Caroline, Kate og oss andre: Retten til eget bilde

[section_title title=Hvilke personer har vern?]

Hvilke personer har vern?

Det følger av åvl § 58 at åvl § 45c bare gjelder bilder av personer som er eller har vært bosatt i riket. Etter åvl § 59 kan dette, under forutsetning av gjensidighet, ved forskrift utvides til også gjelde verk med nærmere bestemt tilknytning til annet land. Det er gjennom forskrifter om dette at Norge bl.a. gir vern til verk og opphavsmenn fra EØS-området og fra land som er med i Bern-konvensjonen. Men det er ingen internasjonale konvensjoner som omfatter retten til eget bilde. Dermed er det ikke gjensidighet, og følgelig gjelder ikke vern etter denne for andre enn personer som er bosatt eller har vært bosatt i Norge.

Andy Finch var ikke og hadde ikke vært bosatt i Norge. Men Høyesterett viste i Rt 2009 s. 1568 til det ulovfestede, og førstvoterende uttalte følgende i avsnitt 40:

“For personar som fell utanom personkrinsen fastsett i § 58 tredje ledd, er det særleg nærliggjande med eit vern av eige personleg bilete som i alle fall i hovudsak fell saman med det som elles er lovfesta. Det må etter mitt syn i alle fall gjelde for eit bilete som er teke her i riket, og der vedkomande – som ikkje bur i riket – har ei klar økonomisk interesse i å utnytte biletet kommersielt. Klarast må det gjelde når det er tale om slik bruk her i landet.”

Når bildet har en slik tilknytning til Norge som nevnt, var altså konklusjonen at personer som ikke omfattes av § 45c likevel har et vern som tilsvarer det som følger av denne bestemmelsen.

Om Caroline og Kate kunne ha påberopt seg åvl § 45c om noen av de omstridte bildene av dem gjengis i norske medier, er ikke åpenbart. Men som Caroline-dommen viste, vil EMK art 8 i det minste gi et vern mot bilder som krenker deres privatliv.

For personer som omfattes av § 45c gjelder vernet i avbildedes levetid og 15 år etter uløpet av vedkommendes dødsår.

Se også mine øvrige innlegg om retten til eget bilde og Jon Wessel-Aas artikkel “Bruk av personbilder i media – rettslig oppdatering”.