Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 2: Blindern — Akerselven

Innledning. Blindern — Berg

Vi fort­set­ter å utfors­ke områ­det mel­lom Kirke­vei­rin­gen og Sto­re ring­vei. Den­ne gan­gen skal vi syk­le i områ­det mel­lom Blin­dern og Akers­el­ven. Målet er å fin­ne vei­er hvor det er lite tra­fikk. Dis­se rute­ne er ikke valgt ut med tan­ke på å kom­me for­test mulig fra A til B på syk­kel. Noen av dis­se vei­ene har jeg vært i før, men slett ikke alle. Her er det man­ge fine syk­kel­vei­er, selv om det bare er noen få, kor­te strek­nin­ger som er til­rette­lagt for sykkel.

Mel­lom Blin­dern og Akers­el­ven er Ulle­vål syke­hus en gans­ke bas­tant bar­rie­re. Enten må man syk­le langs Kirke­vei­rin­gen, eller så må man syk­le nord for syke­hu­set. På grunn av det­te blir Sage­ne en slags tra­fi­kal øy som vi her kom­mer til å hol­de oss nord for. Men vei­en over Sage­ne er beskre­vet i ruten Frog­ner — Sin­sen.

Den førs­te ruten er fra Blin­dern via even­tyr­vei­ene vest for Sogns­vei­en til Berg.

Førs­te strek­ning er Pro­blem­vei­en, som til tross for nav­net er upro­ble­ma­tisk å syk­le. Jeg plei­er å ta med geocacher langs tur­vei­ene, og her kan man fin­ne PPJ #93 yr.

Etter å ha krys­set trik­ken i Niels Hen­rik Abels vei, fort­set­ter vi Tyri­hans­vei­en. Her pas­se­rer vi aka­de­mis­ke eple­ha­ger — jeg tror ikke aka­de­mi­ker­tett­he­ten er stør­re noe annet sted enn her. Pro­fess­or­drøm­men er å bo i gang­av­stand til Blin­dern, om man da ikke er pro­fes­sor i jus og hol­der til i sentrum.

 

Der vi krys­ser Vest­gren­sa kan vi ta til venst­re under Sogns­vanns­ba­nen, og inn på vei­en nord-vest for Sogns­vanns­ba­nen. Her­fra kan vi fort­set­te mot Gau­stad og Sogns­vann, Ulle­vål Sta­dion, Sto­re ring­vei, eller hvor vi måt­te øns­ke. Men vi hol­der oss til Tyri­hans fram til Sognsveien.

Etter å ha krys­set og syk­let et lite styk­ke langs Song­s­vei­en, fort­set­ter vi Bergs­lia, syd-øst for Sogns­vanns­ba­nen. Had­de man bare blitt kvitt alle de par­ker­te bile­ne had­de det vært en rik­tig fin syk­kel­tra­sé. Men her skal jeg si noe som jeg kom­mer til å gjen­ta man­ge gan­ger: Når det er par­kert biler langs vei­en og det som er igjen av kjøre­fel­tet blir gans­ke smal, da er det ikke en syk­list som gir dår­lig frem­kom­me­lig­het. Det er alle de par­ker­te bile­ne. Det får være gren­ser til krav­stor­het fra bilis­te­ne. Når de først har tatt halve vei­en til par­ke­ring, da kan de ikke kla­ge på at syk­lis­ter tar noe av det som er igjen. De får pent fin­ne seg i å lig­ge bak til det åpner seg en god mulig­het for å kom­me forbi.

Når vi kom­mer til Berg møter vi John Col­lets allé, som vi kom­mer til­ba­ke til neden­for. Mel­lom Bergs­lia og John Col­lets allé lig­ger Berg­sko­gen, og her kan vi fin­ne geocachen Berg­sko­gen — gjem­te grøn­ne lun­ger #1.

Vi kom­mer her ut på Sto­re ring­vei. Men akku­rat her er det en god syk­kel­vei med for­tau, så det er greit å fort­set­te langs denne.

Blin­dern — Ulle­vål. Nord-vest for Sognsvannsbanen

Det­te er den enes­te strek­nin­gen i dag hvor vi hol­der oss nord-vest for Sogns­vanns­ba­nen. Vi star­ter ved T‑baneholdeplassen Blin­der­vei­en (som bur­de ha hett Uni­ver­si­te­tet om poli­ti­ker­ne had­de brydd seg nok om Oslo som uni­ver­si­tets­by, men det er en annen his­to­rie). Her tan­ge­rer vi strek­nin­gen Frog­ner­par­ken — Sogns­vann.

Vi hol­der oss på tur­vei­en mel­lom Forsk­nings­par­ken og Infor­ma­tikk­byg­ge­ne på den ene siden, og Sogns­vanns­ba­nen på den and­re. Vi krys­ser Pro­blem­vei­en, og fort­set­ter på noe som vel må karak­te­ri­se­res som en god sti. Vi føl­ger det som heter Trim­vei­en, som må være pas­sen­de navn på en sykkelrute.

Hvis man vil er det mulig å syk­le under Sogns­vei­en ved å vel­ge per­ron­gen på T‑baneholdeplassen Ulle­vål Sta­dion. Men jeg liker ikke å sje­ne­re folk som ven­ter på banen, så jeg valg­te å syk­le opp til rund­kjørn­gen og krys­se der.

Vei­en fort­set­ter på syd­si­den av Ulle­vål sta­dion. Det­te er nep­pe vei­en å vel­ge når det er fot­ball­kamp eller et annet arran­ge­ment som trek­ker mye folk på sta­dion. Men ellers er det greit å syk­le her.

Vi kom­mer så inn på syk­kel­vei­en langs Sto­re ring­vei.

Nils Lauritsøns vei

En annen fin rute er Nils Lau­rit­søns vei fra Col­lets plass via idyl­lis­ke Damp­las­sen til Tåsen. Når man stø­ter på en Sur­ly Big Dum­my på Damp­las­sen, så må den selv­føl­ge­lig med i en serie som denne.

Jeg gri­per også den­ne mulig­he­ten til å min­ne om tranposrtsykkel.no, hvor du fin­ner mer om trans­port­syk­ler. Selv har jeg en Trek Trans­port, som er en annen long-tail syk­kel. Man løser man­ge trans­port­opp­ga­ver med en slik sykkel.

Nils Lau­rit­søns vei er en lite tra­fi­kert villa­vei. Det er en av man­ge vei­er i det­te områ­det hvor jeg ikke had­de syk­let før jeg begyn­te å dra på opp­da­gel­ses­ferd for å lage den­ne seri­en. Langs den­ne vei­en pas­se­rer vi bl.a. Nord­re Tåsen gård.

Jeg vet fore­lø­pig ikke mer om den­ne går­den enn det som står på den blå pla­ket­ten på veg­gen, hvor det blant annet sies at det er et klos­ter­gods fra 1600-tallet.

Det er egent­lig ikke så mye å si om den­ne ruten. Vi kom­mer ut på Tåsen. Fra Tåsen kan man enten fort­set­te langs Sto­re ring­vei, eller man kan fort­set­te mot Nor­berg eller Mari­da­len. Men dis­se vei­ene får vi kom­me til­ba­ke til en annen gang.

John Collets Allé

Som nevnt er det man­ge vei­er å vel­ge blant her. John Col­lets Allé er et greit alter­na­tiv til Nils Lau­rit­søns vei.

Vi star­ter den­ne gan­gen fra Blin­der­vei­en og føl­ger Preste­gårds­vei­en.

 

Vi kom­mer opp til Col­lets plass og fort­set­ter John Col­lets allé derfra.

John Col­lets allé er litt mer tra­fi­kert enn Nils Lau­rit­søns vei, men også litt bre­de­re. Dess­ver­re er også her en stor del av vei­en okku­pert til par­ke­ring, som gir dår­li­ge­re frem­kom­me­lig­het. Men husk at det er de par­ker­te bile­ne, ikke vi som syk­ler som er pro­ble­met. Vi får ta den plas­sen vi tren­ger, og bilis­te­ne får hel­ler ryd­de opp i par­ke­rings­kao­set enn å pres­se syklister.

Der de to krys­ser hver­and­re kan vi enten fort­set­te John Collts allé til Berg eller ta til høy­re og føl­ge Nils Lau­rit­søns vei til Tåsen.

Der John Col­lets Allé krys­ser Nils Lau­rit­søns vei man man vel­ge å fort­set­te John Col­lets Allé til Berg, eller ta ta Nils Lau­rit­søns vei til Tåsen.

Blindern til Storo

Igjen star­ter vi ved Blin­der­vei­en, og den­ne gan­gen fort­set­ter vi et lite styk­ke på and­re siden av Akers­el­ven. Vi fort­set­ter til Storo.

Vi star­ter den­ne gan­gen fra Blin­dern­vei­en og føl­ger en gang­vei som går rett øst for Teo­lo­gisk fakul­tet. Det var det­te som en gang var Jern­bane­sko­len, for de som hus­ker det. Vi kan even­tu­elt ta en avstik­ker for å fin­ne geocachen Vest­re Aker kir­ke.

 

Vi krys­ser Sogns­vei­en og fort­set­ter Ullev­lå­sal­lé­en bak Ulle­vål syke­hus.

Ved barne­ha­gen fort­set­ter vi på tur­vei. Hvis man liker mot­bak­ker kan man hol­de seg på Ulle­vål­sal­lé­en. Men det gjør ikke vi, i alle fall ikke på den­ne turen.

 

Vi fort­set­ter Ugle­vei­en og Tåsen allé til vi kom­mer til Tåsen­vei­en. Vi krys­ser den­ne og fort­set­ter Bis­kop Heuchs vei nord for Volds­løk­ka.

Den rund­kjø­rin­gen vi ender i når vi kom­mer til Mari­dals­vei­en er som rund­kjø­rin­ger flest i Nor­ge, hvil­ket vil si uten noen form for til­rette­leg­ging for syk­kel. I Nor­ge føl­ger man prin­sip­pet om at der man som syk­list er mest utsatt, og der­for har sær­lig behov for til­rette­leg­ging, der for­svin­ner det som måt­te være av til­rette­leg­ging om man må kla­re seg som best man kan. Men kom­mer man seg leven­de gjen­nom den­ne er det syk­kel­felt langs Kris­tof­fer Aamots gate mot Nyda­len.

 

Vide­re langs Vita­min­vei­en mot Gref­sen­vei­en og Storo er det også syk­kel­felt. Igjen kan den som måt­te øns­ke det fort­set­te langs Sto­re ring­vei, eller fort­set­te mot Gref­sen.

Langs sydsiden av Voldsløkka.

Det er også mulig å vel­ge en rute langs syd­si­den av Volds­løk­ka. Det­te er en gang­vei. Selv ser jeg ikke det helt sto­re poen­get med å vel­ge den­ne. Man star­ter og ender omtrent på sam­me sted, og vei­en er dårligere.

 

På kar­tet vises den­ne fra det nord­re hjør­net av Ulle­vål syke­hus til Mar­ga­rin­fab­rik­ken. Vi føl­ger Jutulvei­en et styk­ke. Her er den enveis­kjørt. Vi man syk­le lov­lig, kan man bare syk­le i den ret­nin­gen vi føl­ger her. Det­te er ett av så alt for man­ge eksemp­ler i den­ne byen på at man har laget enveis­re­gu­le­rin­ger som sik­ker ser fine ut for plan­leg­ge­re som bare ten­ker på biler — slik plan­leg­ger­ne i Oslo gjør. Men det er menings­løst at de også er enveis­kjørt for syk­lis­ter. Jeg har sagt det man­ge gan­ger, og kom­mer til å gjen­ta det man­ge fle­re gan­ger: Jeg bedri­ver sivil uly­dig­het på det­te områ­det og syk­ler mot enveis­kjø­ring, vel viten­de om at det er ulov­lig. Men and­re får gjø­re opp med seg selv om de vil hol­de seg til menings­løse regu­le­rin­ger, eller vel­ge gode sykkelveier.

Ullevål — Bjølsen

Den­ne strek­nin­gen går mot Bjøl­sen med mulig­he­ter for å fort­set­te vide­re øst­over. Vi tar av etter at vi er fer­dig med tur­vei­en nord for Ulle­vål syke­hus og tar Jutulvei­en til høy­re. Her gjør jeg opp­merk­som på at Jul­tu­vei­en er enveis­kjørt fram til til Tåsen­vei­en. Det er lov å syk­le den ret­ning vi føl­ger her. Men det er ikke lov å syk­le and­re veien.

På nord­si­den av Nord­re grav­lund kan vi syk­le Jutulvei­en i beg­ge retninger.

Vi fort­set­ter et lite styk­ke opp Stav­an­ger­gata. Det­te er en gans­ke ekkel gate å syk­le, men det er vans­ke­lig å unn­gå den helt. Oslo sty­res som kjent av poli­ti­ke­re som mener at folk med bil er vik­ti­ge­re enn folk med syk­kel. Der­for er par­ke­ring for bilis­ter vik­ti­ge­re for de som sty­rer Oslo enn sik­ker­het og frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter. Stav­an­ger­gata er en bred gate med midt­ra­batt. Men da det er par­ker­te biler på beg­ge sider, blir det bare et enkelt kjøre­felt mel­lom de par­ker­te bile­ne og midt­ra­bat­ten. Det er ikke noen gode mulig­he­ter for bilis­te­ne å pas­se­re en syk­list på strek­nin­gen mel­lom Uelands gt og rund­kjø­rin­gen ved Mar­ga­rin­frab­rik­ken. Man­ge bilis­ter er som kjent av den utål­mo­di­ge sort­en, og vil gjer­ne for­sø­ke å pres­se seg for­bi her, selv om det egent­lig ikke er plass. Had­de de ansvar­li­ge poli­ti­ker­ne i Oslo brydd seg om syk­lis­ter, had­de det selv­sagt ikke vært par­ke­ring her, men syk­kel­felt. Det er jo helt åpen­bart at det må være en god syk­kel­for­bin­del­se mel­lom det syk­kel­trasé­en opp Tåsen­vei­en til Uelands gt og Mari­dals­vei­en. Men for de ansvar­li­ge poli­ti­ker­ne er par­ke­ring viktigere.

 

Vi vil for­test mulig vekk fra den­ne vei­en, og tar Kongs­vin­ger­gata. Her pas­se­rer vi Hjem­mets koloni­ha­ger. Der inne er huset som man­ge vil kjen­ne igjen fra Port­vei­en 2.  Men vi syk­ler for­bi Port­vei­en, og fort­set­ter syd-vest for Bjøl­sen­par­ken. Den­ne vei­en er skil­tet som syk­kel­tra­sé. Men den er ikke mer­ket som det­te på Oslo kom­mu­nes syk­kel­kart. Men det­te er Oslo. Uan­sett hva poli­ti­ker­ne måt­te si om det­te, så er rea­li­te­ten at Oslos poli­ti­ke­re prio­ri­te­rer bilis­ter mye høy­ere enn syk­lis­ter. For Oslos poli­ti­ke­re er det vik­ti­ge­re å sub­si­di­ere folk med gra­tis par­ke­ring (for anta­ge­lig omtrent det sam­me beløp som Oslo bru­ker på kol­lek­tiv­trans­port), frem­for å gi trygg­het og frem­kom­me­lig­het for syklister.

 

Vi kom­mer til Advo­kat Deh­lis plass. Vi kan her vel­ge Bentse­bru­ga over Bentse­brua til Tors­hov. Men når målet er å fin­ne vei­er med rela­tivt lite tra­fikk, kan den ikke anbe­fa­les. Jeg har der­for ikke tatt den med her (selv om jeg syk­ler Bentse­brua selv, om jeg skal i den ret­nin­gen). Her møter vi syk­kel­ru­ten Frog­ner — Sin­sen.

 

Jeg har valgt å føl­ge Mari­dals­vei­en og Broch­manns gate til Tres­chows gate. Her kan vi fort­set­te Tres­chows gate mot “Nord­po­len”. Eller vi kan ta en liten eks­tra sving og syk­le under Tres­chows gate og over Jeru­sa­lem bro. Men den skal vi kom­me til­ba­ke til når vi skal krys­se elven.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email