Medienes bruk av andres bilder — refleksjoner rundt Dung Tran Larsen saken

Bruk av bilder uten fotografens samtykke

Offent­lig­gjort kunst­verk, foto­gra­fisk verk og foto­gra­fisk bil­de kan i noen til­fel­ler gjen­gis i kri­tis­ke og viten­ska­pe­li­ge frem­stil­lin­ger og i lære­bø­ker, etter åvl § 23. Bestem­mel­sen inne­hol­der fle­re vans­ke­li­ge grense­drag­nin­ger. Hva er en kri­tisk eller viten­ska­pe­lig frem­stil­ling? Og når er et verk av all­menn­opp­ly­sen­de karak­ter? Det­te har betyd­ning dels for hvil­ke typer verk som kan benyt­tes, dels for om det skal beta­les veder­lag eller ikke for bru­ken. Men det er fris­ten­de å si at medie­nes gjen­gi­vel­se av sli­ke bil­der typisk er hel­ler ukri­tisk, den er i alle fall ikke viten­ska­pe­lig, og med­e­nes gjen­gi­vel­se er av all­menn­opp­ly­sen­de karak­ter. Så vi lar den bestem­mel­sen lig­ge i den­ne sammenhengen.

Vi kan fort­set­te til åvl § 23a. Den­nes førs­te ledd, førs­te punkt­um, lyder:

Offent­lig­gjort kunst­verk og offent­lig­gjort foto­gra­fisk verk kan gjen­gis i aviser, tids­skrif­ter og kring­kas­ting ved omta­le av dagshending.”

Vi kan først ryd­de unne en tek­ni­ka­li­tet, som obser­van­te lese­re kan ha opp­da­get: I bestem­mel­sen nev­nes foto­gra­fisk verk, men ikke foto­gra­fisk bil­de. Men ånd­verk­lo­ven er byg­get opp slik at de fles­te bestem­mel­se­ne i utgangs­punk­tet gjel­der opp­havs­rett. Et foto­gra­fisk bil­de er ikke ver­net etter opp­havs­ret­ten, men etter en egen bestem­mel­se i lovens kapit­tel 5, med det som gjer­ne kal­les til­gren­sen­de ret­tig­he­ter. Det som er ver­net etter dis­se bestem­mel­sen har bare det vern som den aktu­el­le bestem­mel­sen gir. Men bestem­mel­se­ne i det­te kapit­te­let er byg­get opp slik at de fles­te også har hen­vis­nin­ger til and­re bestem­mel­ser som gjel­der til­sva­ren­de for det som er ver­net etter den aktu­el­le bestem­mel­sen. § 43a hen­vi­ser bl.a. til §§ 23 til 28, slik at dis­se der­med også gjel­der for foto­gra­fisk bilde.

For at et bil­de skal kun­ne gjen­gis i med­hold av den­ne bestem­mel­sen, må det være offent­lig­gjort. Hva som skal til for at et verk er offent­lig­gjort, frem­går av åvl § 8. Det skal være gjort til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten med opp­havs­man­nens sam­tyk­ke. For bil­der gjel­der dess­uten etter § 20  at de kan vises offent­lig, og der­med kun­ne være offent­lig­gjort når opp­havs­man­nen har over­dratt et eksemp­lar. Den­ne bestem­mel­sen gjel­der også for foto­gra­fisk bil­de. Også den­ne bestem­mel­sen rei­ser en del spørs­mål som jeg ikke går inn på her.

Hvis et bil­de har vært offent­lig­gjort i opp­havs­retts­lig for­stand, er bil­de offent­lig­gjort en gang for alle. Alle retts­virknin­ger som for­ut­set­ter at bil­det har vært offent­lig­gjort vil da være utløst, og kan ikke trek­kes tilbake.

Om jeg har for­stått Tran Lar­sen saken rett, så drei­er deg seg om fle­re bil­der. Noen har vært offent­lig­gjort, and­re har kan­skje ikke vært det.

Aviser, tids­skrif­ter og kring­kas­ting kan da gjen­gi bil­det i til­knyt­ning til en dags­hen­ding. Bil­det må være rele­vant for den aktu­el­le hen­del­sen, men behø­ver ikke å gjel­de bil­det som sådan. Når saken om Dung Tran Lar­sen har blus­set opp igjen i media, vil det som regel være dags­hen­din­ger som kan begrun­ne bru­ke av bil­det. Så len­ge bil­det tid­li­ge­re har vært offent­lig­gjort, kan det gjen­gis uten at det inn­hen­tes samtykke.

Utgangs­punk­tet er at det skal beta­les veder­lag for slik bruk. Når medie­ne bru­ker bil­der i en eller annen omta­le av Tran Lar­sen-saken, så skal det beta­les for det­te. Men gjel­der dags­hen­din­gen selve bil­det, kan det gjen­gis uten at det beta­les. Så når det nå ver­se­rer en retts­sak om bruk av bil­de­ne, da vil det være en dags­hen­ding som gjel­der bil­de­ne. Der­med kan bil­de­ne i den­ne sam­men­hen­gen gjen­gis uten at det beta­les vederlag.

Et bil­de kan bru­kes som bevis og i for­bin­del­se med etter­lys­ning, uten hin­der av ånds­verks­lo­vens reg­ler. Det­te føl­ger av § 27. Noen av de aktu­el­le bil­de­ne har vært brukt i for­bin­del­se med etter­lys­ning, men nep­pe alle. Igjen mang­ler jeg over­sikt over detal­je­ne. Hvis bil­det er gjen­gitt på den­ne måten med foto­gra­fens sam­tyk­ke, vil det være offent­lig­gjort i ånds­verks­lo­vens for­stand. Men et bil­de kan også bru­kes i etter­lys­ning uten foto­gra­fens sam­tyk­ke, og da er det i den­ne betyd­nin­gen ikke å reg­ne som offent­lig­gjort. Det kan vir­ke litt mer­ke­lig. Men poen­get er at ved å gi sam­tyk­ke til offent­lig­gjø­ring gir opp­havs­man­nen (eller foto­gra­fen, om det er foto­gra­fisk bil­de), fra seg noe av kon­trol­len. All­menn­he­ten vil da kun­ne utnyt­te ver­ket eller bil­det etter reg­le­ne i kapit­tel 2. Blant annet kan pres­sen gjen­gi det i til­knyt­ning til dags­hen­din­ger. Gjø­res et verk til­gjen­ge­lig uten opp­havs­man­nens sam­tyk­ke, enten det skjer på lov­lig eller ulov­lig vis, utlø­ses ikke dis­se retts­virknin­ge­ne. Retts­reg­ler må all­tid for­stås i sin sammenheng.

Hvis bil­det bru­kes uten at det er i til­knyt­ning til en dags­hen­ding, vil det være en kren­kel­se av foto­gra­fens rett. Igjen hav­ner vi i man­ge grense­spørs­mål, som jeg ikke går inn i. Men jeg kan i alle fall anty­de selve spørs­må­let om hva som er en dags­hen­ding, og for så vidt også i hvil­ken grad det­te skal gjel­de ved omta­le av his­to­ris­ke hen­del­ser — som var dags­hen­din­ger da de inn­traff. Men det er i alle fall ikke slik at bil­det kan gjen­gis for all frem­tid, selv om bil­det en gang har vært benyt­tet ved omta­le av en dagshending.

Ytrings­fri­het kan noen gan­ger over­sty­re opp­havs­ret­ten, slik at det kan være beret­ti­get å gjen­gi et bil­de i strid med ånds­verk­lo­vens reg­ler. Men hol­der vi oss til offent­lig­gjor­te bil­der har jeg vans­ke­lig for å se situa­sjo­ner hvor det kun­ne være aktu­elt, som ikke alt er dek­ket gjen­nom bestem­mel­se­ne i åndsverksloven

Det er også and­re reg­ler som kan gi medie­ne rett til å gjen­gi bil­der i and­re sam­men­hen­ger, men de går jeg ikke nær­me­re inn på.

Print Friendly, PDF & Email