Sykkelstrekninger i Oslo: Frognerparken til Sognsvann med lite trafikk

Oslo er ikke en god by for den som skal bruke sykkelen til transport, f.eks. fram og tilbake til arbeid. Men for den som vil på sykkeltur har Oslo mye å by på. Det er flere muligheter til å komme fra sentrum ut i Marka uten å måtte sykle på veier med mye trafikk. Dagens rute er en slik turrute, fra Frognerparken til Sognsvann. Den går stort sett i park, gater med lite trafikk og på turvei.

Første delen av turen er den samme som vi var innom i Oslo mellom ringene, del 1. Poenget er å komme seg til Thaulows gate og ta broen over T-banen ved Frøn. Jeg skriver derfor ikke noen om denne delen, selv om jeg denne gangen har valgt å starte et litt annet sted i Frognerparken.

Når vi komme ut i Slemdalsveien må vi fortsette litt lenger enn vi gjorde sist. Hvis vi skal i retning Gaustad og Sognsvannsveien, som vi skal på denne turen, må vi komme på vestsiden av Sognsvannsbanen. Det er mulig å krysse ved Blindern stasjon, via gangbroen mellom Meteorologisk institutt og Forskningsparken, i Problemveien, Vestgrensa og selvfølgelig ved Ullevål stadion. Men langs vår rute krysser vi allerede i Slemdalsveien.

Jeg pleier å nevne geocacher langs turrutene. Her kan vi starte med Oslo bymuseum. Når vi passerer Vigelandsbroen er vi ikke langt unna Birds Behind the Angry Boy. Han som har laget denne er en dyktig fotograf og har alltid flotte bilder i sine cachebeskrivelser, så jeg anbefaler å se på den selv om du ikke har tent å lete etter cachen. Ved Monolitten er det en earthcache, Iddefjordsgranitt i Monolitten. Her må du svare på noen spørsmål som man vanskelig kan besvare uten å ha vært på stedet. Det er flere i og rundt Frognerparken, men jeg tar ikke med flere. Den siste på denne delen av turen er Barnekunstmuseet, som er bare en liten avstikker.

Frøn – Gaustad

Rett etter å ha krysset banen (og Sognsvannsbekken) tar vi en sti inn til høyre. Den er ikke helt god å sykle, og enkelte steder kan det nok bli litt krevende hvis det er veldig vått. Men det er ikke langt, og jeg hadde i alle fall ikke noen problemer da jeg prøvesyklet denne.

 

Vi kommer etter hvert til Anne Maries vei, og vi sykler denne opp til Rasmus Winderns vei.

Vi bare krysser Rasmus Winderns vei og fortsetter Gaustadalléen. Det går en gang- og sykkelvei parallelt med denne, men jeg ser ikke noen grunn til å velge den.

I det vi har passert Forskningsparken kan man ta til høyre og velge gangbroen over til Problemveien og Blinden-området. Det er selvfølgelig her man kommer inn på vår rute om man kommer denne veien fra Blindern. Langs denne veien finner vi også geocachen Forskningsparken.

Når vi har passert Informatikkbygget, som nå har fått navnet Kristen Nygaards hus, er det mulig å velge Problemveien mot Blindern og Ullevål hageby. Tar vi denne lille avstikkeren kommer vi til den nye informatikkbygget, som har fått navn etter en annen av de store datapionerene i Norge, og det er en cache med samme navn som huset: Ole-Johan Dahls hus.

Vi fortsetter rett fram, under Store ringvei til Rikshospitalet og Gaustad.

Rikshospitalet – Sognsvann

Fra Rikshospitalet fortsetter vi Sognsvannsveien forbi Gaustad. Første delen av veien, til vi har passert Gaustad sykehus, er det gang- og sykkelvei. Men husk at vi som syklister er kjørende og kan velge kjørefeltet om vi finner det mer hensiktsmessig. Som syklister har vi en rett, men ingen plikt til å bruke en gang- og sykkelvei. Mitt valg vil for det første avhenge av trafikken. Er det mange fotgjengere og liten biltrafikk velger jeg kjørefeltet. Er det mange biler og få fotgjengere taler det for gang- og sykkelveien. På vei oppover vil jeg være mer tilbøyelig til å velge sykkelveien enn nedover, av to grunner: Det går saktere i motbakke, slik at det er mindre risiko for konflikt med fotgjengere. Og her er gang- og sykkelveien på riktig side.

På denne strekningen vil jeg neppe valgt gang- og sykkelvei på vei nedover, uansett trafikkforhold. Det kan gå ganske fort nedover, såpass fort at det vil være et problem å sykle blant fotgjengere. Gang- og sykkelveien går dessuten på feil side, slik at jeg først må krysse over til venstre side der gang- og sykkelveien begynner, for så å krysse tilbake der den slutter. Dette er en type gang- og sykkelvei som vi litt for ofte ser. Det er ille nok at det er gang- og sykkelvei. Fotgjengere og syklister bør være adskilt. Dessuten er dette en av de mange gang- og sykkelveier som ikke henger sammen men annen vei tilrettelagt for sykkel. Det er en strekning på ca 350 m. Å krysse veien for å sykle noen hundre meter på gang- og sykkelvei i nedoverbakke, det gjør i alle fall ikke jeg. Jeg ville ha syklet som han jeg møtte og tok bilde av.

Ikke langt fra der gang- og sykkelveien starter kan vi finne cachen The old Smity #mor17. Det er også verdt å ta den lille avstikkeren til cachen PPJ #93 Gaustad.

Litt lenger oppe kan vi finne cachen PPJ #02 Sognsvannsbekken creek.

Etter en stund kommer vi over på skogsbilvei. I øyeblikket er det en del arbeid fordi man lager et vannmagasin inne i Vettakollen, men det er ikke veldig sjenerende for syklister. Man må sykle en bro over anleggsveien, det er alt.

Litt lenger inne finner vi cachen I strandkanten. Det er ikke strandkanten ved Sognsvann tittelen refererer til, men at det var her hav og land møttes for 10.000 år siden.

Jeg stopper ved Løkka gård. Herfra kan man fortsette videre innover Marka, både på vestsiden og østsiden av Sognsvann. Her skal jeg nevne de to siste cachene som jeg inkluderer på denne turen: Løkka gård og Innfallsporter til Marka: Sognsvann. For turer videre innover i Marka viser jeg til Skiforeningens Markabase: Sykkel.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i denne bloggen om manglende tilrettelegging for sykling i Oslo, og det kommer jeg til å fortsette å skrive om.  Den tidligere lederen for Sykkelprosjektet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent dette etter et medlemsmøte i Syklistenes landsforening, Oslo: "Dere skremmer folk fra å sykle i Oslo når dere bare fremhever det negative. Finnes det ikke noe positivt å si om å sykle i Oslo?" Han hadde et poeng. Her beskriver jeg sykkelruter som stort sett er greie å sykle. Noen er riktig fine, men det er også noen som jeg advarer mot å bruke.

Hovedsykkelruter

Dette er sykkelruter for den som bruker sykkelen til transport, f.eks. jobbreiser, om som vil så fort og effektivt fram på sykkelen som mulig.

Sentrum - Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sentrumsnære bydelene folk sykler mest, er det der tilretteleggingen for sykling er dårligst. Det var bevisst politikk fra tidligere FrP-byråder å ikke legge til rette for sykling i sentrum.  Så her blir det for det meste et spørsmål om å finne ruter for i best mulig grad å unngå problemene. Noen av de foreslåtte rutene går også utenfor Ring 2, men ingen går utenfor Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fantastisk by for de som vil sykle på tur, i alle fall hvis det å sykle på tur vil si å sykle i skog og mark. Velger man den mer kontinentale varianten av sykkeltur, hvor man sykler langs landeveien på en landeveisykkel, da er verken Norge eller Oslo særlig bra. Til det er det alt for mange bilister som ikke respekterer syklistenes selvfølgelige rett til å bruke veien. Jeg beskriver ikke noen sykkelruter i Marka. For sykkelruter (og skiløyper) i Marka anbefaler jeg Skiforeningens markadatabase. Hvis du bruker Marka, enten om sommeren eller vinteren, så meld deg inn i Skiforeningen. De gjør en stor innsats for markabrukerne. Men jeg har tatt med noen sykkelruter for å komme til Marka. Flere steder i Oslo er det slik at man kan komme helt fra sentrum og ut i Marka nesten uten å sykle på vei med biltrafikk. Og det er "grønne ruter" som det er fint å velge om man er mer opptatt av å ha en fin opplevelse på sykkelen, og ikke bare av å komme fortest mulig fram. Det kan være vel verdt å velge en "grønn rute" til og fra jobb, der det er et alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.