Caroline, Kate og oss andre: Retten til eget bilde

Avbildningen har aktuell og allmenn interesse

For kjen­dis­jour­na­lis­tik­ken er det den­ne som har størst betyd­ning. Kjen­dis­pres­sens logikk er at det folk er inter­es­sert i å se bil­der av og lese om, det har aktu­ell og all­menn inter­es­ser. Da har det selv­sagt aktu­ell all­menn inter­es­se at Kate har brys­ter. Men så enkelt er det hel­dig­vis ikke.

Når kron­prins Haa­kon åpner det nye kon­sert­huset i Stav­an­ger, da har det selv­sagt aktu­ell og all­menn inter­es­se. Han kan ikke nek­te noen å offent­lig­gjø­re bil­der av det­te. Hva en fot­ball­spil­ler gjør under og umid­del­bart etter en lands­kamp har også aktu­ell og all­menn inter­es­se — også om man har gjort noe dumt som man ikke øns­ker å se smurt utover avi­se­nes sportssider.

Offent­li­ge per­soner må fin­ne seg i mer offent­lig­het rundt sin per­son enn alle oss and­re som lever en mer til­bake­truk­ket til­væ­rel­se. Men også offent­li­ge per­soner har krav på et pri­vat­liv. Her begyn­ner det å bli vans­ke­lig. Hvor nær­gå­en­de og pri­va­te bil­der må offent­li­ge per­soner fin­ne seg i?

Det kan sev­føl­ge­lig ikke gis et enkelt og klart svar på det­te. Pri­va­te for­hold kan ha betyd­ning for ens offent­li­ge rol­le. Hvis en stats­råd har en els­ker eller els­ker­in­ne som er en sen­tral per­son i en inter­esse­or­ga­ni­sa­sjon innen­for eget ansvars­om­rå­de som stats­råd, da er det ikke bare en pri­vat­sak. Det hel­ler ikke bare en pri­vat­sak hvem makt­per­soner omgås, eller om de skul­le ha et rus­pro­blem. Alt det­te kan ha betyd­ning for hvor­dan de skjøt­ter sine opp­ga­ver. Det har også aktu­ell og all­menn inter­es­se om det ikke er sam­svar mel­lom liv og lære hos maktpersoner.

And­re offent­li­ge per­soner har helt and­re rol­ler i sam­fun­net. Noen er bare opp­tatt av å spil­le fot­ball og har blitt vel­dig gode fot­ball­spil­le­re. Bort­sett fra når de spil­ler fot­ball vil de helst være i fred. Vi kan gjer­ne øns­ke å vite mer om våre ido­ler, også om mer pri­va­te for­hold. Men vi har ikke noe med det. Hvem en fot­ball­spil­ler omgås på fri­ti­den har liten eller ingen betyd­ning for det han pres­te­rer i sin offent­li­ge rol­le på banen. Det har ikke aktu­ell og all­menn interesse.

Print Friendly, PDF & Email