Godot kommer ikke. Kast hele planen om et hovedsykkelveinett!

I 35 år har Oslos poli­ti­ke­re lovet et hoved­syk­kel­vei­nett. I løpet av dis­se 35 åre­ne har man bare klart å byg­ge 110 av de plan­lag­te 180 km. Pla­nen har gjen­nom det­te vist seg som et ubru­ke­lig instru­ment. Sam­ti­dig har den blitt en sove­pute for ikke å leg­ge til ret­te for syk­kel i gater som ikke inn­går i det­te sær­de­les grov­mas­ke­de net­tet. Det er på tide å vra­ke hele pla­nen og fin­ne mer effek­ti­ve grep for å leg­ge til ret­te for syk­kel. Syk­lis­ter er en like selv­føl­ge­lig del av tra­fik­ken som fot­gjen­ge­re. Ingen vei­pro­sjek­ter bør gjen­nom­fø­res uten at det leg­ges til ret­te for syk­kel, uten at man ser hen til en gam­mel plan for et “hoved­syk­kel­vei­nett”.

I 35 år har Oslo snak­ket om å byg­ge ut et hoved­syk­kel­vei­nett og i like man­ge år har Oslos poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re holdt syk­lis­te­ne for narr. På 35 år har man ikke klart å gjen­nom­føre det som i utgangs­punk­tet er en 80-talls­plan (det skul­le vært fer­dig i 1985).

Regje­rin­gen har nett­opp fått en vold­som kri­tikk for blant annet mang­len­de gjen­nom­fø­rings­evne. Man kan vel ikke si at Oslo hel­ler har vist sær­lig gjen­nom­fø­rings­evne. Det er selv­sagt langt mer alvor­lig når ter­ror­be­red­ska­pen svik­ter fun­da­men­talt og at man­ge liv kan­skje kun­ne ha vært red­det, enn at frem­kom­me­lig­he­ten for syk­lis­ter i Oslo er dår­lig. Men det fun­da­men­ta­le pro­ble­met er det sam­me: Poli­ti­ke­re som lover i hytt og pine, tref­fer ved­tak som ikke føl­ges opp og gjen­nom­fø­res — som noen gan­ger nep­pe har vært ment å skul­le gjen­nom­fø­res. Det styg­ges­te eksem­pe­let fra Oslos syk­kel­po­li­tikk må vel være da davæ­ren­de sam­ferd­sels­by­råd Peter N Myh­re lovet at Oslo skul­le bli Nor­ges bes­te syk­kel­by. Ingen ting tyder på at han gjor­de noe som helst for å opp­fyl­le det løf­tet.

Oslo ven­ter på Godot. Det er på tide å inn­se at at pla­nen om et “hoved­syk­kel­vei­nett” har vært totalt for­fei­let som stra­te­gi for å gjø­re Oslo til en syk­kel­by — om det har vært det poli­ti­ker­ne vir­ke­lig har øns­ket. Av det som skul­le bli 180 km syk­kel­vei — et vel­dig lite ambi­siøst mål — har man i løpet av 35 år klart å byg­ge ca 110 km. Vi er ikke sær­lig impo­nert.

Spør man Oslo­po­li­ti­ke­re om syk­kel­sat­sing, så får vi det sam­me sva­ret: Vi ven­ter på Godot. Og mens man ven­ter på noe som ald­ri blir rea­li­sert, har pla­nen blitt en unn­skyld­ning for ikke å gjø­re noe for å leg­ge til ret­te for syk­kel på alle de ste­der som ikke er teg­net inn i pla­nen for hoved­syk­kel­vei­net­tet — og det er tross alt de fles­te.

Stock­holms byar­ki­tekt, Karo­lina Kay­zer, var i Oslo for å for­tel­le hvor­dan Stock­holm skal bli en syk­kel­by. Selv om vi ikke liker å inn­røm­me det: Sve­ri­ge lig­ger langt foran Nor­ge, om enn ikke like langt foran som Dan­mark. Nor­ge er sin­ken i klas­sen og Oslo er en ver­sting. Karo­lina Kay­zer sier bl.a. det­te, som Oslos poli­ti­ke­re, Sta­tens veg­ve­sen og ikke minst Bymiljø­eta­tens folk bør si til seg selv minst fem gan­ger hver mor­gen:

Det hand­ler om å set­te fot­folk og syk­lis­ter på top­pen av hie­rar­ki­et. Stock­holm ble byg­get for at bile­ne skul­le kom­me lett frem. Nå snur vi på det. Fot­gjen­ger­ne skal på topp, der­et­ter syk­lis­ter. Så kol­lek­tiv­bru­ke­re. Og til sist, bilis­te­ne.”

Karo­lina Kay­zer sier også noe som bør smer­te såvel Oslo­po­li­ti­ker­ne som riks­po­li­ti­ker­ne:

… når vi har bestemt oss for noe i Stock­holm, går det gans­ke bra å nå måle­ne.”

Er det noe som er helt åpen­bart hos oss, så er det at poli­ti­ker­ne og deres fag­eta­ter ikke er i stand til å nå måle­ne.

I Oslo set­tes syk­lis­te­ne kon­se­kvent sist. I prak­sis betyr det som regel at de ikke kom­mer med i det hele tatt. Poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re kan si hva de vil. Men tom­me ord er og for­blir tom­me ord.

Vi ser hva som skjer i prak­sis:

 • Syk­lis­te­ne ble “glemt” på Jern­bane­tor­get.
 • Utbyg­gin­gen av Carl Ber­ners plass er en skan­da­le. Selve krys­set er ille nok, men det ver­ste er Trond­heims­vei­en vide­re opp­over fra Carl Ber­ner. Noen skri­ver­bords­men­nes­ker har visst tenkt at syk­lis­ter enten ikke skal den vei­en, eller at de skal syk­le en stor omvei.
 • Man byg­ger ut Bog­stad­vei­en uten noen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter og uten noen alter­na­ti­ve syk­kel­ru­ter. (Jeg vet at Oslo har skil­tet en syk­kel­rute, men når man prio­ri­te­rer par­ke­ring i gate­ne frem­for syk­kel, bør skil­te­ne skrus ned og gaten stry­kes fra syk­kel­kar­tet. Det er en hån mot syk­lis­ter å gjø­re slikt som Oslo kom­mu­ne har gjort her og and­re ste­der).
 • Det er ikke plass til syk­lis­ter på Stor­tor­vet kun­ne vi lese, til tross for at det nylig er ved­tatt en gate­bruks­plan som sier at det skal gå en hove­syk­kel­tra­sé nett­opp her.
 • Det blir ingen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter i Nylands­vei­en, som leg­ges på nytt.
 • Over spor­om­rå­de­ne på Oslo S er det lagt en bro fra ingen­steds til ingen­steds. Bilis­te­ne har selv­sagt fått nye påkjø­rings­vei­er. Når det gjel­der syk­kel er det ikke en gang pla­ner.
 • I Hans Nielsen Hau­ges gt leg­ger man gaten på nytt uten å leg­ge til ret­te for syk­kel.
 • Man laget “miljø­ga­ter” i Thor Olsens gt og Aren­dals gt uten til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Det er like mye gjen­nom­kjø­ring som før, men bile­ne har fått pene­re par­ke­rings­plas­ser. Dess­uten har man plan­tet et tre eller to. Det er Oslos miljø­sat­sing. Ja, “miljø­ga­te­ne” er bløff, Sti­an Ber­ger Røs­land. Dere har ytter­li­ge­re under­gravd respek­ten for poli­ti­ke­re og tømt ordet “miljø­gate” for ethvert reelt inn­hold.
 • For å topp det hele vil Bymiljø­eta­ten fjer­ne syk­kel­felt i Mark­vei­en.

Vi kan gå litt len­ger bak­over i his­to­ri­en.

 • Fest­nings­tun­ne­len ble åpnet i 1990. 22 år etter har man fort­satt ikke laget en god syk­kel­for­bin­del­se på den til­sva­ren­de strek­nin­gen, etter at det mes­te av bil­tra­fik­ken for­svant.
 • Eke­berg­tun­ne­len ble åpnet i 1995 og Svart­dals­tun­ne­len i 2000. 12 år etter at bil­tra­fik­ken mel­lom sentrum/E18 og Ryen ble lagt i rør har man fort­satt ikke laget noen god syk­kel­for­bin­del­se mel­lom sen­trum og Ryen.

Lis­ten kun­ne vært gjort mye len­ger. Men det er mer enn nok til å vise at ver­ken plan­leg­ge­re eller poli­ti­ke­re i Oslo viser reell inter­es­se for syk­lis­te­ne. Det er prat, prat og enda mer prat, mens bile­ne vin­ner når man gjør reel­le prio­ri­te­rin­ger.

Pla­nen for hoved­syk­kel­vei­net­tet er i prak­sis ikke en plan for hand­ling, men en unn­skyld­ning for ikke å gjø­re noe i alle de gate­ne som ikke er ment å inn­gå i et hoved­syk­kel­vei­nett. Med tran­ge sky­lap­per stir­rer man seg blind på “pla­nen for et hoved­syk­kel­vei­nett”, og “glem­mer” syk­lis­te­ne i alle and­re sam­men­hen­ger.

I løpet av 35 år har Oslos poli­ti­ke­re ikke klart å gjen­nom­føre en gans­ke beskje­den plan. Det er 3–4 muli­ge for­kla­rin­ger på det­te:

 • Byen har i 35 år vært styrt av udu­ge­li­ge poli­ti­ke­re som ikke er i stand til å gjen­nom­føre ved­tat­te pla­ner, eller
 • poli­ti­ker­ne har strødd rundt seg med tom­me løf­ter som de ikke har hatt noen pla­ner om å gjen­nom­føre. Det er slikt som i and­re sam­men­hen­ger i bes­te fall kal­les løgn og ville­den­de mar­keds­fø­ring, i ver­ste fall bedra­ge­ri.
 • Kan­skje er det kom­bi­na­sjo­nen av Plan- og byg­gings­eta­ten og Bymiljø­eta­ten som har vist seg å være ute av stand til å kun­ne gjen­nom­føre ved­tat­te pla­ner?
 • Eller det pla­nen i seg selv som har vist seg å være et ubru­ke­lig verk­tøy.

Jeg er for så vidt til­bøye­lig til å sva­re bekref­ten­de på samt­li­ge spørs­mål. Men uan­sett hvor­dan man vek­ter svar­al­ter­na­ti­ve­ne, så er hoved­kon­klu­sjo­nen at den stra­te­gi man til å har fulgt, om å skul­le lage et hoved­syk­kel­vei­nett, har fei­let full­sten­dig.

Er det noen som er over­ras­ket over at poli­ti­ker­for­akt er utbredt?

 • Vi skal selv­føl­ge­lig ha hoved­syk­kel­vei­er og de må ha en lagt høy­ere stan­dard enn noe av det vi har i dag. Der det er 4-felts­vei for biler skal det være ekse­press­vei­er for syk­lis­ter av til­sva­ren­de kva­li­tet — i prak­sis to syk­kel­felt i hver ret­ning, klart adskilt fra fot­gjen­ge­re. Er det pro­ble­mer med å få plass, så får man ta plass fra bilis­te­ne. Det er ingen natur­lov at bilis­te­ne skal ha første­prio­ri­tet og behol­de all den plass de har klart å okku­pe­re, selv om det synes å være en slags grunn­lov i Oslos plan­leg­ging.
 • Langs and­re hoved­årer skal det være godt til­rette­lag­te syk­kel­vei­er eller syk­kel­felt. Det må være et langt tet­te­re nett enn det som lig­ger innen i hoved­syk­kel­vei­ne­tet Godot.
 • Det må være gode lokal­vei­er, blant annet for å leg­ge til ret­te for at barn skal kun­ne syk­le til sko­len.

Det må bli slutt på de sta­di­ge syk­k­els­kan­da­le­ne i Oslos plan­leg­ging, hvor syk­lis­te­ne hele tiden blir “glemt”. Her er noen prin­sip­per til, som poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re kan gjen­ta som en del av sitt mor­gen­ri­tua­le:

 • Til­rette­leg­ging for syk­lis­ter er like selv­sagt som til­rette­leg­ging for fot­gjen­ge­re.
 • Ingen ny vei skal byg­ges og ingen eksis­te­ren­de vei skal opp­rus­tes uten at det også leg­ges til ret­te for syk­lis­ter!
 • Det skal ikke være gate­par­ke­ring i noen syk­kel­ga­ter bereg­net for gjen­nom­syk­ling.

Det er mas­se plass i Oslo. Pro­ble­met er ikke man­gel på plass, pro­ble­met er man­gel på prio­ri­te­ring — som i prak­sis betyr feil­prio­ri­te­ring. Når så mye av gate­area­let er okku­pert til par­ke­ring blir det lite plass igjen til bl.a. syk­lis­ter og kol­lek­tiv­tra­fikk. Frem­kom­me­lig­het for folk er langt vik­ti­ge­re enn frem­kom­me­lig­het for biler. Pri­vat­bil er den desi­dert med plass­kre­ven­de trans­port­form vi har.

Når det er areal­kon­flik­ter må bilen vike. Er det ikke plass nok i gate­ne til alle, da er det bile­ne som må bort. Inn­til poli­ti­ker­ne erkjen­ner det­te, vil de fort­set­te å ven­te på Godot. Én buss kan erstat­te en kilo­me­ter bil­kø, en trikk kan erstat­te to. I til­legg fri­gjør man alt det area­let som exbi­lis­te­ne bruk­te til par­ke­ring. Syk­kel tar langt mind­re plass enn bil (men mer enn buss og trikk), og er sam­ti­dig meget bra for mil­jø­et og folke­helsen.

Biler har motor, de kan godt ledes ut på omvei­er. Det er ingen grunn til at bilis­te­ne skal kun­ne kjø­re kor­tes­te vei. Det bør være for­be­holdt kol­lek­tiv­trans­port og syk­lis­ter.

Bilis­te­ne må selv­sagt beta­le for å par­ke­re. Min gro­ve fri­hånds­be­reg­ning anty­der at Oslo sub­si­di­e­rer byenes bilis­ter med 1–2 mrd pr år gjen­nom gra­tis par­ke­ring.  Det er mel­lom 25 og 50% av bud­sjet­tet for Oslo­pak­ke 3, grovt reg­net. Det er åpen­bart ikke for­nuf­tig res­surs­bruk.

Poli­ti­ker­ne må erkjen­ne at de har fei­let. Unn­skyld­nin­ger er uin­ter­es­san­te. Rea­li­te­ten er at vil­jen har mang­let. Man har vil­let dele ut akku­rat så man­ge smu­ler til syk­lis­te­ne som må til for at det ikke skal bli for mye bråk. Reell vil­je til å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syk­kel har mang­let i samt­li­ge poli­tis­ke grup­pe­rin­ger som har hatt makt i Oslo siden 1977.

Vi kan ta med to av de seks punk­te­ne som 22. juli-kom­mi­sjo­nen har i sin opp­sum­me­ring:

Evnen til å gjen­nom­føre det man har bestemt seg for, og til å bru­ke pla­nene man har utvik­let, har vært for svak.

Ledel­sens evne og vil­je til å klar­gjøre ansvar, etab­lere mål og tref­fe til­tak for å opp­nå resul­ta­ter har vært util­strek­ke­lig.

Det­te gjel­der like mye for den poli­tis­ke ledel­sen i Oslo, i alle fall når det gjel­der deres “sat­sing” på syk­kel.

De som er i oppo­si­sjon i Oslo er i posi­sjon på nasjo­nalt nivå. Den såkalt “rød-grøn­ne” regje­rin­gen, som ikke inne­hol­der noe mer grønt enn Seter­par­ti­ets logo og SVs reto­rikk, og tid­li­ge­re regje­rin­ger har fei­let like mye på nasjo­nalt plan som skif­ten­de byråd har fei­let i Oslo. De par­ti­ene som er i oppo­si­sjon i Oslo må vise at de vil noe der de sit­ter med mak­ten, om de skal ha noen tro­ver­dig­het i Oslo­po­li­tik­ken. Så langt har de ikke stort å vise for seg.

Skal et pro­sjekt lyk­kes må det for­ank­res på top­pen. Der­for er det du, Sti­an Ber­ger Røs­land, som må ta tak i Oslos syk­kel­po­li­tikk og føl­ge den opp.

Print Friendly, PDF & Email
 • Bra blogg, Olav!

  Det er Mag­ne fra VG her. I dag har jeg valgt inn­leg­get ditt som dagens anbe­fa­ling på Leser­nes VG, du fin­ner det nederst på for­si­den til VG Nett!

  Er det noen som har tips om gode blog­ger jeg bør anbe­fa­le så send meg en link på magne.antonsen [@] vg.no Vil du ha fle­re tips om gode blog­ger kan du føl­ge Leser­nes VGhttp://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg

 • Hei Olav
  Fan­tas­tisk inn­legg — jeg har bodd i Oslo i fle­re peri­oder fra 2001 til nå, og har und­ret meg over den tota­le man­ge­len på for­bed­rin­ger for hver­dagsyk­lis­ter. Kom­mer fra Køben­havn, så er kan­skje litt for godt vant fra før, men jeg ten­ker at det er man­ge ting som slett ikke stem­mer i den måte som Oslo Kom­mu­ne hånd­te­rer syk­lis­me på. Bare ved å syk­le gate­langs og opp­da­ge alle de små for­hind­rin­ger og lite gjen­nom­tenk­te løs­nin­ger på inter­ak­sjo­nen mel­lom syk­lis­ter og and­re tra­fi­kan­ter, blir det helt, helt, tyde­lig at de ansvar­li­ge poli­ti­ker­ne er full­sten­dig uin­ter­es­ser­te i å gjø­re hver­dagsyk­ling til den smar­te, enkel­te og venn­li­ge trans­port­form, den fak­tisk har all mulig­het for å være. Jeg tror du har rett i at det hand­ler om mang­len­de gjen­nom­fø­rings­vil­je — og kan­skje evne — og jeg tror også, at en del av plan­ver­ket som regu­le­rer hvor­dan syk­kel­vei mv. skal byg­ges kan få en del av skyl­den (men har er jeg ikke eks­pert). Men det vik­tigs­te i mine øyne er de mang­len­de visjo­ner og kon­kre­te pla­ner for hvor­dan det­te skal skje. Og jeg fat­ter ikke hvor­for det mang­ler — som du selv skri­ver er det bare og løf­te blik­ket til nabo­lan­de­ne og vide­re ned­over kon­ti­nen­tet — har kan oslo-poli­ti­ke­re helt sik­kert fin­ne svar på hvor­for det som stor­by er den smar­te løs­nin­gen å sat­se mas­sivt på syk­ling.

  Jeg til­la­ter å lin­ke til Køben­havns Kom­mu­nes cykel­stra­te­gi: http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/~/media/478635E07B314A2DB62C431D80A6F6E8.ashx

  Til slutt et kort spørs­mål: hvil­ke are­na­er fin­nes der, hvor man kan møte ansvar­li­ge poli­ti­ke­re og pre­sen­te­re dem for sli­ke syns­punk­ter? Jeg vil gjer­ne bidra!

 • opp­gitt

  hva skal man med bed­re syk­kel­vei­nett når kami­ka­ze sykke­lis­te­ne ofrer liv og lem­mer midt i vei­en med moto­ri­ser­te frem­komst­mid­ler uan­sett. selv­om det er syk­kel­felt eller 15 meter med for­tau skal jo de tri­kot pel­le­ne på død og liv men­ge seg med biler og mc for­di det har blitt en slags trend og du er ikke syk­kel­frelst før du syk­ler i vei­ba­nen. nor­ma­le oppe­gå­en­de men­nes­ker vet at det er er tryg­ge­re å fer­des på for­tau­et. det førs­te jeg lær­te som barn var at det var far­lig å leke i vei­en, synd at ikke alle fikk sam­me opp­dra­gel­se, og det er også en synd at om man kjø­rer på en slik sta idiot blir man dømt for uakt­somt drap når man hel­ler bur­de vært vit­ne i en selv­mord­sak. (nei jeg hater ikke sykke­lis­ter, jeg synes bare det er barns­lig å stå på ret­ten sin som tra­fi­kant når det går så for­ban­na sak­te som det gjør, er nes­ten like irri­te­ren­de som utrim­ma mope­der, men de har jo skjønt at man ikke skal blo­ke­re vei­en og viker til siden)

 • Olav­Tor­vund

  Det­te bare tull. Syk­lis­ter er kjø­ren­de. Lev med det. Som syk­lis­ter har vi full rett til å bru­ke kjøre­ba­nen, bort­sett fra på motor­vei­er og der det er skil­tet syk­kel­for­bud. Lev med det. For­tau er for fotgjen­te­re, ikke for syk­lis­ter.

  Det fin­nes ingen kami­ka­ze­syk­lis­ter. Syk­lis­ter vel­ger syk­kel­felt og syk­kel­vei­er der dis­se er egnet. Det er bare folk som ald­ri syk­ler som inn­bil­ler seg at folk ikke syk­ler på syk­kel­vei­er. Men man­ge er dår­li­ge og egner seg ikke for trans­port­syk­lis­ter.

  Som sagt. Det du skri­ver er for­doms­full og uvi­ten­de idio­ti.

 • Soz­na

  Syk­lis­ter vel­ger syk­kel­felt og syk­kel­vei­er der dis­se er egnet” Det­te er hvert­fall tull! Ta deg en tur til Sandnes/Stavanger og se på de flot­te syk­lis­te­ne vi har her du! Vi er hel­di­ge og har syk­kel­sti­er og -vei­er som føl­ger hoved­vei­ene våre, men dis­se blir frem­de­les ikke brukt av syk­lis­te­ne, de leg­ger seg hel­ler i veg­ba­nen og for­styr­rer fly­ten av tra­fik­ken. Hvor­for skal mine og and­re sine skatte­pen­ger bli brukt på syk­kel­vei og -sti når det­te ikke blir brukt av de som det er ment for? Hvor­for skal jeg bli irri­tert, sur og for­ban­net påvei til jobb eller and­re plas­ser?
  Jeg synes det er lat­ter­ligt at så mye res­sur­ser har blitt brukt (i Roga­land) på utbyg­ging av syk­kel­sti­er og -vei­er ut at dis­se blir brukt!

 • Kurt Frie­stad

  Nor­ma­le oppe­gå­en­de men­nes­ker skri­ver ikke sånn idio­ti som du gjør, Det er fullt til­latt og mye tryg­ge­re å syk­le på vei­en. Du må ten­ke på at det går små barn f. eks på gang- og syk­kel­sti og på for­tau. Man­ge syk­kel­sti­er er over­grodd med grei­ner da de som eier hek­ke­ne lar de vokse utover og gjør der­for syk­kel- og gang­sti­ene vel­dig sma­le. Kom­mu­ne­ne svik­ter og sin opp­ga­ve med å klip­pe ned sine bus­ker og grei­er.
  Man­ge bilis­ter bru­ker også syk­kel­sti­er og for­tau som par­ke­rings­plass og gjør det vans­ke­lig å pas­se­re. Hvis du ten­ker etter så ser du at det er mer kami­ka­ze­kjø­ring med bil. Det er vel unød­ven­dig å nev­ne alle døds­ulyk­ke­ne pga høy has­tig­het, pro­mille­kjø­ring, utfor­kjø­rin­ger, teks­ting og snak­king i mobil, mang­len­de blink­lys og så vide­re. Det er enkel­te bilis­ter som er far­li­ge.

 • Olav­Tor­vund

  I så fall er det unn­ta­ket som bekref­ter rege­len. Uan­sett tar jeg ikke sli­ke påstan­der fra bilis­ter for god fisk. Det er alt for man­ge bilis­ter som ikke skjøn­ner hva som kre­ves av en god syk­kel­vei. Hvis det er rik­tig at syk­kel­vei­er ikke blir brukt, vil jeg høre fra syk­lis­ter hvor­for de ikke bru­ker dem.

  Det bru­kes for­svin­nen­de lite pen­ger på syk­kel­vei­er i Nor­ge. Jeg synes det er et langt stør­re pro­blem at mine skatte­pen­ger går til å sub­si­de­re bilis­te­nes par­ke­rings­plas­ser, sub­si­di­er som utgjør det mange­dob­belte av hva som bru­kes på syk­kel­vei­er.

 • Olav­Tor­vund

  Hva er fysikk her? At noen bilis­ter er sto­re ego­is­ter ikke er i stand til å ta hen­syn? Hel­dig­vis gjel­der det ikke de fles­te. De fles­te bilis­ter tar hen­syn, akku­rat som de fles­te syk­lis­ter.

 • Soz­na

  Aku­ratt slik du ikke tar sli­ke påstan­der fra bilis­ter for god fisk så tar jeg ikke sli­ke påstan­der fra syk­lis­ter for god fisk.
  Jeg kan infor­me­re deg om at jeg har syk­let til jobb fle­re gan­ger, grun­nen til at jeg ikke gjør det­te hver dag er rett og slett for­plik­tel­ser etter arbeids­tid samt at været her i regio­nen ikker til­la­ter meg å syk­le hver dag (vil ikke ende opp syk når jeg gjør noe som er sunt for en). Jeg bru­ker syk­kel­vei­er når jeg først syk­ler til jobb, hvor­for and­re ikke gjør det­te kan jeg ikke sva­re på. Men, jeg snak­ket med en annen syk­list (en som syk­ler hver dag) og hans grunn til å ikke bru­ke syk­kel­vei­er var pga at han har rett til å fer­des på motor­veg noe jeg syn­tes var en mildt sagt meget pro­vo­se­ren­de og lat­ter­lig grunn.

  Når du sier at dine skatte­pen­ger går med til å sub­si­di­ere bilis­te­nes par­ke­rings­plas­ser så skjøn­ner jeg ikke helt hva du mener. De fles­te par­ke­rings­plas­se­ne må en bilist beta­le for å kun­ne bru­ke, ergo de fina­ni­se­rer mye av det­te selv. Sant nok at en (liten) del kom­mer fra sta­ten når dis­se skal byg­ges, men det­te er pen­ger som er hen­tet inn fra avgif­ter bilis­te­ne beta­ler for å kun­ne bru­ke bilen sin og de avgif­te­ne som er lagt på driv­stoff­pri­se­ne vi har i lan­det. Samt at de par­ke­rings­plas­se­ne som er drif­tet av pri­va­te par­ke­rings­sel­ska­per er kjøpt og betalt (even­tu­elt leid) av dis­se sel­ska­pe­ne og bilis­te­ne beta­ler (en blod­pris) også her for å bru­ke dis­se.

 • h-Var

  Hva var det­te for idio­ti? På for­tau skal man beve­ge seg i gang­fart, det er for­be­holdt fot­gjen­ge­re, på syk­kel er man kjø­ren­de og man kjø­rer på VEIEN! Kjø­ring på for­tau er til fare for fot­gjen­ge­re. Om det går så “for­ban­na sak­te” må det da være en smal sak å kjø­re for­bi. Ingen syk­lis­ter prø­ver å bru­ke mer plass enn nød­ven­dig, men for sin egen sik­ker­het føl­ger man opp­ford­rin­gen fra NAF om å kjø­re så langt ut i vei­en at man tvin­ger bilis­ter til å fore­ta en skik­ke­lig forbi­kjø­ring, for bak rat­tet fin­ner man mind­re vett og folke­skikk jo stør­re og dyre­re bilen er. Syk­ling langs rush­tids­be­las­te­de gater i de stør­re byene for­tel­ler sitt om hvem som tar opp plas­sen og hvem som ikke bur­de få lov til å hyle og skri­ke at den and­re par­ten er i vei­en. I køene ser man stort sett en per­son pr. bil, det er alt­så en enkelt per­son som opp­tar 10 kvad­rat­me­ter plass… Tør du da for­tel­le meg som bru­ker maks 2 kvad­rat­me­ter at jeg tar mye plass og er i vei­en??

 • Kurt Frie­stad

  Da må du være blind Soz­na. Jeg bor selv i Sand­nes og ser at man­ge bru­ker syk­kel­sti­ene f. eks lang RV 44. Det går og en syk­kel­sti gjen­nom Sand­nes sen­trum. Den­ne er laget av rød sten og er bare hump i hump. Slutt å erg­re deg om du blir hef­tet ett sekund og to når du kjø­rer bil. Vær glad for hver enes­te en som syk­ler, det betyr mind­re kø på vei­en. Når det gjel­der fly­ten av tra­fik­ken blir den hel­ler for­styr­ret av folk som rin­ger eller teks­ter. Har opp­levd man­ge gan­ger at folk dri­ver og fik­ler med mobi­len og glem­mer å kjø­re, spe­si­elt på motor­vei­en.

 • Olav­Tor­vund

  Hvor mye kos­ter all den gate­grun­nen som kom­mu­ne­ne stil­ler gra­tis til dis­po­si­sjon for at folk skal par­ke­re bile­ne? Et grovt anslag til­si­er at Oslo sub­si­di­e­rer bilis­te­ne med et sted mel­lom 1 og 2 mrd pr år på den­ne måten. I til­legg kom­mer skatte­for­de­len med å ha par­ke­ring betalt av arbeids­gi­ver, som også må reg­nes som offent­lig sub­si­die­ring.

  Men ellers har det­te fak­tisk gans­ke lite å gjø­re med hoved­syk­kel­vei­net­tet i Oslo.

 • Soz­na

  Jeg kan ikke si noe om kost­na­den for den­ne “gra­tis” gate­grun­nen. Det jeg med sik­kert­het kan si er at det er over­pri­set til pok­ker i vold slik som alt annet som heter eien­dom i det­te lan­det.
  Jeg har ingen tro på at noen stil­ler gra­tis gate­grunn til dis­po­si­sjon for noen som helst uten­om de plas­se­ne hvor du kan par­ke­re gra­tis (les: kom­mu­nalt) fra 15 min til 2 timer eller mer. Hvis du står len­ger enn ann­vist på skil­tet så får du bot ergo ikke gra­tis. Og det at noen men­nes­ker får betalt par­ke­ring av arbeids­gi­ver (ikke alle som får det­te) er vel ikke en skatte­for­del? Du får ikke mer igjen på skat­ten hvis arbeids­gi­ve­ren din beta­ler for par­ke­rings­plas­sen din? Og det kan hvert­fall ikke reg­nes som offent­li­ge sub­si­di­er! Det er ikke offent­lig­he­ten som beta­ler for dis­se par­ke­rings­plas­se­ne men nett­opp arbeids­gi­ve­ren.

 • Olav­Tor­vund

  Det er mas­se gra­tis par­ke­rings­plas­ser, i alle fall i Oslo, selv om man ikke fin­ner dem midt i sen­trum. Det er ikke noen kom­mku­nal opp­ga­ve å skaf­fe folk gra­tis par­ke­ring. Det er ingen grunn til at de som vil ha par­ke­ring ikke skal beta­le mar­keds­pris for par­ke­rings­plas­sen. Når den stil­les gra­tis til dis­po­si­sjon er det en sub­si­die­ring av de som nyter godt av for­de­len, og kom­mu­nen går glipp av bety­de­li­ge inn­tek­ter.

  Når et frynse­gode er skatte­fritt, må man kun­ne reg­ne skatte­for­de­len som en sub­si­die­ring.

 • Olav­Tor­vund

  Hvis det vir­ke­lig er motor­vei, da er det ikke lov å syk­le der. For­øv­rig lig­ger det hver mor­gen og hver etter­mid­dag mas­se biler i kø som for­sin­ker meg og and­re syk­lis­ter.

  Selv­føl­ge­lig må du over i mot­satt kjøre­felt når du skal kjø­re for­bi.

 • Crash54

  Jeg bru­ker alle frem­komst­mid­ler i Oslo, både buss, trikk, bil, tog og syk­kel. For å kom­me raskt fram i tra­fik­ken, så er syk­kel helt suve­rent. Da par­ke­rer jeg bilen et egnet sted, og syk­ler res­ten. Når du syk­ler i Oslo så blir du dess­ver­re tvun­get til å bli krea­tiv. Jeg syk­ler ofte fra Tøyen­ba­det og ned til Havne­la­ge­ret. Det er svært utford­ren­de å kom­me seg ovet syk­kel og gang­bru fra Grøn­land (Skatt Øst) og over til Ope­ra­en. Gang­brua ender i en gedi­gen bygge­plass. Der snirk­ler jeg meg først ned en trang pas­sa­sje, der­et­ter gjen­nom en bygge­plass over et stengt kjøre­felt, løf­ter syk­ke­len over betong­sper­rer til nes­te kjøre­felt. Ven­ter til det er klart, inn i rund­kjø­ring for der­et­ter å atter ven­te til det er mulig å krys­se over to kjøre­felt for å kom­me inn på syk­kel­sti, for­bi Ope­ra­en og kraf­tig inn­snev­ring for der­et­ter å ven­te på grønt lys i gang­felt over til Havne­la­ge­ret. Obs! Jeg stop­per og ven­ter på alle biler på vei­en dit. Et annet valg er å føl­ge vei­en over Grøn­land til Bypor­ten, men da må jeg krang­le med bus­ser og trik­ker på Oslo S eller even­tu­elt kjø­re mot kjøre­ret­nin­gen i gaten over. Det er helt utro­lig at det ikke leg­ges bed­re til ret­te for syk­ler i Oslo. Og det er fak­tisk mang­len­de mulig­he­ter som ska­per kon­fron­ta­sjon med bilis­ter. Selv har jeg lært mye som bilist i for­hold til det­te og jeg slip­per all­tid syk­lis­ter fram som bilist uan­sett. Jeg tror at de størs­te syk­list­ha­ter­ne blant oss dess­ver­re også er de som abso­lutt ikke evner å set­te seg inn i and­res situa­sjon.

 • Olav­Tor­vund

  Syk­kel er klart det ras­kes­te om man vil for­flyt­te seg i byen. Men til­rette­leg­gin­gen er dår­lig, ikke minst ved Oslo S. Jeg synes det er en skan­da­le at man ikke leg­ger til ret­te for syk­kel nå Nylands­vei­en over spor­om­rå­de­ne byg­ges på nytt. Ellers hind­res frem­kom­me­lig­he­ten av par­ker­te biler. Det had­de vært mer enn nok plass og god frem­kom­me­lig­het der­som man had­de redu­sert gate­par­ke­rin­gen. Som syk­list ten­ker jeg da at når bilis­te­ne alle­re­de har okku­pert halv­par­ten av gate­grun­nen til par­ke­ring, da har de ingen grunn til å kla­ge om syklsi­ter bru­ker en del av det som er igjen.

 • ripss

  Same shit in Tele­mark.

 • Kurt Frie­stad

  Du er blind når det gjel­der syk­lis­ter og så er du redd for å slak­ke litt av på gass­pe­da­len. Det er mer enn nok bilis­ter som er til hin­der for and­re tra­fi­kan­ter pga mobil­bruk f. eks. Og så er det en del eld­re folk som kjø­rer langt under farts­gren­se­ne. Jeg antar at det er for­di at de er lang­som­mere i tanke­gan­gen og tar hen­syn til det for­ståe­lig nok. Når det er sagt så er det nok man­ge eld­re som ikke bur­de kjø­re bil. Min dat­ter ble påkjørt bak­fra i Sand­nes for noen uker siden. Hun had­de stop­pet for å slip­pe en fot­gjen­ger over, men bilis­ten bak, en kvin­ne på 85 år, had­de ikke pla­ner om å stop­pe. Hun kjør­te i min dat­ters bil og over rabat­ten og traff en annen bil i fron­ten. Den­ne bilen had­de også stop­pet for sam­me fot­gjen­ge­ren.
  Når du skri­ver om å fer­des på dis­se syk­kel­sti­ene langsa RV 44 så kan du ikke for­ven­te at det skal være kø av syk­ler på dem. Det er tross alt man­ge fle­re som kjø­re bil enn som syk­ler. Og når det gjel­der fobi­kjø­ring så tar det len­ger tid å kjø­re for­bi en bil enn en syk­list. Det er du vel klar over.

  Og når det gjel­der bilis­ter som hol­der seg stort sett der de skal. Ja da har du vel ikke sett laste­bi­ler og per­son­bi­ler som bru­ker syk­kel­sti­ene til par­ke­rings­plass.

 • LarsMo

  Jeg fore­slår en liten ret­ting:
  «Jeg tror at de størs­te hater­ne blant oss dess­ver­re også er de som abso­lutt ikke evner å set­te seg inn i and­res situa­sjon.»

 • Pål

  Per­son­lig så syk­ler jeg fra Hom­mer­såk i Sand­nes til Marie­ro i Stav­an­ger (25km) nes­ten hver dag, og da bru­ker jeg syk­kel­sti­en fra Hom­mer­såk til Sand­nes (ca 10km), for­di den­ne syk­kel­sti­en går “på lan­det”, og det er så og si ingen fot­gjen­ge­re på den. I Sand­nes er det stort sett syk­kel­felt, som er den bes­te løs­nin­gen, bort­sett fra at det enkel­te ste­der bare slut­ter rett i en for­taus­kant. Da svin­ger jeg ut i vei­en, siden det er 40-sone der, og jeg syk­ler mel­lom 30 og 40 alt etter vind­ret­ning. Når en kom­mer nær­me­re Stav­an­ger slut­ter syk­kel­fel­tet, og det er et styk­ke uten til­rette­leg­ging, før det kom­mer en syk­kel­sti, som jeg svin­ger inn på et styk­ke etter den star­ter, da det førs­te styk­ket er vel­dig lite hen­sikts­mes­sig rutet i for­hold til veien.Det er til tider litt skum­melt med den­ne syk­kel­sti­en, pga. noen buss-stopp der folk står midt på syk­kel­sti­en, og det er en slakk ned­over­bak­ke der syk­lis­te­ne kom­mer FORT.

  Syk­kel­sti­ene rundt Marie­ro er ikke så vel­dig godt egnet når en skal sør­over, siden den på høy­re side av vei­en plut­se­lig slut­ter, uten at det er noen mulig­het til å byt­te til den på venst­re side av vei­en. Noe som er like greit siden den­ne slut­ter midt i en bak­ke, med en 90-gra­ders sving inn i en trapp(!)… Ellers så har våre ven­ner med grave­ma­ski­ner gravd opp en god del av syk­kel­sti­ene i områ­det, og de for­ter seg ikke akku­rat med å asfal­te­re dem på ny. Da vel­ger vi med sma­le dekk å syk­le i vei­en.

 • Olav­Tor­vund

  Det ante meg at en del av dis­se syk­kel­vei­ene ikke er så gode som bilis­ter vil ha det til. For­øv­rig bod­de min far­mor og far­far i Hom­mer­såk, så jeg har reist strek­nin­gen Hom­mer­såk — Sand­nes — Stav­an­ger en del gan­ger. Men det har nok vært med buss eller bil. Jeg har ald­ri syk­let den strek­nin­gen.

 • Olav­Tor­vund

  Hel­dig­vis er de fles­te bilis­ter både hyg­ge­li­ge og hen­syns­ful­le, akku­rat som de fles­te syk­lis­ter. Men det fin­nes unn­tak i beg­ge grup­per.

 • Olav­Tor­vund

  Det for­und­rer meg at det er de som selv er så opp­tatt av ikke å bli for­sin­ket noen sekun­der av en syk­list, som gjer­ne vil for­sin­ke alle syk­lis­ter ved å jage dem inn på for­tau­et. Men det er enkel­te som lider under den vrang­fore­stil­ling at de blir vik­ti­ge­re og mer verdt hvis de må pak­ke seg inn i en stor, for­uren­sen­de blikk­boks for å for­flyt­te seg, sam­men­lig­net med oss som for­flyt­ter oss for egen maskin.

 • Vikan begyn­ne med ‚syk­lis­ter kre­ver å få det ene og det and­re men beta­ler dere noen avgift, NEI dere er noen jæ… snyl­te­re så vi kan si det sånn betal års­av­gift som går til syk­kel­vei­er så kan de byg­ge dem, vi må ikke glem­me at det kos­ter mye pen­ger å byg­ge dis­se syk­kel­vei­ene så bom­sta­sjo­ner rundt om hele byen er da selv­føl­ge­lig helt natur­lig, så engang til betal først.

 • Olav­Tor­vund

  Det­te er bare tull, og typisk for det man hører fra uvi­ten­de og for­doms­ful­le bilis­ter. Det er for så vidt rik­tig at syk­lis­ter ikke for­uren­ser, og der­for ikke beta­ler miljø­av­gift. Man­ge syk­lis­ter har også bil, og beta­ler da bil­av­gif­ter som and­re. Uan­sett får ikke kom­mu­nen fem øre av det som beta­les i bil­av­gif­ter. At blis­ter må beta­le for å kjø­re inn i de stør­re byene og øde­leg­ge mijø­et der, er helt OK. De burd ebe­ta­le mer. Og de bør selv­sagt beta­le for å par­ke­re på offent­lig grunn.

 • Kurt Frie­stad

  @Pål: Helt rik­tig det du skri­ver Pål. Det ver­ste er alle busstop­pe­ne der folk ikke gid­der flyt­te seg og bare ser stygt på deg. På Post­vei­en i Sand­nes er det noen som bru­ker syk­kel­sti­en og litt av for­tau­et til par­ke­ring. Jeg har mis­tan­ke om at man­ge bilis­ter ser på bilen og seg selv som en slags hel­lig ting.som ingen­ting må kom­me i vei­en for. Når det er sagt så er det selv­sagt man­ge, for ikke å si de fles­te bilis­ter, som sam­spil­ler i tra­fik­ken, men det er selv­sagt all­tid noen små­kon­ger som tror de eier vei­en og er ikke klar over at de sit­ter i en dre­per­ma­skin.
  Vi som bor her i Sand­nes­om­rå­det hus­ker den gal­ne bilis­ten som brå­brem­set slik at tre­nings­syk­lis­ter for rett inn i følge­bi­len. Han mis­tet hel­dig­vis fører­kor­tet sitt. Det var en sint små­kon­ge.

 • sverre_b

  Det kos­ter eks­tremt LITE å byg­ge syk­kel­vei­er. Motor­vei kos­ter ca 150millioner/km syk­kel­vei ca 10mill/km. D.v.s. en fak­tor 15 i for­skjell. Syk­lis­ter beta­ler såvidt meg bekjent også skatt som er det som bru­kes for å finan­sier det aller mes­te av vei­byg­ging i nor­ge. Bom­penge­pro­sjek­ter er stort sett kun del­vis bru­ker­fi­nan­siert og er nes­ten all­tid motor­vei­er (D.v.s. luk­ket for syk­lis­ter)

  Du møter bare deg selv i døren med å kom­me med sli­ke påstan­der.

 • Trans­port­syk­list

  Hvis jeg for­står inn­leg­get ditt rik­tig, er en mulig kvint­es­sens at modus ope­ran­di for Oslo kom­mu­ne når det gjel­der til­rette­leg­ging for syk­kel består i å lage fine pre­sen­ta­sjo­ner hvert 5. år, en sjel­den gang åpne 500 meter lan­ge gang- og syk­kel­sti­er som ender i en for­taus­kant og et for­tau og ut over det ikke gjø­re noen ting. Ingen rygg­marks­re­fleks på de små og enk­le ting som å leg­ge til ret­te i plan­leg­gings­fase, ryd­de sti­ene, skil­te, osv.

  Her kom­mer nok et eksem­pel på modus ope­ran­di hvor syk­lis­ter ikke eksis­te­rer.
  Gang- og syk­kel­sti­en i Sørke­dals­vei­en mel­lom Njård­hal­len og Huse­by er stengt uten var­sel, visst­nok pga arbei­det med den nye ambas­sa­den (som jeg for øvrig ikke har noe i mot). Det blir enda morsommere/tragisk når vi tar en kikk på skil­tet som er satt opp. ”Gang og syk­kel­sti opp­hø­rer. Bruk for­tau på and­re siden av gaten.” Man syk­ler da ikke på for­tau­et, og regu­le­ren­de myn­dig­het skal i hvert fall ikke leg­ge opp til at det skal syk­les på for­tau­et. Man­ge hus­ker nok fade­sen til Oslo kom­mu­ne i Sogns­vei­en der de anla et bredt for­tau og skil­tet det som gang- og syk­kel­sti.

  Her kan man også ta med en lite stikk til Oslo-poli­ti­et. Løs­nin­gen i Sørke­dals­vei­en er inspi­sert og god­kjent av de. De god­kjen­ner alt­så at det for­ven­tes at syk­lis­ter i beg­ge ret­nin­ger med poten­sia­le for stor fart og fot­gjen­ge­re skal møtes på 1,6 meters bred­de. Det­te er helt i tråd med tid­li­ge­re his­to­ri­er om at poli­ti­et over­ho­det ikke har inter­es­se av å leg­ge til ret­te for og tryg­ge syk­ling. ”Biler først”, er vel mot­to.

  Slik det er nå i Sørke­dals­vei­en kan jeg ikke anbe­fa­le syk­lis­ter å bru­ke for­tau­et. For syk­lis­ter som kom­mer ned fra Huse­by vil jeg på det ster­kes­te fra­råde å bru­ke for­tau­et. Det vil garan­tert ska­pe far­li­ge situa­sjo­ner og syk­lis­te­ne ender opp i sin van­li­ge situa­sjon som bøl­le og paria som bilis­ter og fot­gjen­ge­re kan kjef­te på for­di de er så uan­svar­li­ge, uan­sett om vi bru­ker for­tau eller veg­ba­nen. For Oslo kom­mu­ne er jo ikke det noe pro­blem.

  Hvis Oslo kom­mu­ne (og poli­ti­et) had­de hatt en ordent­lig rygg­marks­re­fleks om å til­rette­leg­ge for syk­kel, vil­le de for­langt at arbei­det skul­le utfø­res på en slik måte at gang- og syk­kel­sti­en ikke måt­te sten­ges. Det vil­le kan­skje kos­tet noen kro­ner eks­tra for utbyg­ger, men slik er det.
  Og om Oslo kom­mu­ne (og poli­ti­et) had­de hatt et snev av rygg­marks­re­fleks så er det en rek­ke and­re enk­le til­tak å set­te i verk: Redu­sert has­tig­het i Sørke­dals­vei­en til 30 km/t i anleggs­pe­riode. Mini­mert anleggs­pe­riode (de 5 måne­de­ne som det visst­nok er snakk om inne­hol­der garan­tert mye slakk). Inn­snev­ring av kjøre­ba­nen for å lage syk­kel­felt på vei ned­over og utvi­de for­tau på and­re siden. Og til sist, det enk­les­te av de alle – kant­klip­ping langs for­tau­et for å i hvert fall sik­re den bred­den som er mulig.

  Jeg har begynt å gi opp tro­en på at det kom­mer til å skje noen end­ring i Oslo. Mens jeg skri­ver på det­te ser jeg at på grunn av over­skri­del­ser i pro­sjek­tet for ny tun­nel Sin­sen – Økern blir det ikke laget noen ny ”mil­jø-gate” over tun­ne­len. Uten at jeg kan doku­men­te­re det nå, ser jeg for meg at det betyr at det ikke vil gjø­res noen ting med hoved­syk­kel­vei­en på Økern. Det blir som i dag, over en for­taus­kant, inn på for­tau, rundt en hår­nåls­sving, osv.

 • P_Dalen

  Ang. steng­ning av g/s-vei Sørke­dals­vei­en: http://tinyurl.com/cvftpyo

  Det er ikke len­ge siden Bymiljø­eta­ten skrøt av at de had­de satt opp enda en tåpe­lig syk­kel­tel­ler ved g/s-vei­en her. Da var visst g/s-vei­en vel­dig vik­tig, og eta­ten omtal­te den som “en av Oslos trav­les­te syk­kel­vei­er”: http://tinyurl.com/ce9nsqp

  Nå skal et stort antall syk­lis­ter, bl.a. jobb­syk­lis­ter til og fra Røa, Fos­sum, Eiks­mar­ka, Øster­ås, Bærums Verk og Lom­me­da­len, lik­som pres­ses sam­men med gåen­de på et smalt for­tau på den and­re siden av vei­en. Lat­ter­lig. Alle voks­ne syk­lis­ter bør her bru­ke vei­ba­nen! Og ta godt for dere av kjøre­fel­tet, slik at far­li­ge forbi­kjø­rin­ger unn­gås.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Ingen norske byer blant verdens ledende sykkelbyer()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Når skulle hovedsykkelveinettet vært ferdig? Løgner og brutte løfter i Oslo()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Bjørvika: Nylandsveien må tilrettelegges for sykling!()

 • Pingback: Hovedsykkelveinettet, en tvangstanke for politikerne | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Fjern all gateparkering | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: RIP Hovedsykkelveiplanen. Men vi trenger fortsatt et hovedsykkelveinett @gurimelby | Olav Torvunds blogg()