Systemsvikten har vist seg på en brutal måte

22. juli-kom­mi­sjo­nen har lagt fram et bru­talt og usmin­ket bil­de av hva som gikk galt. Jeg har hel­ler ikke lest hele rap­por­ten. Men jeg tar med den punkt­vise opp­sum­me­rin­gen i rap­por­tens sam­men­drag:

  • – Evnen til å erkjen­ne risi­ko og ta lær­dom av øvel­ser har vært for liten.
  • – Evnen til å gjen­nom­føre det man har bestemt seg for, og til å bru­ke pla­ne­ne man har utvik­let, har vært for svak.
  • – Evnen til å koor­di­ne­re og sam­hand­le har vært mangelfull.
  • – Poten­sia­let i infor­ma­sjons- og kom­mu­ni­ka­sjons­tek­no­lo­gi har ikke vært godt nok utnyttet.
  • – Ledel­sens evne og vil­je til å klar­gjø­re ansvar, etab­le­re mål og tref­fe til­tak for å opp­nå resul­ta­ter har vært utilstrekkelig.

Det­te er ikke over­ras­ken­de. 22. juli var en tra­gisk og sær­de­les bru­tal syn­lig­gjø­ring av en fun­da­men­tal sys­tem­svikt. Svik­ten stik­ker langt dype­re enn svik­ten­de ter­ror­be­red­skap. Den­ne svik­ten er bare et symptom.

Con­ti­nue read­ing Sys­tem­svik­ten har vist seg på en bru­tal måte