Ufullstendig (misvisende?) informasjon fra politet om sykkelulykke

Avi­sen Nord­lys skrev om en tra­fikk­ulyk­ke med over­skrif­ten “Syk­list kra­sjet med buss i stor fart”. Over­skrif­ten sier at det var bus­sen som holdt stor fart. Men det skyl­des nok bare at jour­na­lis­ter og/eller des­ken i avi­sen Nord­lys ikke kan norsk. De mener selv­føl­ge­lig at det var syk­lis­ten som had­de stor fart. Som van­lig er det en politi­kil­de, den­ne gan­gen ope­ra­sjons­le­der Rei­dar Anton­sen ved Troms politi­dis­trikt, som sier dette.

Vi se dess­ver­re ofte at poli­ti­et gir mis­vi­sen­de og/eller ufull­sten­di­ge opp­lys­nin­ger om sli­ke ulyk­ker. De er svært ras­ke til å sky­ve skyl­den over på syk­lis­ten og unn­skyl­de den sta­kars bilis­ten som ikke har gjort annet enn å ikke over­hol­de sin vike­plikt, og der­med kom til å kjø­re på en syk­list som han had­de vike­plikt for. Men for­di syk­lis­ten kom i stor fart, bilis­ten had­de solen i øyne­ne, eller lig­nen­de grun­ner, vil poli­ti­et fri­kjen­ne blis­ten. Jeg har kom­men­tert det­te noen gan­ger før, bl.a i “Syk­lis­ten kom i høy has­tig­het” og “Hvor­for gir poli­ti­et mis­vi­sen­de opp­lys­nin­ger om syk­kel­ulyk­ker?”.

I den aktu­el­le saken får vi ikke vite noe om hvor stor fart syklsi­ten skal ha hatt, eller grunn­la­get for å hev­de at han had­de det. Vi får hel­ler ikke vite noe om farts­gren­sen på ste­det eller om hvem som had­de vike­plikt. Nå skal det sies at bil­det i artik­ke­len kan tyde på at bus­sen kom fra høy­re, slik at syk­lis­ten had­de vike­plikt (for­ut­satt at syk­lis­ten ikke kom på en for­kjørs­vei). Men teks­ten sier ikke noe om det.

Jeg har sendt føl­gen­de e‑post til post.troms@politiet.no, med att: ope­ra­sjons­le­der Rei­dar Antonsen:

Jeg viser til opp­slag i Nord­lys 13.08.2012 http://www.nordlys.no/nyheter/article6186532.ece

Det er et pro­blem og et bidrag til het­sen mot syk­lis­ter at medi­er, med poli­ti­et som kil­de, gir man­gel­ful­le og ofte mis­vi­sen­de opp­lys­nin­ger om syk­kel­ulyk­ker. Poli­ti­et frem­stil­ler saken alt for ofte slik at det ser ut som om syk­lis­ten har skyl­den, også uten at det ikke er grunn­lag for det.

I det­te opp­sla­get står det at syk­lis­ten kom i stor fart, og du er angitt som kil­de. Hva slags grunn­lag har du for å si det­te, og hvor stor var far­ten? Det er så alt for man­ge eksemp­ler på at poli­ti­et, uten noe grunn­lag, hev­der slikt, og der­med sky­ver ansvar over på syk­lis­ten. Det kla­res­te, og ver­ste eksemp­let jeg kjen­ner, i alle fall mer detal­jert, er det­te: http://blogg.torvund.net/2010/09/07/syklisten-kom-i-hoy-hastighet/ Poli­tet opp­ly­ser at syk­lis­ten kom i stor fart. I sene­re retts­sak, hvor bil­fø­re­ren ble dømt for uakt­somt drap for­di han ikke over­holdt vike­plikt, ble det fast­slått at syk­lis­ten had­de en has­tig­het på ca 30 km/t i en 50 sone. Men i sine førs­te utta­lel­ser sa poli­ti­et som du gjør her: Syk­lis­ten kom i stor fart.

Har du målin­ger fra syk­kel­com­pu­ter, gps, radar eller noe annet som sier noe om far­ten? Vit­ner er noto­risk upå­li­te­li­ge når det gjel­der å anslå syk­lis­ters has­tig­het. Hvis ikke du har holde­punk­ter bør du vel ikke utta­le deg om det­te? Hva var farts­gren­sen på ste­det? Og det utro­li­ge er at det ikke står noe om hvem som had­de vike­plikt. På bil­det i avi­sen kan det se ut som om bus­sen har kom­met fra høy­re, slik at syk­lis­ten had­de vike­plikt. Det vik­tig infor­ma­sjon, men det sies det ikke noe om.

Der­for har jeg dis­se spørsmålene

Hva er grunn­la­get for å påstå at syk­lis­ten had­de stor fart, og even­tu­elt hvor stor fart had­de han?

Hva var farts­gren­sen på stedet?

Hvem had­de vikeplikt?”

Så får vi se om jeg får svar, og hva de even­tu­elt svarer.

 

 

Print Friendly, PDF & Email