Litt om Vebjørn Sand og opphavsrett

Vebjørn Sand har solgt sitt dyres­te male­ri noen sin­ne, mel­der NRK Øst­fold. Han har solgt bil­det “Wann­see-kon­fe­ran­sen”, som er hoved­ma­le­ri­et i seri­en “Sce­ner fra And­re Ver­dens­krig” til en ame­ri­kansk sam­ler for 900.000 kr. Det er hyg­ge­lig for Vebjørn Sand og det er flott at norsk kunst sel­ges for gode pri­ser uten­for Nor­ge.

Jeg vil kom­men­te­re noen opp­havs­retts­li­ge spørs­mål, med utgangs­punkt i det­te bil­det. Det førs­te spørs­må­let gjel­der selve bil­det. Man skal ikke kun­ne mye om kunst­his­to­rie for å se at Vebjørn Sand her har tatt utgangs­punkt i Peder Seve­rin Krøy­ers bil­de “Hip Hip Hur­ra” fra 1888. Fes­ten er i hagen til Brøn­dum Hotell i Ska­gen, et sted vel verdt å besø­ke om man er på de kan­ter. Men det er en annen sak. (Bil­det er gjen­gitt fra Wiki­me­dia Com­mons.)

Peder Seve­rin Krøy­er døde i 1909, så hans verk har falt i det fri. Hvem som helst kan der­for gjen­gi hans verk, så opp­havs­retts­vur­de­rin­ge­ne blir i for­hold til det­te bil­det hypo­te­tis­ke: Hvis bil­det had­de vært ver­net, kun­ne da …

Print Friendly, PDF & Email
 • Nyt­tig. For å brin­ge det­te til 2012 uten avdød opp­havs­mann og en kon­kret pro­blem­stil­ling: om jeg leser deg rik­tig kan ikke en avis ta et bil­de fra 22.juli kom­mi­sjo­nens rap­port (som opp­rin­ne­lig var tatt og pub­li­sert for en annen avis 22.juli 2011) og pub­li­se­re det og prø­ve seg med “sitat­rett” under hen­vis­ning til at det er en “dags­hen­ding” (alt­så frem­leg­gel­sen av rap­por­ten). Ikke minst for­di verket/bildet “er skapt med hen­blikk på gjen­gi­velse i aviser, tids­skrif­ter eller kring­kas­ting” og der­med ikke kan gjen­gis med hen­vis­ning til §23?

 • Olav­Tor­vund

  Det høres rik­tig ut, men jeg tør ikke set­te to stre­ker under sva­ret uten å ha sett nær­me­re på det. Uan­sett må de beta­le veder­lag om de bru­ker et bil­de på den­ne måten, da dags­hen­din­gen ikke er knyt­tet til selve ver­ket.

  Foto­gra­fi­er står i en uklar stil­ling i for­hold til åvl § 9. “Kunst­verk” er unn­tatt fra § 9, men det er slett ikke klart om det­te gjel­der foto­gra­fi­er hvis øvri­ge vil­kår for unn­tak fra vern etter § 9 er opp­fylt. Kan­skje kan man gjen­gi foto­gra­fi­er under hen­vis­ning til at det er et offent­lig doku­ment. I alle fall bør det kun­ne gjel­de for det som bare er foto­gra­fisk bil­de, og ikke et foto­gra­fisk verk. Men igjen: Det­te er bare høyt­ten­king. Jeg har ikke gjort noen nær­me­re vur­de­ring av dis­se spørs­må­le­ne.

 • Jeg fikk inn­spill på at for foto­gra­fi­er tatt på opp­drag for en offent­lig utred­ning (NOU) mis­ter sitt vern iht §9 og kan der­med dis­tri­bu­eres fritt på sam­me måte som teks­ten. Men at foto­gra­fi­er kjøpt inn fra tredje­part (dvs en foto­graf uten til­knyt­ning til NOU for­øv­rig) og tatt for et annet for­mål ikke omfat­tes. Vi er vel eni­ge om at foto­jour­na­lis­tis­ke bilder/fotografier er ånds­verk, og der­med omfat­tes av: “Ånds­verk som ikke er frem­brakt sær­skilt til bruk i doku­men­ter som nevnt i førs­te ledd, og som det site­res fra
  eller som gjen­gis i sær­skilt ved­legg, omfat­tes ikke av den­ne bestem­mel­se.” som §9 avslut­tes med (før set­nin­gen om kunst­verk)?

 • Olav­Tor­vund

  Gren­sen mel­lom foto­gra­fisk verk og foto­gra­fisk bil­de er vri­en. Det­te er kan­skje et av de få ste­de­ne det har prak­tisk betyd­ning, i til­legg til bil­der tatt før 1961 av foto­gra­fer som døde i 1942 eller sene­re. Hvis det er ånds­verk som site­res, behol­der det opp­havs­ret­ten. Hvis det er foto­gra­fisk bil­de er det fak­tisk gans­ke uklart. Er foto­gra­fi­et et kunst­verk er det unn­tatt fra § 9 uan­sett.