Medienes bruk av andres bilder — refleksjoner rundt Dung Tran Larsen saken

Kravets størrelse

Det som sær­lig får meg, og sik­kert man­ge and­re til å rea­ge­re i den­ne saken, er belø­pe­nes stør­rel­se. De kre­ver 1,7 mill for Ber­gens­avi­sens bruk av bildene.

Som nevnt kan medie­ne noen gan­ger bru­ke bil­de­ne uten sam­tyk­ke, men mot beta­ling. Det fin­nes meka­nis­mer for å fast­set­te sli­ke beløp, uten at jeg går nær­me­re inn på dis­se. Men å ta utgangs­punkt i 50.000 for hver gang bil­det har blitt brukt, vir­ker absurd. At de sene­re har redu­sert det­te til 10.000 kr pr gang bil­det har vært brukt i papir­avi­sen og 20.000 for hver gang det gjen­gis på nett, end­rer ikke så mye på det inn­tryk­ket. Til sam­men­lig­ning tar et av Nor­ges størs­te bil­led­by­rå­er, Scan­pix, 12–1400 kr for bruk av bil­der i avis, og 600 til 1.100 kro­ner for bruk av bil­der på nett. Det er i alle fall vans­ke­lig å se at et veder­lag for bruk av ama­tør­bil­der skal over­sti­ge dette.

Hvis bil­de­ne har vært brukt i strid med foto­gra­fens rett, er det ikke spørs­mål om veder­lag. Da vil det være spørs­mål om erstat­ning og opp­reis­ning (“erstat­ning” for ikke øko­no­misk ska­de). Utgangs­punk­tet etter åvl § 55 er at man kan kre­ve erstat­ning etter de almin­ne­li­ge erstat­nings­reg­ler. I prak­sis vil det si at man kan kre­ve erstat­tet det øko­no­mis­ke tap man har lidt som føl­ge av kren­kel­sen. I et til­fel­le som det­te vil man nep­pe kun­ne påvi­se noe øko­no­misk tap.

Men det­te sup­ple­res av at for­nær­me­de uan­sett kan kre­ve netto­for­tje­nes­ten ved den ulov­li­ge hand­ling. I man­gel av and­re holde­punk­ter, kan man i alle fall si at det Ber­gens­avi­sen og and­re har tjent ved å bru­ke bil­det uten sam­tyk­ke, er at de ikke har betalt van­lig bil­led­ho­no­rar for å bru­ke bil­det. Der­med hav­ner vi igjen til­ba­ke ved spørs­må­let om hva man skul­le ha betalt for å bru­ke sli­ke bil­der. Det har vært en viss prak­sis for å dob­le belø­pet når bru­ken har vært ube­ret­ti­get. Jeg er ikke kjent med at den­ne bereg­nings­me­to­den har vært prø­vet for noen norsk dom­stol. Men Dansk Højes­te­ret avvis­te i 2011 det­te prin­sip­pet, en avgjø­rel­se som nok også vil til­leg­ges vekt i Norge.

Ende­lig kan det kre­ves opp­reis­ning for ska­de av ikke-øko­no­misk art. Hvor mye man even­tu­elt skal få, vil måt­te avgjø­res ved kon­kret skjønn. Men det vil nok uan­sett være vel­dig langt fra 1,7 mill.

Som sagt kjen­ner jeg ikke detal­je­ne i saken. Det­te er ikke ment som annet enn en liten inn­fø­ring for å kun­ne for­stå hva saken drei­er seg om. Noe av bil­led­bru­ken kan ha vært ube­ret­ti­get, uten at jeg vil ta stil­ling til det. Men kom­mer de i nær­he­ten av de 1,7 mill som de kre­ver, da vil det være Nor­ges­re­kord i erstat­ning på det­te områ­det. Det får de nok ikke, uan­sett hvor ube­ret­ti­get bru­ken måt­te ha vært.

Se også artik­ke­len “Urett­mes­sig bruk av foto­gra­fi­er – erstat­nings­nivå og saks­kost­na­der” av part­ner John S. Gul­brand­sen og advo­kat­full­mek­tig Bene­dic­te Lang­ford i Bing Hodne­land advo­kat­sel­skap DA

Print Friendly, PDF & Email