Sykkelruter i Oslo: Frogner — Sinsen

Den­ne gan­gen har jeg valgt en rute som viser mye av det som er galt i Oslo. Det er en rute med nes­ten null til­rette­leg­ging og den er ikke mer­ket som syk­kel­rute på noe syk­kel­kart. Men det er åpen­bart at det bør være en syk­kel­rute her, selv om man all­tid kan dis­ku­te­re detal­jer i trasé­val­get. At det ikke er syk­kel­rute her, og hel­ler ikke er plan­lagt noen syk­kel­rute, illust­re­rer hvor kort Oslo har kommet.

Hvis en by skal kun­ne kal­les “syk­kel­by” er det en selv­føl­ge at man skal kun­ne syk­le fra en bydel til en annen på rime­lig godt til­rette­lag­te vei­er, og uten å måt­te ta sto­re omvei­er. Jeg syk­ler van­lig­vis den­ne vei­en en gang pr uke. Å vel­ge en rute som er til­rette­lagt for syk­kel, er ikke mulig. Jeg kan like godt adva­re med en gang: Det­te kom­mer til å hand­le mye om hva som bur­de vært gjort, men som ikke er gjort langs den­ne strekningen.

Jeg kun­ne kan­skje ha valgt å syk­le på en ikke til­rette­lagt vei ti Frog­ner plass, og der­et­ter fulgt Kirke­vei­rin­gen. Men Kirke­vei­en er bare dår­lig til­rette­lagt fram til Major­stu­krys­set, hvor det går over i det tota­le kaos sett fra en syk­lists per­spek­tiv Fra Major­stu­en til Ulle­våls­vei­en er til­rette­leg­gin­gen så dår­lig at det nes­ten er å lure folk, men et alt for smalt syk­kel­felt. Noen ste­der ikke bre­de­re enn 80–90 cm. I en så tra­fik­kert vei bur­de det ha vært 1,80 m etter Syk­kel­hånd­boka. I Oslo juk­ses det med måle­ne når man mer­ker syk­kel­felt. Også i nye vei­pro­sjek­ter som er under plan­leg­ging, plan­leg­ges syk­kel­felt som er for sma­le etter en ikke alt for ambi­siøs norm. I en by hvor man tar syk­lis­ter på alvor gjør man ikke slikt. Men det­te er Oslo.

Før Ulle­våls­vei­en for­svin­ner bare syk­kel­fel­tet for å gi plass til en eks­tra fil for bile­ne. Det er anta­ge­lig det bil­venn­li­ge og syk­kel­fiendt­li­ge poli­ti­et som har bestemt at det skal være sånn her også, uten at jeg er helt sik­ker. Det som var et syk­kel­felt erstat­tes av en kjøre­fil for tra­fikk som skal svin­ge til høy­re, som er direk­te livs­far­lig. Du er i et syk­kel­felt som bare for­svin­ner uten for­var­sel, og plut­se­lig er du i helt feil fil om du skal rett fram. Om du ikke er opp­merk­som og har ner­ver til å leg­ge deg ut i kjøre­fel­tet og hind­re at biler kom­mer for­bi, risi­ke­rer du at biler skjæ­rer over til høy­re rett foran deg. Noe av det vik­tigs­te for syk­lis­te­nes tra­fikk­sik­ker­het i Oslo er å fra­ta poli­ti­et all myn­dig­het i regu­le­rings­sa­ker. Den­ne dro­sjen sving­te f.eks. til høy­re rett foran meg, hvor det i alle fall ikke var taxi­sjå­fø­rens for­tje­nes­te at det tross alt gikk bra.

 

Fra Ulle­våls­vei­en til der min rute krys­ser (Geit­myrs­vei­en / Kier­schows gt) er det ingen til­rette­leg­ging. Man syk­ler selv­sagt ikke en bety­ded­lig omvei for å kom­me på en vei hvor det bare sted­vis er en dår­lig til­rette­leg­ging. Det som noen gan­ger pro­vo­se­rer meg, er at når jeg møter byrå­kra­ter fra Bymiljø­eta­ten, så vir­ker det som de i ram­me alvor mener at man bør syk­le sto­re omvei­er for å kom­me på vei­er som er del­vis til­rette­lagt. Så len­ge man møter sli­ke hold­nin­ger hos de som arbei­der med det­te i kom­mu­nen, er det ingen grunn til å være sær­lig opti­mis­tisk. Send bile­ne ut på omvei­er hvis det ikke er plass til både syk­ler og biler. Bile­ne har motor og det er ingen grunn til at de skal kun­ne vel­ge kor­tes­te vei.

Skul­le jeg lete etter en øst­lig rute til­rette­lagt for syk­kel, måt­te jeg vel ha syk­let på vei­er som ikke er til­rette­lagt fram til jeg fin­ner Torg­gata, hvor det egent­lig ikke er mulig å for­stå noe som helst av hva det måt­te være til­rette­lagt for — bort­sett fra kaos. Og der­fra over Grü­ner­løk­ka mot Sin­sen.

Kort sagt: Det fin­nes ikke noen ruter som er til­rette­lagt for syk­kel. Så vi får ta oss fram så godt vi kan. Min opp­ford­ring til syk­lis­ter er: Ta i bruk sli­ke ruter. Krev din plass i tra­fik­ken og ikke finn deg i at bilis­te­ne har okku­pert alt gate­area­let. Det er bilis­te­ne som, men poli­ti­ker­nes vel­sig­nel­se, lager pro­ble­mer ved å okku­pe­re så mye av area­let til par­ke­ring. Ikke vi som sykler.

Print Friendly, PDF & Email