Caroline, Kate og oss andre: Retten til eget bilde

Bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse

Det vil­le blitt absurd om den som tar bil­der av 17. mai-toget på Karl Johan eller av tri­bu­nen under en fot­ball­kamp skal måt­te inn­hen­te sam­tyk­ke fra samt­li­ge per­soner på bil­det. Jeg har fak­tisk en gang fun­net meg selv på et kalen­der­bil­de fra 17. mai-toget, hvor jeg som støtte­spil­len­de far spil­te kor­nett med Ruse­løk­ka skole­korps. Jeg var en av vel­dig man­ge på det bil­det, og var selv­føl­ge­lig ikke blitt spurt.

Her duk­ker igjen “all­menn inter­es­se” opp. Mens det i a er selve bil­det av per­sonen som må ha aktu­ell og all­menn inter­es­se, er det her hen­del­sen som må ha all­menn inter­es­se. Tar man bil­der som viser stem­nin­gen på en fes­ti­val vil det nød­ven­dig­vis måt­te være bil­der av folk. Selv om per­sonen i seg selv ikke har aktu­ell og all­menn inter­es­se, kan de være en del av noe som har all­menn interesse.

I prak­sis glir det­te over både i a og b, og det er ingen grunn til å for­sø­ke seg på å trek­ke skar­pe grenser.

Print Friendly, PDF & Email