Kopieringsvederlag på «skylagringstjenester»?

Det kan bli innført “kopieringsavgift” på “skytjenester”, skriver Aftenposten 29. september 2012. Skjønt det er skrevet av en fra Hardware.no, så det er vel en av Aftenpostens underleverandører av stoff. Vi får i det minste rydde opp litt i premissene her.

Uttrykket “avgift” er misvsende i denne sammenhengen, da dette gjerne gir assosiasjoner til avgift til staten. I denne sammenhengen er det et vederlag som skal gi opphavsmenn kompensasjon for det inntektstap de har som følge av lovlig, privat kopiering. Det er ingen grunn til å sette tapet i anførselstegn, slik Jørgen Elton Nilsen fra hardware.no gjør. Tapte inntekter er tap.

Det er heller ikke riktig at det vederlaget som tas inn går til platebransjen, slik vi også kan lese i Aftenposten. Som rettighetshavere får nok også plateselskapene en del av det som tas inn, men vederlaget fordeles til de som har opphavsrett.

Mitt enkle utgangspunkt er at skapende og intellektuelt arbeid er like verdifullt som manuelt arbeid. De som utfører skapende og intellektuelt arbeid skal selvfølgelig kunne få betaling for dette. Like selvfølgelig er det at det er de som nyttiggjør seg resultatene av slikt arbeid som skal betale. Det er like selvsagt som at vi betaler for maten vi spiser. De som mener at slikt arbeid ikke skal verdsettes og godtgjøres, kan slutte å lese her.

Continue reading Kopieringsvederlag på «skylagringstjenester»?

Caroline, Kate og oss andre: Retten til eget bilde

[section_title title=Innledning]

En paparazzi med kraftig telelinse har klart å legge fram bevis for at hertuginne Kate er kvinne: Hun har faktisk bryster. For å få fram denne sensasjonelle nyheten, har han tatt bilde på en kilometers avstand. Slikt blir det selvagt bråk av.

Vi har en bestemmelse om retten til eget bilde i åndsverkloven § 45c. Denne slår fast følgende hovedprinsipp:

“Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede”

Vi skal merke oss at det er offentlig gjengivelse og visning som krever samtykke. Det er ikke nødvendig med samtykke for å ta bildene.

Det er selvfølgelig unntak fra denne regelen. De fem unntakene er disse:

“a)    avbildningen har aktuell og allmenn interesse,
b)    avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
c)    bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,
d)    eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller
e)    bildet brukes som omhandlet i § 23 tredje ledd eller § 27 andre ledd. “

Det er de tre første som har størst interesse.

Denne bestemmelsen er et inngrep i ytringsfriheten. Den må derfor tolkes med utganpunkt i i Grl § 100 og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) art 10. Inngrepet kan ikke gå lenger enn det som lar seg forsvare ut fra ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individetes fri meningsdannelse (Grl § 100), og at inngrepet er nødvendig i et demokratisk samfunn (EMK art 10).

Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 2: Blindern – Akerselven

Innledning. Blindern – Berg

Vi fortsetter å utforske området mellom Kirkeveiringen og Store ringvei. Denne gangen skal vi sykle i området mellom Blindern og Akerselven. Målet er å finne veier hvor det er lite trafikk. Disse rutene er ikke valgt ut med tanke på å komme fortest mulig fra A til B på sykkel. Noen av disse veiene har jeg vært i før, men slett ikke alle. Her er det mange fine sykkelveier, selv om det bare er noen få, korte strekninger som er tilrettelagt for sykkel.

Mellom Blindern og Akerselven er Ullevål sykehus en ganske bastant barriere. Enten må man sykle langs Kirkeveiringen, eller så må man sykle nord for sykehuset. På grunn av dette blir Sagene en slags trafikal øy som vi her kommer til å holde oss nord for. Men veien over Sagene er beskrevet i ruten Frogner – Sinsen.

Den første ruten er fra Blindern via eventyrveiene vest for Sognsveien til Berg.

Første strekning er Problemveien, som til tross for navnet er uproblematisk å sykle. Jeg pleier å ta med geocacher langs turveiene, og her kan man finne PPJ #93 yr.

Continue reading Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 2: Blindern – Akerselven