Caroline, Kate og oss andre: Retten til eget bilde

Bruk av bilder i andre sammenhenger

Selv om man had­de rett til å gjen­gi bil­det i en sam­men­heng, betyr ikke det at man fritt kan gjen­gi bil­det offent­lig i en sammenheng.

Det kan ha vært gitt sam­tyk­ke til gjen­gi­vel­se av bil­det, uten at det er et carte blan­che til å gjen­gi det i alle muli­ge and­re sammenhenger.

Et bil­de kan også ha hatt aktu­ell og all­menn inter­es­se i den sam­men­heng hvor det opp­rin­ne­lig ble gjen­gitt, uten at det betyr at det kan gjen­gis fritt i and­re sam­men­hen­ger. I Rt 2009 s. 1568 had­de en foto­graf tatt et bil­de av den ame­ri­kans­ke snø­brett­kjø­re­ren Andy Finch under Arc­tic Chal­len­ge i Tromsø. Bil­det ble sene­re solgt til Tromsø 2018, og brukt i et pro­spekt for å mar­keds­føre Tromsø som OL-kan­di­dat. I avsnitt 43 sier førstvoterende:

Det er ikkje opp­lagt at ein foto­graf som må rek­nast å ha teke bile­tet som ledd i ordi­nær nyhende­dek­ning, jf. ånds­verk­lova § 45c førs­te ledd bok­stav a, også har sik­ra seg ret­ten til at bile­tet kan nyt­tast til kom­mer­si­el­le føremål. ”

En annen dom om det sam­me er Rt 1983 s 637 Påske­bil­der. En foto­graf had­de tatt bil­der til en repor­ta­sje om påske­fjell og ferie­gle­der, og fått sam­tyk­ke fra per­sone­ne til at bil­de­ne ble brukt i repor­ta­sjen. Bil­de­ne ble sene­re solgt gjen­nom et bille­byrå, og ble brukt i en annon­se. Høy­este­rett kom til at sam­tyk­ke til bruk i repor­ta­sjen ikke ga sam­tyk­ke til bruk i annen sammenheng.

Print Friendly, PDF & Email