Litt om Vebjørn Sand og opphavsrett

Vebjørn Sand har solgt sitt dyres­te male­ri noen sin­ne, mel­der NRK Øst­fold. Han har solgt bil­det “Wann­see-kon­fe­ran­sen”, som er hoved­ma­le­ri­et i seri­en “Sce­ner fra And­re Ver­dens­krig” til en ame­ri­kansk sam­ler for 900.000 kr. Det er hyg­ge­lig for Vebjørn Sand og det er flott at norsk kunst sel­ges for gode pri­ser uten­for Norge.

Jeg vil kom­men­te­re noen opp­havs­retts­li­ge spørs­mål, med utgangs­punkt i det­te bil­det. Det førs­te spørs­må­let gjel­der selve bil­det. Man skal ikke kun­ne mye om kunst­his­to­rie for å se at Vebjørn Sand her har tatt utgangs­punkt i Peder Seve­rin Krøy­ers bil­de “Hip Hip Hur­ra” fra 1888. Fes­ten er i hagen til Brøn­dum Hotell i Ska­gen, et sted vel verdt å besø­ke om man er på de kan­ter. Men det er en annen sak. (Bil­det er gjen­gitt fra Wiki­me­dia Com­mons.)

Peder Seve­rin Krøy­er døde i 1909, så hans verk har falt i det fri. Hvem som helst kan der­for gjen­gi hans verk, så opp­havs­retts­vur­de­rin­ge­ne blir i for­hold til det­te bil­det hypo­te­tis­ke: Hvis bil­det had­de vært ver­net, kun­ne da … Con­ti­nue read­ing Litt om Vebjørn Sand og opp­havs­rett