Sykkelruter i Oslo: Frogner — Sinsen

Frogner — Bislett

Så til ruten. Jeg vil­le egent­lig ha valgt å star­te den­ne ruten fra Tho­mas Heftyes plass og syk­le Eli­sen­berg­vei­en. Men vi får i alle fall ikke star­te med å syk­le mot enveis­kjø­ring, i alle fall å len­ge det ikke er noen nær­lig­gen­de alter­na­ti­ver for de som vil syk­le lov­lig. At det er et av alt for man­ge eksemp­ler på at enveis­kjø­rin­ger er anlagt kun med tan­ke på å regu­le­re bil­tra­fikk, uten tan­ke på syk­lis­ter, hjel­per ikk. Der­for jeg har valgt krys­set Bygd­øy Allé / Fre­de­rik Stangs gt i ste­det. Da går turen opp Fre­de­rik Stangs gate til det som fak­tisk heter Amt­mann Furus plass, et navn jeg antar er ukjent for de fleste.

 

Her­fra for­set­ter vi Løven­skiolds gate til Briske­by brann­sta­sjon. Bort­sett fra de evin­de­li­ge bile­ne som er par­kert langs gate­ne, er det­te en rela­tivt grei vei å syk­le. Jeg tar til høy­re ned Jør­gen Moes gate. Men her gjør jeg meg bevisst og med åpne øyne til lov­bry­ter: Jeg vel­ger Eilert Sundts gt og syk­ler mot enveis­kjø­ring til Pro­fes­sor Dahls gate. Her er det lite tra­fikk. Dår­lig regu­le­ring hvor de ansvar­li­ge bare har tenkt på bilis­ter og ikke på syk­lis­ter, gjør at vi som syk­lis­ter ofte stil­les over­for val­get: Skal jeg prio­ri­te­re å vel­ge den bes­te og tryg­ges­te vei­en, eller skal jeg vel­ge den lov­li­ge vei­en? For meg er val­get enkelt: Jeg prio­ri­te­rer min sik­ker­het som syk­list, ikke å føl­ge en idio­tisk regu­le­ring. Så jeg syk­ler mot enveis­kjø­ring. Men folk får gjø­re sine egne valg. De som vil være lov­ly­dig kan vel­ge å syk­le mel­lom trikke­skin­ne­ne og langt fle­re biler i Hol­tegt, even­tu­elt pla­ge fot­gjen­ge­re på fortauet.

Nå har vi nylig fått fast­slått at det jeg skri­ver på en blogg som det­te, ikke er offent­lig i straffe­lo­vens for­stand. Så kan uten risi­ko opp­ford­re folk til ulov­li­ge hand­lin­ger, som å bry­te menings­løse tra­fikk­reg­ler. Mitt råd til syk­lis­ter er klart: I bry dere om enveis­kjø­rin­gen på sli­ke ste­der. Jo fle­re som syk­ler mot enveis­kjø­ring, desto bed­re. En gang må selv det bak­stre­vers­ke Oslo­po­li­ti­et gi seg, slik at vi får en for­nuf­tig tra­fikk­re­gu­le­ring i Oslo også — kan­skje ca 50 år etter at man gjor­de slikt and­re ste­der i Europa.

I Hol­tegt er det som nevnt mer tra­fikk og trikke­skin­ner. For noen år siden ble hele den gaten lagt på nytt. Kom­mu­nen er span­da­bel over­for bilis­ter, og ga dem fine, bro­steins­be­lag­te par­ke­rings­plas­ser helt gra­tis. Syk­lis­ter gjor­de man ikke noe for. De reel­le prio­ri­te­rin­ge­ne viser seg i det man gjør, ikke i det man sier. Uan­sett hva poli­ti­ker­ne sier, så viser de gjen­nom slik prak­sis at de anser folk som kjø­rer bil for å være vik­ti­ge­re og mer ver­di­ful­le enn oss som syk­ler. For poli­ti­ker­ne i Oslo er det vik­ti­ge­re at folk kan par­ke­re bile­ne sine i gate­ne enn at det er god frem­kom­me­lig­het og tryg­ge ruter for syk­lis­ter.

Når jeg syk­ler and­re vei­en syk­ler jeg mot envie­s­kjø­rin­gen i Pro­fes­sor Dahls gt og fort­set­ter i lov­lig ret­ning i Eilert Sundts gt. Jeg liker dår­li­ge­re å syk­le den­ne vei­en, for­di det er stør­re tra­fikk i Pro­fes­sor Dahls gt. Men siden det er så kort strek­ning syk­ler jeg mot enveis­kjø­ring her også. Den som vil være mer for­sik­tig og/eller vil syk­le lov­lig, kan even­tu­elt vel­ge å syk­le på for­tau­et. Selv fore­trek­ker jeg å hol­de meg i veien.

Vi får et lite styk­ke med trikke­skin­ner i Hol­tegt, men bare et kvar­tal. Et gene­relt råd når man syk­ler i gater med trikke­skin­ner, hvor trik­ken går langs kan­ten, er: Hold deg mel­lom skin­ne­ne, ikke i de sma­le fel­tet mel­lom ytters­te trikke­skin­ne og kan­ten. Trik­ken kom­mer ikke for­bi uan­sett. Leg­ger man seg i den sma­le stri­pen mel­lom trikke­skin­ne­ne og for­tau­et vil man­ge bil­ster pres­se seg for­bi og gjø­re livet ube­ha­ge­lig for syklistene.

I Spor­veis­gata er hoved­pro­ble­met nok en gang par­ker­te biler som stje­ler mye av plas­sen, samt at asfal­ten er gans­ke dår­lig. Sær­lig når man syk­ler and­re vei­en er dår­lig asfalt i seg selv en god grunn til å syk­le gans­ke langt ute i veien.

 

Krys­set The­re­segt / Spor­veis­gt  har jeg mis­tenkt for å ha føle­re for tra­fikk­ly­set som ikke rea­ge­rer på syk­kel. Kom­mer man på et tids­punkt med liten tra­fikk kan det ta langt tid før man får grønt lys. I kryss hvor man i prak­sis har val­get mel­lom å ven­te til det kom­mer en bil som skal i sam­me ret­ning eller å syk­le på rødt, da syk­ler jeg på rødt. Men på det tids­punk­tet jeg plei­er å syk­le, er det såpass mye bil­tra­fikk at lyset ikke er noe problem.

Vi kan stop­pe litt her. Det had­de vært mulig å vel­ge enkel­te and­re trasé­er. Men ingen gode. I Skov­vei­en / Camil­la Col­lets gt er det gans­ke mye tra­fikk og det går buss der, i til­legg til de alle­steds­nær­væ­ren­de par­ker­te bile­ne. Jeg vel­ger så godt som ald­ri den vei­en når jeg syk­ler. Nes­te mulig­het er Oscars gt. Også den er full av par­kert biler som gjør frem­kom­me­lig­he­ten dår­lig. Men det er gans­ke liten tra­fikk der, så det en er bed­re like­vel. Haken ved den­ne vei­en er at den er enveis­kjørt, litt den ene vei­en og så den and­re. Slik hind­rer man at bilis­ter vel­ger den­ne som gjen­nom­kjø­rings­vei. Men det er menings­løst å la en slik regu­le­ring også gjel­de for syk­lis­ter. Men det­te er Oslo. Her hol­der poli­ti­et fast ved det menings­løse. Det er vel unød­ven­dig å si at jeg her vel­ger Oscars gt og gir blaf­fen i enveiskjøringen.

Den som vil syk­le lov­lig kan vel­ge mel­lom å syk­le med trik­ken i Hol­tegt, med bus­se­ne i Skov­vei­en / Camil­la Col­lets gt eller med trik­ken i Inkog­nitogt. Eller man kan pla­ge fot­gjen­ge­re ved å syk­le på for­tau­et. Selv prak­ti­se­rer jeg sivil uly­dig­het og syk­ler i de gate­ne som er best egnet for syk­ling, selv om det inne­bæ­rer å syk­le mot enveiskjøring.

Print Friendly, PDF & Email