Datatilsynet ute og sykler

Mor­ten Lode er en av sta­dig fle­re syk­lis­ter som syk­ler med video­ka­me­ra på hjel­men. “Del Vei­en” er en annen. Data­til­sy­net liker det ikke. Infor­ma­sjons­sjef Ove Skå­ra kom­mer med man­ge mer­ke­li­ge utta­lel­ser til TV2.

Det er greit nok at man bør ten­ke seg om før man pub­li­se­rer en video eller et foto på nett. Men er det lov? Kan­skje ikke, om vi skal tro Ove Skå­ra. Men det synes jeg ikke vi skal gjøre.

Vi må star­te med det som er det selv­føl­ge­li­ge utgangs­punk­tet i den­ne typen dis­ku­sjo­ner: Vi har ytrings­fri­het i Nor­ge. Ytrings­fri­hed bør fin­de Sted heter det i Grunn­lo­ven § 100. Ytrings­fri­het er ikke et smyk­ke vi tar på oss når det skal hol­des 17. mai-tale. Ytrings­fri­he­ten kan være ube­ha­ge­lig, ikke minst når noen bru­ker den til å påvi­se noe vi gjer­ne vil hol­de skjult, og å kri­ti­se­re det vi står for.

Con­ti­nue read­ing Data­til­sy­net ute og syk­ler