Børser i svart, hvitt og grått

[Dis­ku­sjo­nen om annen­hånds­om­set­ning av bil­let­ter har blus­set opp igjen og har blant annet blitt omtalt på leder­plass i DN. Jeg hen­ter der­for fram til resir­ku­le­ring en kom­men­tar jeg skrev for seks år siden. Den ble tryk­ket i Aften­pos­ten 17. juli 2006, og tas inn her uendret.]

Regje­rin­gen vil for­by “svarte­børs­salg” av bil­let­ter. Det vil være et feil­grep. Man­ge av oss har vært i Lon­don og gle­det oss over at det ofte er mulig å få bil­let­ter til kvel­dens fore­stil­ling, selv på de mest popu­læ­re musikalene.

Pri­sen kan rik­tig­nok være stiv, men vi aksep­te­rer den. Det­te er mulig for­di man i Lon­don len­ge har hatt et vel­or­ga­ni­sert “svarte­børs­mar­ked” for bil­let­ter. Det har også hendt at jeg har kjøpt bil­let­ter gjen­nom “svarte­børs­hand­le­re” til utsolg­te kon­ser­ter i Oslo.

Con­ti­nue read­ing Bør­ser i svart, hvitt og grått