Det er slett ikke sik­kert at Ber­ge vil­le ha blitt dømt for det han har skre­vet. Men at vur­de­rin­gen ikke blir hva han har skre­vet, men om det som offent­lig­gjø­res på nett er offent­lig eller ikke, det er gans­ke menings­løst. Bestem­mel­se­ne må være medi­e­nøy­tra­le, så får man vur­de­re det som fak­tisk skri­ves.

 • Olav­Tor­vund

  Det had­de nok vært mulig å kom­me til et annet resul­tat også når det gjel­der om det er frem­satt over­for over­for folk. Jeg har vel et inn­trykk av at det både lag­manns­ret­ten og fler­tal­let i Høy­este­rett har valgt å gjø­re, er å gi en klar mel­ding til Jus­tis­de­par­te­men­tet at nå må de se å få gjort noe. Og den­ne saken var i grun­nen gans­ke godt egnet ti å gi det sig­na­let. Med mind­re man er vel­dig opp­tatt av å straf­fe, så betyr det ingen ting i prak­sis at Ber­ge blir fri­fun­net på et slikt grunn­lag — bort­sett fra for Ber­ge selv.

 • Mulig det­te er et dumt spørs­mål og har ingen rele­vans med saken, men betyr det­te noe for bruk av ret­tig­hets­be­lagt mate­ria­le man buker på blog­ger (om en blogg ikke er “offent­lig”)? For eksem­pel om jeg bru­ker et bil­de på blog­gen som noen har ret­tig­he­te­ne til?

 • Sus_Scrofa

  Ho-hm. Fått noen tele­fo­ner fra jour­na­lis­ter som vil site­re deg på at to retts­in­stan­ser over­ser loven for å kun­ne demon­stre­re over­for en annen stats­makt? 😉

  Edit: Jeg ser at en jour­na­list fak­tisk har pos­tet her, så for ordens skyld: det var ikke per­son­lig ment.

 • Olav­Tor­vund

  Nei. Men det er hel­ler ikke det jeg sier. Det er ofte rom for fle­re tolk­nin­ger. Det had­de vært fullt mulig å kom­me til det resul­tat som mindre­tal­let kom til.Det had­de ikke vært helt etter lovens bok­stav, men mulig.

  Det er jo egent­lig en fille­sak. I en litt stør­re sam­men­heng betyr det ingen ting om Ber­ge blir dømt eller ikke. Det er høyst dis­ku­ta­belt om sli­ke utta­lel­ser er straff­ba­re, og enda mer dis­ku­ta­belt om de bør være det.

  Hva de fak­tisk har tenkt i HR, vet jeg ikke. Men det er ikke førs­te gang de sier at noe bur­de vært straff­bart, men ikke er det. I alle fall at det­te bur­de være offent­lig. I en situa­sjon hvor lov­gi­ver ikke had­de tenkt på spørs­må­let vil­le utgangs­punk­tet ha vært noe annet. Her har lov­gi­ver vur­dert spørs­må­let, kom­met til at det anta­ge­lig ikke er offent­lig etter dagens lov, og de har ved­tatt ny lov. Men de har som­let i syv år. Da er det greit å si indi­rek­te at nå må Jus­tis­dep snart få gjort det de skal.

 • Olav­Tor­vund

  Nei, ret­tig­hets­be­lagt mate­ria­le kan ikke bru­kes fritt. Det­te har bare betyd­ning i saker hvor det er et vil­kår at en hand­ling er offent­lig i straffe­lo­vens for­stand. I opp­havs­ret­ten er det spørs­mål om et verk “gjø­res til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten”, og det er ingen til om at det som leg­ges ut på en blogg gjø­res til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Systemsvikten har vist seg på en brutal måte()

 • Sus_Scrofa

  Her ble det mye å gri­pe fatt i, garan­tert nok til en helt ny blogg­pos­ting fra din side (og jeg kom­mer til å lese den nøye).

  Per­son­lig har jeg den (ikke vel­dig ster­ke) mening at det ikke bur­de være straff­bart å opp­ford­re til lov­brudd eller uly­dig­het, så len­ge vi ikke snak­ker kva­li­fi­ser­te trus­ler eller lig­nen­de, men det vil­le være både unød­ven­dig og mis­vi­sen­de av Høy­este­rett å skri­ve at det er straff­ver­dig, hvis de men­te det var en fille­sak. En hvil­ken som helst påtale­an­svar­lig må da lese det­te som en opp­ford­ring til å ta ut sik­tel­se når det kom­mer hjem­mel for det. Det er da også alle­re­de vars­let: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.8268108
  Ytrin­gen er jo falt under gam­mel lov, så påfal­len­de nok byg­ger reson­ne­men­tet på at det å hol­de en ytring pub­li­sert på inter­nett (under­for­stått: å ser­ve den ut etter fore­spør­sel fra nett­le­se­re), repre­sen­te­rer en oppfordring/tilskyndelse/forherligelse etter § 140, der­som det­te “offent­lig” blir jus­tert. Det er det­te argu­men­tet to retts­in­stan­ser bare blå­ser av. Jeg had­de for­ven­tet at i hvert fall Høy­este­rett vil­le ha vur­dert om det å dis­tri­bu­ere ut den aktu­el­le teks­ten til dem som opp­sø­ker Ber­ges per­son­li­ge vir­tu­el­le opp­slags­tav­le, er å reg­ne for en offent­lig hand­ling (fak­tum er at den­ne dis­tri­bu­sjo­nen lett kan iakt­tas fra offent­lig sted, et er bare å ta med seg smart­te­le­fo­nen sin ut på gata). Det var vel den­ne avkla­rin­gen alle ven­tet på, for da vil­le Høy­este­rett også ha kun­net fast­slå om en redak­tør er med­an­svar­lig. Men den hop­per man bukk over uten en enes­te retts­kil­de (mer­ke­lig, spør du en lek­mann) og uten en enes­te fakta­vur­de­ring (inkom­pe­tent, spør du en lek­mann).
  I ste­det har vil­kå­ret “let kun­de iagt­ta­ges fra et offent­lig Sted” blitt til for­ut­set­ter at ytrin­gen skjer på offent­lig sted. “på”, alt­så. Jeg trod­de alle skjøn­te at det var åpen­bart galt, men lag­manns­rett og Høy­este­rett mener det er så åpen­bart rik­tig at det ikke engang er noe å begrun­ne. Alt­så, en pri­vat bal­kong er da ikke et offent­lig sted etter § 7 nr. 1, selv der­som den er så syn­lig der at man bør pas­se hor­mo­ne­ne sine for § 201? Nes­ten fris­ten­de å stil­le seg på en der­til egnet bal­kong og rope noe opp­vig­lersk ut til offent­lig­he­ten. (I så fall: Hva med Aver­ter pro­sti­tu­sjo­nen din fra den­ne bal­kon­gen!, så får man tes­tet offent­lig­hets­kra­vet i § 202 også?)
  Har det for­res­ten ald­ri (i freds­tid) vært noen opp­vig­ler­sak om utta­lel­ser falt på radio eller TV? Ikke én, på over åtti års kring­kast­nings­his­to­rikk? Fler­tal­lets argu­ment er jo ikke på noen måte inter­nett-spe­si­fikt.
  Nå har jeg skre­vet så langt at jeg sik­kert bør min­ne om hans­ken jeg kas­tet i førs­te set­ning 😉

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » @Datatilsynet ute og sykler @morten_lode()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Nå er blogger og andre ytringer på internett offentlige()