Litt om Vebjørn Sand og opphavsrett

Bruk av andre bilder som forbilde

Opp­havs­man­nen har etter åvl § 2 en ene­rett til “å frem­stil­le varig eller mid­ler­ti­dig eksemp­lar av det og ved å gjø­re det til­gjen­ge­lig for almen­he­ten, i opp­rin­ne­lig eller end­ret skik­kel­se, i over­set­tel­se eller bear­bei­del­se, i annen lit­te­ra­tur- eller kunst­art eller i annen tek­nikk”.

En annen vik­tig bestem­mel­se er åvl § 4, hvis førs­te ledd lyder:

Opp­havs­man­nen kan ikke set­te seg imot at and­re benyt­ter hans ånds­verk på en slik måte at nye og selv­sten­di­ge verk opp­står. Opp­havs­ret­ten til det nye og selv­sten­di­ge verk er ikke avhen­gig av opp­havs­ret­ten til det verk som er benyttet.”

Vebjørn Sands bil­de plas­se­rer seg i spen­net mel­lom dis­se to bestem­mel­ser: Er hans male­ri et eksemp­lar av Krøy­ers male­ri i end­ret skik­kel­se, og der­med en bear­bei­del­se, eller er det et nytt og selv­sten­dig verk?

Det kan ikke være sær­lig tvil om at Vebjørn Sand bevisst har tatt utgangs­punkt i “Hip Hip Hur­ra”. Nett­opp ved å gjø­re det gir han bil­det en eks­tra dimen­sjon. Man kan kan­skje gå så langt som til å si at hans bil­de ikke had­de vært mulig uten den­ne refe­ran­sen, i alle fall had­de det ikke fun­gert på sam­me måten.

Det er i seg selv ikke noe pro­blem i for­hold til § 4 at man lett ser hvil­ket verk man har benyt­tet seg av. Det er nett­opp en åpen og gjer­ne bevisst bruk av and­res verk som til­la­tes etter den­ne bestemmelsen.

Det er all­min­ne­lig antatt at man kan gå gans­ke langt i å paro­di­ere and­res verk, noe som for så vidt er basert på at paro­di­en er et selv­sten­dig verk i for­hold til det som paro­di­e­res. Men sær­lig kla­re holde­punk­ter for å trek­ke gren­sen for til­latt paro­di, har vi ikke. Nå kan man vel vans­ke­lig kal­le Vebjørn Sands bil­de en paro­di, men de sam­me rett­li­ge hen­syn gjør seg gjel­den­de også når man tar utgangs­punk i et motiv for å gi bil­det en klang­bunn som bidrar til å få fram budskapet.

Min vur­de­ring er at Vebjørn Sand har benyt­tet Peder Seve­rin Krøy­ers bil­de på en slik måte at et nytt og selv­sten­dig verk har opp­stått, og at det­te vil­le ha vært OK selv om Krøy­ers bil­de fort­satt had­de vært ver­net. Men sik­re holde­punk­ter for å kun­ne set­te to stre­ker under sva­ret, det har vi ikke.

Som nevnt er Peder Seve­rin Krøy­ers bil­de fritt. Vebjørn Sand kan fritt bru­ke det som utgangs­punkt for sitt bil­de, og jeg kan fritt gjen­gi det. Men kan jeg gjen­gi Vebjørn Sands bilde?

Print Friendly, PDF & Email