Sykkelstrekninger i Oslo: Frognerparken til Sognsvann med lite trafikk

Oslo er ikke en god by for den som skal bru­ke syk­ke­len til trans­port, f.eks. fram og til­ba­ke til arbeid. Men for den som vil på syk­kel­tur har Oslo mye å by på. Det er fle­re mulig­he­ter til å kom­me fra sen­trum ut i Mar­ka uten å måt­te syk­le på vei­er med mye tra­fikk. Dagens rute er en slik tur­rute, fra Frog­ner­par­ken til Sogns­vann. Den går stort sett i park, gater med lite tra­fikk og på turvei.

Førs­te delen av turen er den sam­me som vi var inn­om i Oslo mel­lom rin­ge­ne, del 1. Poen­get er å kom­me seg til Thau­lows gate og ta bro­en over T‑banen ved Frøn. Jeg skri­ver der­for ikke noen om den­ne delen, selv om jeg den­ne gan­gen har valgt å star­te et litt annet sted i Frognerparken.

Når vi kom­me ut i Slem­dals­vei­en må vi fort­set­te litt len­ger enn vi gjor­de sist. Hvis vi skal i ret­ning Gau­stad og Sogns­vanns­vei­en, som vi skal på den­ne turen, må vi kom­me på vest­si­den av Sogns­vanns­ba­nen. Det er mulig å krys­se ved Blin­dern sta­sjon, via gang­bro­en mel­lom Meteoro­lo­gisk insti­tutt og Forsk­nings­par­ken, i Pro­blem­vei­en, Vest­gren­sa og selv­føl­ge­lig ved Ulle­vål sta­dion. Men langs vår rute krys­ser vi alle­re­de i Slem­dals­vei­en.

Jeg plei­er å nev­ne geocacher langs tur­ru­te­ne. Her kan vi star­te med Oslo bymu­se­um. Når vi pas­se­rer Vige­lands­bro­en er vi ikke langt unna Birds Behind the Ang­ry Boy. Han som har laget den­ne er en dyk­tig foto­graf og har all­tid flot­te bil­der i sine cache­be­skri­vel­ser, så jeg anbe­fa­ler å se på den selv om du ikke har tent å lete etter cachen. Ved Mono­lit­ten er det en earth­cache, Idde­fjords­gra­nitt i Mono­lit­ten. Her må du sva­re på noen spørs­mål som man vans­ke­lig kan besva­re uten å ha vært på ste­det. Det er fle­re i og rundt Frog­ner­par­ken, men jeg tar ikke med fle­re. Den sis­te på den­ne delen av turen er Barne­kunst­mu­se­et, som er bare en liten avstikker.

Frøn — Gaustad

Rett etter å ha krys­set banen (og Sogns­vanns­bek­ken) tar vi en sti inn til høy­re. Den er ikke helt god å syk­le, og enkel­te ste­der kan det nok bli litt kre­ven­de hvis det er vel­dig vått. Men det er ikke langt, og jeg had­de i alle fall ikke noen pro­ble­mer da jeg prøve­syk­let denne.

 

Vi kom­mer etter hvert til Anne Maries vei, og vi syk­ler den­ne opp til Ras­mus Win­derns vei.

Vi bare krys­ser Ras­mus Win­derns vei og fort­set­ter Gau­sta­d­al­lé­en. Det går en gang- og syk­kel­vei paral­lelt med den­ne, men jeg ser ikke noen grunn til å vel­ge den.

I det vi har pas­sert Forsk­nings­par­ken kan man ta til høy­re og vel­ge gang­bro­en over til Pro­blem­vei­en og Blin­den-områ­det. Det er selv­føl­ge­lig her man kom­mer inn på vår rute om man kom­mer den­ne vei­en fra Blin­dern. Langs den­ne vei­en fin­ner vi også geocachen Forsk­nings­par­ken.

Når vi har pas­sert Infor­ma­tikk­byg­get, som nå har fått nav­net Kris­ten Nygaards hus, er det mulig å vel­ge Pro­blem­vei­en mot Blin­dern og Ulle­vål hage­by. Tar vi den­ne lil­le avstik­ke­ren kom­mer vi til den nye infor­ma­tikk­byg­get, som har fått navn etter en annen av de sto­re data­pio­ne­re­ne i Nor­ge, og det er en cache med sam­me navn som huset: Ole-Johan Dahls hus.

Vi fort­set­ter rett fram, under Sto­re ring­vei til Riks­hos­pi­ta­let og Gaustad.

Rikshospitalet — Sognsvann

Fra Riks­hos­pi­ta­let fort­set­ter vi Sogns­vanns­vei­en for­bi Gau­stad. Førs­te delen av vei­en, til vi har pas­sert Gau­stad syke­hus, er det gang- og syk­kel­vei. Men husk at vi som syk­lis­ter er kjø­ren­de og kan vel­ge kjøre­fel­tet om vi fin­ner det mer hen­sikts­mes­sig. Som syk­lis­ter har vi en rett, men ingen plikt til å bru­ke en gang- og syk­kel­vei. Mitt valg vil for det førs­te avhen­ge av tra­fik­ken. Er det man­ge fot­gjen­ge­re og liten bil­tra­fikk vel­ger jeg kjøre­fel­tet. Er det man­ge biler og få fot­gjen­ge­re taler det for gang- og syk­kel­vei­en. På vei opp­over vil jeg være mer til­bøye­lig til å vel­ge syk­kel­vei­en enn ned­over, av to grun­ner: Det går sak­te­re i mot­bak­ke, slik at det er mind­re risi­ko for kon­flikt med fot­gjen­ge­re. Og her er gang- og syk­kel­vei­en på rik­tig side.

På den­ne strek­nin­gen vil jeg nep­pe valgt gang- og syk­kel­vei på vei ned­over, uan­sett tra­fikk­for­hold. Det kan gå gans­ke fort ned­over, såpass fort at det vil være et pro­blem å syk­le blant fot­gjen­ge­re. Gang- og syk­kel­vei­en går dess­uten på feil side, slik at jeg først må krys­se over til venst­re side der gang- og syk­kel­vei­en begyn­ner, for så å krys­se til­ba­ke der den slut­ter. Det­te er en type gang- og syk­kel­vei som vi litt for ofte ser. Det er ille nok at det er gang- og syk­kel­vei. Fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter bør være adskilt. Dess­uten er det­te en av de man­ge gang- og syk­kel­vei­er som ikke hen­ger sam­men men annen vei til­rette­lagt for syk­kel. Det er en strek­ning på ca 350 m. Å krys­se vei­en for å syk­le noen hund­re meter på gang- og syk­kel­vei i ned­over­bak­ke, det gjør i alle fall ikke jeg. Jeg vil­le ha syk­let som han jeg møt­te og tok bil­de av.

Ikke langt fra der gang- og syk­kel­vei­en star­ter kan vi fin­ne cachen The old Smity #mor17. Det er også verdt å ta den lil­le avstik­ke­ren til cachen PPJ #93 Gau­stad.

Litt len­ger oppe kan vi fin­ne cachen PPJ #02 Sogns­vanns­bek­ken cre­ek.

Etter en stund kom­mer vi over på skogs­bil­vei. I øye­blik­ket er det en del arbeid for­di man lager et vann­ma­ga­sin inne i Vetta­kol­len, men det er ikke vel­dig sje­ne­ren­de for syk­lis­ter. Man må syk­le en bro over anleggs­vei­en, det er alt.

Litt len­ger inne fin­ner vi cachen I strand­kan­ten. Det er ikke strand­kan­ten ved Sogns­vann tit­te­len refe­re­rer til, men at det var her hav og land møt­tes for 10.000 år siden.

Jeg stop­per ved Løk­ka gård. Her­fra kan man fort­set­te vide­re inn­over Mar­ka, både på vest­si­den og øst­si­den av Sogns­vann. Her skal jeg nev­ne de to sis­te cache­ne som jeg inklu­de­rer på den­ne turen: Løk­ka gård og Inn­falls­por­ter til Mar­ka: Sogns­vann. For turer vide­re inn­over i Mar­ka viser jeg til Ski­for­enin­gens Mar­ka­base: Syk­kel.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email