Caroline, Kate og oss andre: Retten til eget bilde

En papa­raz­zi med kraf­tig tele­lin­se har klart å leg­ge fram bevis for at her­tug­in­ne Kate er kvin­ne: Hun har fak­tisk brys­ter. For å få fram den­ne sen­sa­sjo­nel­le nyhe­ten, har han tatt bil­de på en kilo­me­ters avstand. Slikt blir det selv­agt bråk av.

Vi har en bestem­mel­se om ret­ten til eget bil­de i ånds­verk­lo­ven § 45c. Den­ne slår fast føl­gen­de hoved­prin­sipp:

Foto­gra­fi som avbil­der en per­son kan ikke gjen­gis eller vises offent­lig uten sam­tyk­ke av den avbil­de­de”

Vi skal mer­ke oss at det er offent­lig gjen­gi­vel­se og vis­ning som kre­ver sam­tyk­ke. Det er ikke nød­ven­dig med sam­tyk­ke for å ta bil­de­ne.

Det er selv­føl­ge­lig unn­tak fra den­ne rege­len. De fem unn­ta­ke­ne er dis­se:

a)    avbild­nin­gen har aktu­ell og all­menn inter­es­se,
b)    avbild­nin­gen av per­sonen er mind­re vik­tig enn hoved­inn­hol­det i bil­det,
c)    bil­det gjen­gir for­sam­lin­ger, folke­tog i fri­luft eller for­hold eller hen­del­ser som har all­menn inter­es­se,
d)    eksemp­lar av avbild­nin­gen på van­lig måte vises som rekla­me for foto­gra­fens virk­som­het og den avbil­de­de ikke ned­leg­ger for­bud, eller
e)    bil­det bru­kes som omhand­let i § 23 tred­je ledd eller § 27 and­re ledd. ”

Det er de tre førs­te som har størst inter­es­se.

Den­ne bestem­mel­sen er et inn­grep i ytrings­fri­he­ten. Den må der­for tol­kes med utgan­punkt i i Grl § 100 og Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­kon­ven­sjo­nen (EMK) art 10. Inn­gre­pet kan ikke gå len­ger enn det som lar seg for­sva­re ut fra ytrings­fri­he­tens begrun­nel­se i sann­hets­sø­ken, demo­kra­ti og indi­vi­de­tes fri menings­dan­nel­se (Grl § 100), og at inn­gre­pet er nød­ven­dig i et demo­kra­tisk sam­funn (EMK art 10).

Print Friendly, PDF & Email
 • Sus_Scrofa

  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/nouer/2009/nou-2009–1/14/1/3.html?id=542158 — som også site­rer Haa­vik — trek­ker noen lin­jer om offent­lig­gjø­ring og repub­li­se­ring av for eksem­pel pri­va­te fylle­bil­der. Det er et spørs­mål (som jeg ikke aner noe om jus­sen i) hva som er sta­tus for bil­der lagt ut på for eksem­pel Face­bo­ok. Søker man da offent­lig­het, for eksem­pel?

  Og: Face­bo­ok er et sel­skap som ope­re­rer uten­for EMK, men det er ikke der­med sagt at man kan sit­te i Nor­ge og hen­te et bil­de der­fra, og så spre det? (Det rei­ser også spørs­må­let om man har lov til å bru­ke Face­bo­ok til å las­te opp bil­der and­re er med på?)

 • Olav­Tor­vund

  Det skal vel noe mer til enn å leg­ge ut bil­der på FB for å “søke offent­lig­het”. Og uan­sett kan man ikke ta pri­va­te bil­der fra FB og bru­ke dem f.eks. i aviser eller i and­re offent­li­ge sam­men­hen­ger.

  Det FB gjør i Euro­pa vil være under­lagt EMK, uan­sett hvor tje­nes­ten admi­ni­stre­res og drif­tes (ope­ra­sjo­ne­ne i Euro­pa er vel uan­sett lagt til Irland, slik at EMK kom­mer til anven­del­se). Er et FB-bil­de til­gjen­ge­lig i Nor­ge, og det er de jo, så er det som skjer og/eller har virk­ning her under­lagt norsk rett. Det­te med inter­nett, juris­dik­sjon og lov­valg er kom­pli­ser­te spørs­mål. Det er slett ikke slik som man­ge fort­satt synes å tro, at ingen regu­le­rer Inter­net. Pro­ble­met er hel­ler at så alt for man­ge mener at de kan regu­le­re Inter­net. Noe annet er om man får full­byr­det en norsk dom mot et sel­skap som ikke her noen virk­som­het eller eien­dom i Nor­ge. Men det er i alle fall i prin­sip­pet ikke noe pro­blem å full­byr­de en norsk dom mot et sel­skap i Irland.

 • Olav­Tor­vund

  Det er vel­dig man­ge vans­ke­li­ge og inter­es­san­te spørs­mål knyt­tet til søke­tje­nes­ter og opp­havs­rett. Men ut fra en fri­hånds­vur­de­ring vil jeg si at indek­se­ring av bil­der på nett i alle fall i utgangs­punk­tet må være greit.

 • Pingback: Lars Lillo-Stenberg / Andrine Sæther vs Se og Hør | Olav Torvunds blogg()