Caroline, Kate og oss andre: Retten til eget bilde

Hvilke personer har vern?

Det føl­ger av åvl § 58 at åvl § 45c bare gjel­der bil­der av per­soner som er eller har vært bosatt i riket. Etter åvl § 59 kan det­te, under for­ut­set­ning av gjen­si­dig­het, ved for­skrift utvi­des til også gjel­de verk med nær­me­re bestemt til­knyt­ning til annet land. Det er gjen­nom for­skrif­ter om det­te at Nor­ge bl.a. gir vern til verk og opp­havs­menn fra EØS-områ­det og fra land som er med i Bern-kon­ven­sjo­nen. Men det er ingen inter­na­sjo­na­le kon­ven­sjo­ner som omfat­ter ret­ten til eget bil­de. Der­med er det ikke gjen­si­dig­het, og føl­ge­lig gjel­der ikke vern etter den­ne for and­re enn per­soner som er bosatt eller har vært bosatt i Norge.

Andy Finch var ikke og had­de ikke vært bosatt i Nor­ge. Men Høy­este­rett vis­te i Rt 2009 s. 1568 til det ulov­fes­te­de, og først­vo­te­ren­de uttal­te føl­gen­de i avsnitt 40:

For per­son­ar som fell uta­nom per­son­krin­sen fast­sett i § 58 tred­je ledd, er det sær­leg nær­lig­gjan­de med eit vern av eige per­son­leg bile­te som i alle fall i hovud­sak fell saman med det som elles er lov­fes­ta. Det må etter mitt syn i alle fall gjel­de for eit bile­te som er teke her i riket, og der ved­ko­man­de — som ikkje bur i riket — har ei klar øko­no­misk inter­es­se i å utnyt­te bile­tet kom­mer­si­elt. Kla­rast må det gjel­de når det er tale om slik bruk her i landet.”

Når bil­det har en slik til­knyt­ning til Nor­ge som nevnt, var alt­så kon­klu­sjo­nen at per­soner som ikke omfat­tes av § 45c like­vel har et vern som til­sva­rer det som føl­ger av den­ne bestemmelsen.

Om Caro­li­ne og Kate kun­ne ha påbe­ropt seg åvl § 45c om noen av de omstrid­te bil­de­ne av dem gjen­gis i nors­ke medi­er, er ikke åpen­bart. Men som Caro­li­ne-dom­men vis­te, vil EMK art 8 i det mins­te gi et vern mot bil­der som kren­ker deres privatliv.

For per­soner som omfat­tes av § 45c gjel­der ver­net i avbil­de­des leve­tid og 15 år etter ulø­pet av ved­kom­men­des dødsår.

Se også mine øvri­ge inn­legg om ret­ten til eget bil­de og Jon Wes­sel-Aas artik­kel “Bruk av per­son­bil­der i media – retts­lig opp­da­te­ring”.

Print Friendly, PDF & Email