Kopieringsvederlag på «skylagringstjenester»?

Det kan bli inn­ført “kopie­rings­av­gift” på “skyt­je­nes­ter”, skri­ver Aften­pos­ten 29. sep­tem­ber 2012. Skjønt det er skre­vet av en fra Hardware.no, så det er vel en av Aften­pos­tens under­le­ve­ran­dø­rer av stoff. Vi får i det mins­te ryd­de opp litt i pre­mis­se­ne her.

Uttryk­ket “avgift” er misvsen­de i den­ne sam­men­hen­gen, da det­te gjer­ne gir asso­sia­sjo­ner til avgift til sta­ten. I den­ne sam­men­hen­gen er det et veder­lag som skal gi opp­havs­menn kom­pen­sa­sjon for det inn­tekts­tap de har som føl­ge av lov­lig, pri­vat kopie­ring. Det er ingen grunn til å set­te tapet i anfør­sels­tegn, slik Jør­gen Elton Nil­sen fra hardware.no gjør. Tap­te inn­tek­ter er tap.

Det er hel­ler ikke rik­tig at det veder­la­get som tas inn går til plate­bran­sjen, slik vi også kan lese i Aften­pos­ten. Som ret­tig­hets­ha­ve­re får nok også plate­sel­ska­pe­ne en del av det som tas inn, men veder­la­get for­de­les til de som har opphavsrett.

Mitt enk­le utgangs­punkt er at ska­pen­de og intel­lek­tu­elt arbeid er like ver­di­fullt som manu­elt arbeid. De som utfø­rer ska­pen­de og intel­lek­tu­elt arbeid skal selv­føl­ge­lig kun­ne få beta­ling for det­te. Like selv­føl­ge­lig er det at det er de som nyt­tig­gjør seg resul­ta­te­ne av slikt arbeid som skal beta­le. Det er like selv­sagt som at vi beta­ler for maten vi spi­ser. De som mener at slikt arbeid ikke skal verd­set­tes og godt­gjø­res, kan slut­te å lese her.

Con­ti­nue read­ing Kopie­rings­veder­lag på «sky­lag­rings­tje­nes­ter»?

Caroline, Kate og oss andre: Retten til eget bilde

En papa­raz­zi med kraf­tig tele­lin­se har klart å leg­ge fram bevis for at her­tug­in­ne Kate er kvin­ne: Hun har fak­tisk brys­ter. For å få fram den­ne sen­sa­sjo­nel­le nyhe­ten, har han tatt bil­de på en kilo­me­ters avstand. Slikt blir det selv­agt bråk av.

Vi har en bestem­mel­se om ret­ten til eget bil­de i ånds­verk­lo­ven § 45c. Den­ne slår fast føl­gen­de hovedprinsipp:

Foto­gra­fi som avbil­der en per­son kan ikke gjen­gis eller vises offent­lig uten sam­tyk­ke av den avbildede”

Vi skal mer­ke oss at det er offent­lig gjen­gi­vel­se og vis­ning som kre­ver sam­tyk­ke. Det er ikke nød­ven­dig med sam­tyk­ke for å ta bildene.

Det er selv­føl­ge­lig unn­tak fra den­ne rege­len. De fem unn­ta­ke­ne er disse:

a)    avbild­nin­gen har aktu­ell og all­menn interesse,
b)    avbild­nin­gen av per­sonen er mind­re vik­tig enn hoved­inn­hol­det i bildet,
c)    bil­det gjen­gir for­sam­lin­ger, folke­tog i fri­luft eller for­hold eller hen­del­ser som har all­menn interesse,
d)    eksemp­lar av avbild­nin­gen på van­lig måte vises som rekla­me for foto­gra­fens virk­som­het og den avbil­de­de ikke ned­leg­ger for­bud, eller
e)    bil­det bru­kes som omhand­let i § 23 tred­je ledd eller § 27 and­re ledd. ”

Det er de tre førs­te som har størst interesse.

Den­ne bestem­mel­sen er et inn­grep i ytrings­fri­he­ten. Den må der­for tol­kes med utgan­punkt i i Grl § 100 og Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­kon­ven­sjo­nen (EMK) art 10. Inn­gre­pet kan ikke gå len­ger enn det som lar seg for­sva­re ut fra ytrings­fri­he­tens begrun­nel­se i sann­hets­sø­ken, demo­kra­ti og indi­vi­de­tes fri menings­dan­nel­se (Grl § 100), og at inn­gre­pet er nød­ven­dig i et demo­kra­tisk sam­funn (EMK art 10).

Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 2: Blindern — Akerselven

Innledning. Blindern — Berg

Vi fort­set­ter å utfors­ke områ­det mel­lom Kirke­vei­rin­gen og Sto­re ring­vei. Den­ne gan­gen skal vi syk­le i områ­det mel­lom Blin­dern og Akers­el­ven. Målet er å fin­ne vei­er hvor det er lite tra­fikk. Dis­se rute­ne er ikke valgt ut med tan­ke på å kom­me for­test mulig fra A til B på syk­kel. Noen av dis­se vei­ene har jeg vært i før, men slett ikke alle. Her er det man­ge fine syk­kel­vei­er, selv om det bare er noen få, kor­te strek­nin­ger som er til­rette­lagt for sykkel.

Mel­lom Blin­dern og Akers­el­ven er Ulle­vål syke­hus en gans­ke bas­tant bar­rie­re. Enten må man syk­le langs Kirke­vei­rin­gen, eller så må man syk­le nord for syke­hu­set. På grunn av det­te blir Sage­ne en slags tra­fi­kal øy som vi her kom­mer til å hol­de oss nord for. Men vei­en over Sage­ne er beskre­vet i ruten Frog­ner — Sin­sen.

Den førs­te ruten er fra Blin­dern via even­tyr­vei­ene vest for Sogns­vei­en til Berg.

Førs­te strek­ning er Pro­blem­vei­en, som til tross for nav­net er upro­ble­ma­tisk å syk­le. Jeg plei­er å ta med geocacher langs tur­vei­ene, og her kan man fin­ne PPJ #93 yr.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo. Mel­lom rin­ge­ne (Skøy­en-Bryn) — tur og lokalvei. Del 2: Blin­dern — Akers­el­ven