Medienes bruk av andres bilder — refleksjoner rundt Dung Tran Larsen saken

Ekte­man­nen og svi­ger­mo­ren til den sav­ne­de Dung Tran Lar­sen har sak­søkt Ber­gens­avi­sen for bruk av fami­li­ens bil­der og kre­ver 1,7 mill. Fle­re til­sva­ren­de søks­mål mot and­re medi­er står i kø.

Noen inn­le­den­de pre­si­se­rin­ger: Jeg kjen­ner ikke detal­je­ne i den­ne saken. Det­te er gene­rel­le kom­men­ta­rer til noen av de spørs­mål saken rei­ser. Så langt jeg har oversikt,representerer hel­ler ikke vårt fir­ma, Bing Hodne­land, noen av par­te­ne i dis­se konfliktene.

Foto­gra­fen har rett til sine bil­der. I opp­havs­ret­ten skil­les det mel­lom foto­gra­fis­ke verk og foto­gra­fis­ke bil­der. For at noe skal være et ånds­verk må det være resul­tat av en selv­sten­dig, ska­pen­de inn­sats. Ikke de bil­der vi tar på ferie, eller tar i tide og uti­de med kame­ra­et i våre mobil­te­le­fo­ner vil ha verks­høy­de. Men de er uan­sett ver­net etter åvl § 43a. Det er ikke lett å trek­ke gren­sen mel­lom når et foto­gra­fi er et ånds­verk og når det bare er et foto­gra­fisk bil­de. Men skil­let får bare betyd­ning i spe­si­el­le til­fel­ler, så vi går ikke nær­me­re inn på det.

Foto­gra­fen har en ene­rett til å frem­stil­le eksemp­lar av sine foto­gra­fi­er og å gjø­re dem til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten. Det er ingen tvil om at Ber­gens­avi­sen og and­re medi­er, som har gjen­gitt bil­de­ne, har frem­stilt eksemp­lar og gjort bil­de­ne til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten. Men den­ne ene­ret­ten er ikke abso­lutt. Det er i vis­se til­fel­ler til­latt også for and­re å gjen­gi bil­det. Noen gan­ger kan det gjen­gis gra­tis, uten sam­tyk­ke. And­re gan­ger kan det gjen­gis uten sam­tyk­ke, men mot betaling.

Print Friendly, PDF & Email