Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 2: Blindern — Akerselven

Innledning. Blindern — Berg

Vi fort­set­ter å utfors­ke områ­det mel­lom Kirke­vei­rin­gen og Sto­re ring­vei. Den­ne gan­gen skal vi syk­le i områ­det mel­lom Blin­dern og Akers­el­ven. Målet er å fin­ne vei­er hvor det er lite tra­fikk. Dis­se rute­ne er ikke valgt ut med tan­ke på å kom­me for­test mulig fra A til B på syk­kel. Noen av dis­se vei­ene har jeg vært i før, men slett ikke alle. Her er det man­ge fine syk­kel­vei­er, selv om det bare er noen få, kor­te strek­nin­ger som er til­rette­lagt for syk­kel.

Mel­lom Blin­dern og Akers­el­ven er Ulle­vål syke­hus en gans­ke bas­tant bar­rie­re. Enten må man syk­le langs Kirke­vei­rin­gen, eller så må man syk­le nord for syke­hu­set. På grunn av det­te blir Sage­ne en slags tra­fi­kal øy som vi her kom­mer til å hol­de oss nord for. Men vei­en over Sage­ne er beskre­vet i ruten Frog­ner — Sin­sen.

Den førs­te ruten er fra Blin­dern via even­tyr­vei­ene vest for Sogns­vei­en til Berg.

Førs­te strek­ning er Pro­blem­vei­en, som til tross for nav­net er upro­ble­ma­tisk å syk­le. Jeg plei­er å ta med geocacher langs tur­vei­ene, og her kan man fin­ne PPJ #93 yr.

Etter å ha krys­set trik­ken i Niels Hen­rik Abels vei, fort­set­ter vi Tyri­hans­vei­en. Her pas­se­rer vi aka­de­mis­ke eple­ha­ger — jeg tror ikke aka­de­mi­ker­tett­he­ten er stør­re noe annet sted enn her. Pro­fess­or­drøm­men er å bo i gang­av­stand til Blin­dern, om man da ikke er pro­fes­sor i jus og hol­der til i sen­trum.

 

Der vi krys­ser Vest­gren­sa kan vi ta til venst­re under Sogns­vanns­ba­nen, og inn på vei­en nord-vest for Sogns­vanns­ba­nen. Her­fra kan vi fort­set­te mot Gau­stad og Sogns­vann, Ulle­vål Sta­dion, Sto­re ring­vei, eller hvor vi måt­te øns­ke. Men vi hol­der oss til Tyri­hans fram til Sogns­vei­en.

Etter å ha krys­set og syk­let et lite styk­ke langs Song­s­vei­en, fort­set­ter vi Bergs­lia, syd-øst for Sogns­vanns­ba­nen. Had­de man bare blitt kvitt alle de par­ker­te bile­ne had­de det vært en rik­tig fin syk­kel­tra­sé. Men her skal jeg si noe som jeg kom­mer til å gjen­ta man­ge gan­ger: Når det er par­kert biler langs vei­en og det som er igjen av kjøre­fel­tet blir gans­ke smal, da er det ikke en syk­list som gir dår­lig frem­kom­me­lig­het. Det er alle de par­ker­te bile­ne. Det får være gren­ser til krav­stor­het fra bilis­te­ne. Når de først har tatt halve vei­en til par­ke­ring, da kan de ikke kla­ge på at syk­lis­ter tar noe av det som er igjen. De får pent fin­ne seg i å lig­ge bak til det åpner seg en god mulig­het for å kom­me for­bi.

Når vi kom­mer til Berg møter vi John Col­lets allé, som vi kom­mer til­ba­ke til neden­for. Mel­lom Bergs­lia og John Col­lets allé lig­ger Berg­sko­gen, og her kan vi fin­ne geocachen Berg­sko­gen — gjem­te grøn­ne lun­ger #1.

Vi kom­mer her ut på Sto­re ring­vei. Men akku­rat her er det en god syk­kel­vei med for­tau, så det er greit å fort­set­te langs den­ne.

Print Friendly, PDF & Email