Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, …

<edit>Innlegget had­de opp­rin­ne­lig over­skrif­ten “Hvis det byråds­le­de­ren sier had­de vært sant …”. Av grun­ner som frem­går neden­for har jeg end­ret den­ne til “Hvis Oslo had­de prio­ri­tert som Van­cou­ver og Stock­holm, “. Jeg har også end­ret noe av teksten.

Byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land sier på Twit­ter 27. august at det utsag­net som var utgangs­punkt for den­ne kom­men­ta­ren ikke kom fra ham. Han skriver:

@olav­tor­vund det­te sita­tet kom­mer ikke fra meg og synes kan­skje blog­gen var vel per­son­lig i lys av et sitat jeg ikke har fremført? ”

Jeg tok for så vidt for­be­hold om jeg ikke had­de det­te fra ham, og det viser seg alt­så at for­ut­set­nin­gen om at han har uttalt det­te ikke hol­der. Han skal selv­føl­ge­lig ikke behø­ve å sva­re for noe han ikke har uttalt. Kri­tikk mot mang­len­de feil prio­ri­te­ring kan bli stå­en­de, men ikke påstan­den om hva Sti­an Ber­ger Røs­land angi­ve­lig skul­le ha sagt. [Og kan­skje var det byråd Ola Elve­stu­en som Tone Telle­vik Dahl sik­tet til.]</edit>

Fre­dag 24. august skrev Tone Telle­vik Dahl det­te på Twit­ter:

Van­cou­ver prio­ri­te­rer slik: 1. Gåen­de 2. Syk­kel, 3 trikk , 4 vare­trans­port 5. Bil. Og det­te tje­ner bilis­te­ne på!”

Jeg kvit­ter­te med å si at det­te er slik de nå også prio­ri­te­rer i Stock­holm.

Litt sene­re fikk vi den­ne mel­din­gen fra Tone Telle­vik Dahl:

Byåden sier Oslo har sam­me prio­ri­te­ring som Van­cou­ver (1.gående 2.sykkel 3.off transp 4.vareteansp 5. Bil) det var nytt for meg! ”

Jeg kvit­ter­te med at det­te også var helt ukjent for meg. Hans Catts fulg­te opp med at det­te ikke var ukjent for ham.

Her må jeg ta to for­be­hold. Det ene er at jeg ikke har hørt byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land selv si det­te, eller sett at han har uttalt det­te skrift­lig. Jeg må base­re meg på at Tone Telle­vik Dahl gjen­gir ham kor­rekt. [Se inn­led­nin­gen] Det and­re er at poli­ti­ke­re gjer­ne bru­ker ordet “prio­ri­te­re” i en annen betyd­ning enn hva and­re gjør. Så kan­skje er det en litt spe­si­ell form for prio­ri­te­ring det her refe­re­res til.

Jeg må også leg­ge til det jeg etter hvert har sagt man­ge gan­ger: De reel­le prio­ri­te­rin­ge­ne viser seg de det man gjør, ikke i hva man sier. Hvis det vir­ke­lig er sant at man i Oslo prio­ri­te­rer på den­ne måten, da må det være mulig å se noen prak­tis­ke resul­ta­ter av det­te. Jeg er selv­føl­ge­lig åpen for inn­spill som viser at det er man­ge pro­sjek­ter jeg ikke har fått med meg, og hvor den­ne prio­ri­te­rin­gen er tyde­lig. Men så langt har jeg ikke sett noen.

Hvis Oslo had­de prio­ri­tert som Van­cou­ver og Stock­holm, da had­de man selv­føl­ge­lig lagt til ret­te for syk­lis­ter i Bog­stad­vei­en.

Con­ti­nue read­ing Hvis Oslo had­de prio­ri­tert som Van­cou­ver og Stock­holm, …