Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, …

<edit>Innlegget had­de opp­rin­ne­lig over­skrif­ten “Hvis det byråds­le­de­ren sier had­de vært sant …”. Av grun­ner som frem­går neden­for har jeg end­ret den­ne til “Hvis Oslo had­de prio­ri­tert som Van­cou­ver og Stock­holm, “. Jeg har også end­ret noe av teksten.

Byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land sier på Twit­ter 27. august at det utsag­net som var utgangs­punkt for den­ne kom­men­ta­ren ikke kom fra ham. Han skriver:

@olav­tor­vund det­te sita­tet kom­mer ikke fra meg og synes kan­skje blog­gen var vel per­son­lig i lys av et sitat jeg ikke har fremført? ”

Jeg tok for så vidt for­be­hold om jeg ikke had­de det­te fra ham, og det viser seg alt­så at for­ut­set­nin­gen om at han har uttalt det­te ikke hol­der. Han skal selv­føl­ge­lig ikke behø­ve å sva­re for noe han ikke har uttalt. Kri­tikk mot mang­len­de feil prio­ri­te­ring kan bli stå­en­de, men ikke påstan­den om hva Sti­an Ber­ger Røs­land angi­ve­lig skul­le ha sagt. [Og kan­skje var det byråd Ola Elve­stu­en som Tone Telle­vik Dahl sik­tet til.]</edit>

Fre­dag 24. august skrev Tone Telle­vik Dahl det­te på Twit­ter:

Van­cou­ver prio­ri­te­rer slik: 1. Gåen­de 2. Syk­kel, 3 trikk , 4 vare­trans­port 5. Bil. Og det­te tje­ner bilis­te­ne på!”

Jeg kvit­ter­te med å si at det­te er slik de nå også prio­ri­te­rer i Stock­holm.

Litt sene­re fikk vi den­ne mel­din­gen fra Tone Telle­vik Dahl:

Byåden sier Oslo har sam­me prio­ri­te­ring som Van­cou­ver (1.gående 2.sykkel 3.off transp 4.vareteansp 5. Bil) det var nytt for meg! ”

Jeg kvit­ter­te med at det­te også var helt ukjent for meg. Hans Catts fulg­te opp med at det­te ikke var ukjent for ham.

Her må jeg ta to for­be­hold. Det ene er at jeg ikke har hørt byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land selv si det­te, eller sett at han har uttalt det­te skrift­lig. Jeg må base­re meg på at Tone Telle­vik Dahl gjen­gir ham kor­rekt. [Se inn­led­nin­gen] Det and­re er at poli­ti­ke­re gjer­ne bru­ker ordet “prio­ri­te­re” i en annen betyd­ning enn hva and­re gjør. Så kan­skje er det en litt spe­si­ell form for prio­ri­te­ring det her refe­re­res til.

Jeg må også leg­ge til det jeg etter hvert har sagt man­ge gan­ger: De reel­le prio­ri­te­rin­ge­ne viser seg de det man gjør, ikke i hva man sier. Hvis det vir­ke­lig er sant at man i Oslo prio­ri­te­rer på den­ne måten, da må det være mulig å se noen prak­tis­ke resul­ta­ter av det­te. Jeg er selv­føl­ge­lig åpen for inn­spill som viser at det er man­ge pro­sjek­ter jeg ikke har fått med meg, og hvor den­ne prio­ri­te­rin­gen er tyde­lig. Men så langt har jeg ikke sett noen.

Hvis Oslo had­de prio­ri­tert som Van­cou­ver og Stock­holm, da had­de man selv­føl­ge­lig lagt til ret­te for syk­lis­ter i Bog­stad­vei­en.

Hvis Oslo had­de prio­ri­tert som Van­cou­ver og Stock­holm, da had­de det var lagt til ret­te for syk­kel i Hans Nielsen Hau­ges gt, hvor arbei­det ble fer­dig i som­mer. Det­te er også skole­vei til den nyåp­ne­de Nord­po­len sko­le. Men syk­kel leg­ger man ikke til ret­te for.

Hvis Oslo had­de prio­ri­tert som Van­cou­ver og Stock­holm, da had­de man ikke anlagt par­ke­rings­lom­mer langs Løren­vei­en, som påstås å være en del av et hoved­syk­kel­vei­nett og hvor arbei­det med å lage par­ke­rings­lom­mer pågår nå. I føl­ge Oslo kom­mu­nes syk­kel­kart er hoved­syk­kel­vei­en her ferdig.

Hvis Oslo had­de prio­ri­tert som Van­cou­ver og Stock­holm, da had­de det ikke vært par­ke­ring langs Løren­vei­en, mel­lom Sin­sen­krys­set og Sinse­vei­en, som påstås å være en del av et hovedsykkelveinett.

Hvis Oslo had­de prio­ri­tert som Van­cou­ver og Stock­holm,  da had­de det ikke vært par­ke­ring langt det som påstås å være hoved­syk­kel­vei fra Major­stu­en til Sen­trum. Det had­de i det hele tatt vært langt mind­re gate­par­ke­ring enn det er i dag.

Hvis Oslo had­de prio­ri­tert som Van­cou­ver og Stock­holm,  da had­de man ikke juk­set med måle­ne og laget syk­kel­felt som er så sma­le at man bare må fra­råde syk­lis­ter å bru­ke dem. Langs Kirke­vei­en er syk­kel­fel­te­ne sted­vis så sma­le som 80–90 cm.

Hvis Oslo had­de prio­ri­tert som Van­cou­ver og Stock­holm, da had­de det blitt lagt til ret­te for syk­lis­ter i Nylands­vei­en.

Hvis Oslo had­de prio­ri­tert som Van­cou­ver og Stock­holm, da had­de ikke den nye bro­en over spor­om­rå­de­ne på Oslo S endt i et tra­fikk­far­lig kaos, uten noen videre­fø­ring. Ny vei for bilis­te­ne var selv­sagt fer­dig da bro­en var fer­dig. For syk­lis­ter han man så vidt jeg vet ikke en gang kla­re pla­ner for hva man skal gjøre.

Hvis Oslo had­de prio­ri­tert som Van­cou­ver og Stock­holm, da had­de ingen sagt at det ikke blir plass til syk­lis­ter over Stor­tor­vet.

Hvis Oslo had­de prio­ri­tert som Van­cou­ver og Stock­holm, da had­de ikke poli­ti­ker­ne satt til side fag­eta­tens anbe­fa­ling om å sten­ge Thor Ols­sens gt for gjen­nom­kjø­ring (for biler), og det had­de vært lagt til ret­te for syk­lis­ter. Da kun­ne man med god sam­vit­tig­het ha kalt den­ne en miljø­gate.

Hvis Oslo had­de prio­ri­tert som Van­cou­ver og Stock­holm, da had­de det blitt lagt til ret­te for syk­lis­ter i den såkal­te “miljø­ga­ten” på Sage­ne.

Jeg kun­ne ha gjort lis­ten mye len­ger. Men jeg har stort sett valgt å hol­de meg til pro­sjek­ter som enten har vært gjen­nom­ført de aller sis­te åre­ne, eller som er under arbeid. Jeg kla­rer ikke å kom­me på ett enes­te pro­sjekt som er pre­get av den prio­ri­te­rin­gen som byråds­le­de­ren sier man har i Oslo. Kaos­ga­ten Torggt hol­der jeg uten­for, selv om de kan­skje had­de inten­sjo­ner om å prio­ri­te­re myke trafikanter.

Hvis det vir­ke­lig er sant at prio­ri­te­rin­gen i Oslo er 1.gående 2.sykkel 3.off transp 4.vareteansp 5. bil, da bør byråds­le­de­ren kun­ne kom­me med en lang rek­ke eksemp­ler på resul­ta­ter av den­ne prio­ri­te­rin­gen. Kom med dem!

 

 

Print Friendly, PDF & Email