Kopieringsvederlag på «skylagringstjenester»?

Det kan bli inn­ført “kopie­rings­av­gift” på “skyt­je­nes­ter”, skri­ver Aften­pos­ten 29. sep­tem­ber 2012. Skjønt det er skre­vet av en fra Hardware.no, så det er vel en av Aften­pos­tens under­le­ve­ran­dø­rer av stoff. Vi får i det mins­te ryd­de opp litt i pre­mis­se­ne her.

Uttryk­ket “avgift” er misvsen­de i den­ne sam­men­hen­gen, da det­te gjer­ne gir asso­sia­sjo­ner til avgift til sta­ten. I den­ne sam­men­hen­gen er det et veder­lag som skal gi opp­havs­menn kom­pen­sa­sjon for det inn­tekts­tap de har som føl­ge av lov­lig, pri­vat kopie­ring. Det er ingen grunn til å set­te tapet i anfør­sels­tegn, slik Jør­gen Elton Nil­sen fra hardware.no gjør. Tap­te inn­tek­ter er tap.

Det er hel­ler ikke rik­tig at det veder­la­get som tas inn går til plate­bran­sjen, slik vi også kan lese i Aften­pos­ten. Som ret­tig­hets­ha­ve­re får nok også plate­sel­ska­pe­ne en del av det som tas inn, men veder­la­get for­de­les til de som har opphavsrett.

Mitt enk­le utgangs­punkt er at ska­pen­de og intel­lek­tu­elt arbeid er like ver­di­fullt som manu­elt arbeid. De som utfø­rer ska­pen­de og intel­lek­tu­elt arbeid skal selv­føl­ge­lig kun­ne få beta­ling for det­te. Like selv­føl­ge­lig er det at det er de som nyt­tig­gjør seg resul­ta­te­ne av slikt arbeid som skal beta­le. Det er like selv­sagt som at vi beta­ler for maten vi spi­ser. De som mener at slikt arbeid ikke skal verd­set­tes og godt­gjø­res, kan slut­te å lese her.

Con­ti­nue read­ing Kopie­rings­veder­lag på «sky­lag­rings­tje­nes­ter»?