Sykkelruter i Oslo: Frogner — Sinsen

Bislett — Adamstuen. Sofies gt

Her kom­mer vi inn i et områ­de hvor poli­ti­ker­ne til ful­le viser at de anser folk som skal hen­set­te sine biler for å være langt vik­ti­ge­re enn vi som syk­ler. Det er gate­par­ke­ring i The­re­segt, i Vidars gt og i Sofies gt, i til­legg til i de gate­ne som går på tvers. Til­rette­leg­ging for syk­ler? Det­te er Oslo. Her er bilis­te­nes par­ke­rings­plas­ser hel­li­ge, og syk­lis­ter paria­kas­te. Ansvar­li­ge poli­ti­ke­re som sier noe annet, viser gjen­nom sin prak­sis at de ikke snak­ker sant.

Sofies gt er en av de førs­te gate­ne som bør ryd­des for gate­par­ke­ring, for å gi plass til syk­lis­ter. Den er vik­tig på den­ne ruten, men den er også en vik­tig del av and­re syk­kel­ru­ter, som vi skal kom­me til­ba­ke til. Også det­te er ruter som ikke er til­rette­lagt eller teg­net inn på noe kart, men som sta­dig fler syk­lis­ter bru­ker. Vi som er ute i ter­ren­get og syk­ler opp­da­ger at man­ge sli­ke syk­kel­ru­ter er bed­re enn de noen har sit­tet bak et skrive­bord og plan­lagt. Jeg opp­ford­rer syk­lis­ter til å vel­ge sli­ke ruter og ta den plass man tren­ger. Ta vei­en til­ba­ke! Syk­kel­ru­ter må til­rette­leg­ges der folk fak­tisk syk­ler, ikke base­res på skrive­bords­vur­de­rin­ger.

Det er risi­ka­belt å syk­le langs par­ker­te biler. Vi risi­ke­rer at noen åpner en dør eller svin­ger ut uten å se seg for. Og det sper­rer flukt­mu­lig­he­ten hvis biler pas­se­rer for nær. Når man syk­ler sli­ke ste­der, må man leg­ge seg godt ut i vei­en. Som syk­lis­ter må vi ha god mar­gin på høy­re side. Det må ikke være plass til at biler skal kun­ne pres­se seg for­bi uten at det er mulig å fore­ta en ordent­lig forbi­kjø­ring. Jeg syk­ler all­tid ca 1,5 m fra par­ker­te biler, for å ha en til­strek­ke­lig sik­ker­hets­mar­gin. Det betyr at jeg syk­ler midt i kjøre­fel­tet i gater som Sofies gt. Jeg flyt­ter meg ikke for utål­mo­di­ge bilis­ter så len­ge par­ker­te biler gjør at det ikke er mulig til å svin­ge til siden for å slip­pe dem fram. Det betyr også at på de alt for man­ge strek­nin­ge­ne hvor man har lagt et litt for smalt syk­kel­felt uten­for par­ker­te biler, syk­ler jeg i kjøre­fel­tet og lar syk­kel­fel­tet være sik­ker­hets­mar­gin mot par­ker­te biler.

Når man syk­ler sli­ke ste­der, og noen utål­mo­di­ge bilis­ter mener man skal flyt­te seg, da skal man hus­ke dette:

<såpe­kas­se> Det er ikke syk­lis­ter som ska­per dår­lig frem­kom­me­lig­het i alle Oslo­ga­te­ne. Det er alle de par­ker­te bile­ne. Når bilis­te­ne alt har okku­pert halve gate­area­let til par­ke­ring, da må de bare fin­ne seg i at syk­lis­ter tar en del av det som er igjen. Det får være gren­ser for hvor krav­sto­re bilis­te­ne kan være. Hvis bilis­te­ne synes det er for liten plass, får de arbei­de for å fjer­ne gate­par­ke­rin­gen. Syk­lis­ter: Ta vei­en til­ba­ke! </såpekasse>

På top­pen av Sofies gt har man laget en løs­ning som er kom­plett idio­tisk, og den er gans­ke ny: Her til­la­ter man biler å par­ke­re på tvers i enden av vei­en. Man hind­rer jo ikke biler, og da må det vel være lov å par­ke­re i den­ne byen? Syk­lis­ter? Hva er det? Vi har ikke plan­lagt noen syk­kel­vei her, så da er det ingen grunn til å syk­le her. Omtrent slik må de som har plan­lagt det­te ha tenkt, om tan­ken på at det fin­nes syk­lis­ter i det hele tatt har strei­fet dem. Å til­la­te par­ke­ring her er idio­ti, gren­sen­de til gal­skap. Uan­sett hva man gjør ellers i Sofies gt, må dis­se par­ke­rings­plas­se­ne fjer­nes omgå­en­de.

 

Det var også sær­de­les lite hen­syns­fullt å lage områ­det mel­lom Sofies gt og Ulle­våls­vei­en slik at det er krong­le­te å syk­le her. Tak­ket være krav om uni­ver­sell utfor­ming — krav som inne­bæ­rer at man skal leg­ge til ret­te for alle and­re tra­fikk­grup­per enn syk­lis­ter — er det skrå­kant ved fot­gjen­ger­fel­tet ned mot Ulle­våls­vei­en. Sa noen syk­lis­ter? De ten­ker man ikke på når det plan­leg­ges tra­fikk­løs­nin­ger i Oslo. Uni­ver­si­ell utfor­ming? Til­gjen­ge­lig­het for alle? Syk­lis­ter eksis­te­rer ikke som tra­fi­kan­ter i hode­ne på de som plan­leg­ger slikt, og blir kon­se­kvent utelatt.

Når været er fint om som­mer­en, det hen­der enkel­te dager, så har den nær­lig­gen­de kafé­en sør­get for å spre så man­ge bord ut over den­ne lil­le plas­sen at det kan være krong­le­te å syk­le her. For egen del må jeg erkjen­ne at jeg er dritt­lei sli­ke “løs­nin­ger” som er ren sabo­ta­sje mot syk­lis­ter. Jeg har blitt mind­re og mind­re hen­syns­full ved sli­ke idiot­løs­nin­ger, hvor man som van­lig ikke har tenkt på syk­lis­ter. Jeg syk­ler mel­lom kafé­bor­de­ne her.

Vi krys­ser Ulle­våls­vei­en. Vi skal kom­me til­ba­ke til den. Men jeg min­ner om at man også her har laget fine, bro­steins­be­lag­te par­ke­rings­plas­ser for bile­ne da man skul­le leg­ge syk­kel­felt i Ulle­våls­vei­en. Dis­se par­ke­rings­plas­se­ne ble belas­tet sykk­ele­vi­bud­sjet­tet “for­di det var en regu­le­rings­mes­sig for­ut­set­ning for å anleg­ge syk­kel­felt”. Når skal etab­le­ring av gode syk­kel­vei­er bli en “regu­le­rings­mes­sig for­ut­set­ning” for vei­er til­rette­lagt for biler?

 

Det er, som tid­li­ge­re nevnt, far­lig å syk­le for nær par­ker­te biler. Man vet ald­ri når en uopp­merk­som bilist fin­ner på å åpne døren eller svin­ge ut. Sli­ke par­ke­rings­plas­ser på inn­si­den av syk­kel­felt bur­de vært for­budt. Og uan­sett bør de ikke byg­ges. Men Oslo­po­li­ti­ker­ne nærer som nevnt slik omsorg for bilis­ter at de insis­te­rer på å anleg­ge sli­ke par­ke­rings­lom­mer. Som kjent er folk i bil mye vik­ti­ge­re enn folk på syk­kel for Oslopolitikerne.

Fort­satt byg­ges det sli­ke ubru­ke­li­ge løs­nin­ger. Når det­te skri­ves, byg­ges det nye par­ke­rings­lom­mer i Løren­vei­en, en vei som er mer­ket som en del av “hoved­syk­kel­vei­net­tet”.  (“Hoved­syk­kel­vei­net­tet” i Oslo er bare en dår­lig vits, og må der­for set­tes i anfør­sels­tegn.) Der det er sli­ke par­ke­rings­lom­mer bør syk­lis­ter vel­ge kjøre­fel­tet uten­for syk­kel­fel­tet. Poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re i Oslo har fort­satt ikke lært.

Print Friendly, PDF & Email