Børser i svart, hvitt og grått

[Dis­ku­sjo­nen om annen­hånds­om­set­ning av bil­let­ter har blus­set opp igjen og har blant annet blitt omtalt på leder­plass i DN. Jeg hen­ter der­for fram til resir­ku­le­ring en kom­men­tar jeg skrev for seks år siden. Den ble tryk­ket i Aften­pos­ten 17. juli 2006, og tas inn her uendret.]

Regje­rin­gen vil for­by “svarte­børs­salg” av bil­let­ter. Det vil være et feil­grep. Man­ge av oss har vært i Lon­don og gle­det oss over at det ofte er mulig å få bil­let­ter til kvel­dens fore­stil­ling, selv på de mest popu­læ­re musikalene.

Pri­sen kan rik­tig­nok være stiv, men vi aksep­te­rer den. Det­te er mulig for­di man i Lon­don len­ge har hatt et vel­or­ga­ni­sert “svarte­børs­mar­ked” for bil­let­ter. Det har også hendt at jeg har kjøpt bil­let­ter gjen­nom “svarte­børs­hand­le­re” til utsolg­te kon­ser­ter i Oslo.

Det er ikke bare kon­ser­ter med super­stjer­ner som U2 og Bruce Spring­steen som blir utsolgt på kort tid. Jeg har selv et par gan­ger for­søkt å få bil­let­ter til Natio­nal­thea­trets opp­set­ning av “Mens vi ven­ter på Godot” med Espen Skjøn­berg og Toralv Maur­stad, men har måt­tet kon­sta­te­re at alt har vært utsolgt. Det sam­me gjel­der for and­re popu­læ­re forestillinger.

Jeg er nep­pe hel­ler ale­ne om å ha blitt sit­ten­de med bil­let­ter som jeg av uli­ke grun­ner ikke har kun­net benyt­te. En ting er at jeg taper pen­ge­ne — det har jeg nok råd til. Noe annet er at det blir tom­me plas­ser på et arran­ge­ment som man­ge øns­ker bil­let­ter til. Noen kun­ne ha fått gle­de av de bil­let­te­ne som jeg ikke får benyt­tet. Men siden mar­keds­plas­sen ikke fin­nes, fin­ner jeg ikke fram til muli­ge kjøpere.

Popu­læ­re arran­ge­men­ter sel­ges ut tid­lig. Det er ikke all­tid man vet hvor man vil være og hvor­dan time­pla­nen vil se ut om et halvt år. Noen gan­ger åpner det seg en mulig­het som man ikke trod­de var der, om man bare kla­rer å få tak i bil­let­ter. And­re gan­ger viser det seg at man like­vel ikke kan gå, selv om man har bil­let­ter. Det kan også hen­de at man ikke har mulig­het til å stil­le seg i kø den dagen bil­let­te­ne leg­ges ut for salg, slik at kjøp på “svarte­børs” er enes­te mulighet.

Det vi tren­ger, er et vel­or­ga­ni­sert annen­hånds­mar­ked for bil­let­ter. Det bur­de ikke være vans­ke­lig å etab­le­re en nett­ba­sert tje­nes­te hvor man kan se hvil­ke bil­let­ter som til enhver tid er til­gjen­ge­lig, og hvor man kan leg­ge ut bil­let­ter for salg. Her bør det også være mulig å kjø­pe bil­let­ter til dagens fore­stil­ling til redu­sert pris, om den ikke er utsolgt.

Vi kan mis­li­ke spe­ku­lan­ter som kjø­per opp bil­let­ter i håp om å sel­ge. Men jeg kan ikke se at det er noe ver­re å kjø­pe bil­let­ter enn det er å kjø­pe aksjer, kunst, fisk eller annet i håp om å kun­ne sel­ge det vide­re med for­tje­nes­te. Selv om vi ikke liker det, så er det gjer­ne spe­ku­lan­ter som gjør mar­ke­det lik­vid, og som der­med får det til å fun­ge­re. De er et nød­ven­dig onde.

Print Friendly, PDF & Email