Sykkelruter i Oslo: Frogner — Sinsen

Adamstuen — Sagene

Gene­ral Birchs gt er også en gate hvor det helt åpen­bart bør leg­ges til ret­te for syk­kel. Det er en vik­tig for­bin­del­se mel­lom Ulle­våls­vei­en og Geit­myrs­vei­en og et vik­tig ledd i fle­re syk­kel­ru­ter som syk­lis­ter i prak­sis bru­ker, uan­sett hva de som har sit­tet bak sine skrive­bord og plan­lagt måt­te ha tenkt. Det er så åpen­bart at det må leg­ges til ret­te for syk­kel i en slik for­bin­del­ses­vei mel­lom to syk­kel­ru­ter at man må være poli­ti­ker eller sam­ferd­sels­by­rå­krat for ikke å for­stå det. Noe av det håp­løse i Oslo er at det lil­le som tross alt fin­nes av vei­er til­rette­lagt for syk­ling ikke hen­ger sam­men. Om man leg­ger til ret­te i vik­ti­ge for­bin­del­ses­ga­ter som Gene­ral Birchs gate vil man øke ver­di­en av det som fin­nes betydelig.

I Geit­myrs­vei­en tref­fer vi ende­lig på litt til­rette­leg­ging i form av syk­kel­felt. Kas­ter vi et blikk ned mot Sankt Hans­hau­gen kan vi ikke unn­gå å se Ring­side rør­leg­ger, hvor noen har vist slik omsorg for deres kun­der at man har avbrutt syk­kel­fel­tet for å få plass til biler foran butikken.

Fra folk som har det­te som sin dag­li­ge syk­kel­rute har jeg blitt for­talt at den­ne plas­sen stort sett bru­kes av rør­leg­ger­for­ret­nin­gens egne folk når de er inne og drik­ker kaf­fe, eller noe slikt. Men for all del: Syk­lis­ter må selv­sagt fin­ne seg i å bli påført litt eks­tra risi­ko av hen­syn til en rør­leg­ger og den­nes biler! Jeg vil­le ikke bli det spor over­ras­ket over om det er Oslo­po­li­ti­et som også den­ne gang har insis­tert på at bile­ne til kaffe­drik­ken­de rør­leg­ge­re er vik­ti­ge­re enn syk­lis­te­ne. Det er en retts­lig sett like tvil­som, og tra­fikk­mes­sig like dår­lig løs­ning som den tra­fikk­fel­len poli­ti­et har insis­tert på at skal være ved Ulle­våls­vei­en 15.

I Geit­myrs­vei­en er det som nevnt til­rette­leg­ging. Syk­kel­fel­tet avbry­tes av et busstopp, som er en dår­lig og far­lig løs­ning. Ruter bør påleg­ges å spe­sial­kur­se alle sine sjå­fø­rer i hvor­dan man skal for­hol­de seg til syk­lis­ter når man så man­ge ste­der i Oslo har valgt sli­ke løs­nin­ger. I øye­blik­ket kjø­rer man­ge bus­ser med sto­re pla­ka­ter bak som opp­ford­rer bilis­ter til å ta hen­syn til syk­lis­ter. Sli­ke pla­ka­ter, om enn noe mind­re, bør det også være på fører­plas­sen i alle bussene.

I vin­ter var syk­kel­fel­te­ne her meget dår­lig ved­li­ke­hold, som syk­kel­fel­te­ne de fles­te and­re ste­der i byen.I prak­sis bru­kes syk­kel­fel­te­ne som snø­de­po­ni. For å føye spott til ska­de brøy­tes det ned til asfal­ten og helt inn­til kan­ten ved buss­holde­plas­se­ne, men ikke i syk­kel­fel­tet. De under­stre­ker at de kan hvis de vil, en det er ikke noen grunn til å gjø­re et ordent­lig arbeid når det bare er syk­lis­ter som har nyt­te av det. Det­te var Ola Elve­stu­ens førs­te syk­kel­test som byråd: Bed­re vin­ter­ved­li­ke­hold av syk­kel­felt. Han fei­let full­sten­dig, noe han dess­ver­re har fort­satt å gjø­re. Her og i and­re syk­kel­felt har Ola Elve­stu­en å sør­ge for svart asfalt kom­men­de vin­ter, ellers for­svin­ner sis­te rest av tro på Venst­re og Ola Elvestuen.

Der vei­en kom­mer ut mot Ring 2 for­svin­ner selv­føl­ge­lig syk­kel­fel­tet. Vi må jo ha plass til biler, må vite. Det vil­le da være helt uak­sep­ta­belt at en bil skal risi­ke­re å bli stå­en­de bak en bil som skal svin­ge og som der­for må ven­te til det er klart. Det­te er tross alt Oslo. Jeg vil­le ikke bli over­ras­ket om det er Oslo­po­li­ti­ets syk­kel­sa­bo­tø­rer som har insis­tert på at det skal være slik. Her ofrer vi hel­ler syk­lis­te­ne enn å la bile­ne ven­te. Syk­lis­ter er som kjent ikke vik­ti­ge for de som sty­rer Oslo. Syk­lis­ten på bil­det har gjort det enes­te ret­te på sli­ke ste­der: Hun har syk­let for­bi bile­ne og stilt seg foran dem, omtrent midt i kjørefeltet.

Kom­mer man mot­satt vei er det til­syne­la­ten­de god til­rette­leg­ging, men midt­stilt syk­kel­felt mel­lom filen som skal svin­ge til høy­re og de som skal rett fram. Men det­te er en fel­le. For rett på and­re siden av krys­set er det en buss­holde­plass. Er man så uhel­dig å få en buss på sin venst­re side som har tenkt seg inn på den holde­plas­sen kan man ikke reg­ne med at sjå­fø­ren tar hen­syn til en skar­ve syk­list. Jeg har selv hatt en meget ube­ha­ge­lig opp­le­vel­se her, hvor sjå­fø­ren bare skar inn slik at jeg ble skvi­set mel­lom bus­sen og for­taus­kan­ten. Det var ikke man­ge centi­met­re fra at det­te kun­ne gått rik­tig galt. Med en rask spurt tok jeg igjen bus­sen ved nes­te holde­plass og for­tal­te sjå­fø­ren svært så tyde­lig hva jeg men­te om slik kjø­ring. Men han så ut til å stil­le seg nok­så ufor­stå­en­de til det hele. Jeg kla­get også til Ruter, men uten å få noe skik­ke­lig svar fra dem.

Det er ille nok i seg selv at syk­kel­felt til sta­dig­het blir avbrutt av buss­holde­plas­ser. Bussjå­fø­rer er slett ikke all­tid hen­syns­ful­le over­for syk­lis­ter, hel­ler ikke syk­lis­ter som syk­ler i syk­kel­felt. Dis­se holde­plas­se­ne er syk­kel­fel­ler. Men den­ne holde­plas­sen er en av de far­ligs­te jeg har sett. Til­rette­leg­gin­gen i Kier­schows gt, som iso­lert sett er god, gjør fak­tisk holde­plas­sen far­li­ge­re.  I Geit­myrs­vei­en er det to buss­holde­plas­ser som lig­ger ca 220 meter fra hver­and­re. Det var det­te som gjor­de det mulig for meg å ta igjen den sjå­fø­ren som holdt på å kjø­re ned meg.Men det må da være helt unød­ven­dig å ha buss­holde­plas­se­ne så tett? Det er bare 190 meter til den nes­te i Geit­myrs­vei­en. Det må være en enkel sak å fjer­ne den­ne ene buss­holde­plas­sen, og flyt­te den and­re ca 100 meter? Fort­satt vil vi pla­get med buss­holde­plas­ser som øde­leg­ger syk­kel­fel­te­ne i Oslo. Men vi må i alle fall få bort en av de far­ligs­te tra­fikk­fel­le­ne blant disse.

I Kier­schows gt er det også syk­kel­felt. Her har det vært en vann­lek­ka­sje som har gjort at det all­tid har vært vått om som­mer­en og all­tid ise­te om vin­te­ren. Men sist jeg pas­ser­te holdt man på å arbei­de på det­te ste­det, så kan­skje blir det ord­net opp i nå.

 

Rund­kjø­rin­gen ved Sage­ne er nest ver­ste syk­kel­krys­set i Oslo, målt ut fra antal­let syk­kel­ulyk­ker. Men man har ikke pla­ner om å gjø­re noe med det av den grunn. Noe annet er vel ikke å ven­te. Syk­lis­ter er tross alt ikke vik­ti­ge for de som sty­rer den­ne byen.

Hver gang jeg syk­ler over Sage­ne, noe jeg som kjent gjør omtrent en gang i uken, blir jeg opp­gitt over og sint på poli­ti­ker­ne. Her bruk­te kom­mu­nen i 2011 et ukjent antall mil­lio­ner for å lage “miljø­gate”. Oslos poli­ti­ke­re har tømt begre­pet “miljø­gate” for ethvert inn­hold. I prak­sis betyr det et par trær, et for­tau som er litt bre­de­re der det ikke er laget bro­stens­be­lag­te par­ke­rings­plas­ser for biler, abso­lutt ingen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter og sma­le­re kjøre­felt som gjør det enda vans­ke­li­ge­re å være syklist.

Jeg under­søk­te “miljø­ga­ten” i Thor Olsens gate, og fikk vite at fag­eta­ten had­de anbe­falt at vei­en skul­le sten­ges for gjen­nom­kjø­ring- Men poli­ti­ker­ne gikk mot fag­eta­tens råd og ved­tok fort­satt gjen­nom­kjø­ring. Så mye er alt­så miljø­snak­ket til poli­ti­ker­ne verdt. Om det poli­ti­ker­ne også pres­set gjen­nom en idiot­løs­ning mot fag­eta­tens vil­je på Sage­ne, vet jeg ikke. Uan­sett har det bidratt til at jeg har sær­de­les liten til­lit til poli­ti­ker­nes løf­ter. Da jeg kal­te “miljø­ga­ten” Thor Olsens gt en bløff spur­te byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land om jeg vir­ke­lig men­te at det var en bløff. Mitt svar var og er ja, og skal Sti­an Ber­ger Røs­land gjen­vin­ne noe av den til­li­ten han da tap­te må han i alle fall åpent erkjen­ne at det her skjed­de alvor­li­ge feil, og at det ikke skal skje igjen.

Det­te ble gjort i 2011. Poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re som tar syk­lis­ter på alvor gjør gans­ke enkelt ikke slik. Det er totalt uak­sep­ta­belt.  Det viser at den­ne byen fort­satt sty­res av poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re som ikke er inter­es­sert i å leg­ge til ret­te for syk­kel. Ingen bort­for­kla­rin­ger eller unn­skyld­nin­ger er aksep­tab­le. Det er et pro­sjekt som står til kva­li­fi­sert stryk. Det er bare å gå i gang på nytt og gjø­re det ordent­lig. De som had­de ansvar for det­te sist, bør hol­des langt unna det­te (og and­re) prosjekter.

Print Friendly, PDF & Email