Litt om Vebjørn Sand og opphavsrett

Billedsitat m.m.

Det­te er spørs­mål som vi bl.a. har tatt opp på det sitat­retts­se­mi­na­ret som vi nylig arran­ger­te hos Bing Hodne­land. Vi kan site­re etter åvl § 22. I prin­sip­pet kan man site­re bil­der etter den­ne bestem­mel­sen når det er i sam­svar med god skikk og i den utstrek­ning for­må­let betin­ger. I med­hold av den­ne bestem­mel­sen kan man også gjen­gi et helt verk om vil­kå­re­ne først er opp­fylt. For at et sitat skal være innen­for sitat­ret­ten etter § 22, må det som site­res set­tes inn i en sam­men­heng. Det vil­kå­ret er opp­fylt når jeg som her bru­ker bil­det som utgangs­punkt for en dis­ku­sjon av opp­havs­retts­li­ge spørs­mål. Men det er like­vel pro­ble­ma­tisk å gjen­gi hele bil­der som sitat. Så sik­ker kan man ikke være.

Etter åvl § 23 kan bil­der i noen grad gjen­gis. Den­nes førs­te ledd lyder:

Offent­lig­gjort kunst­verk og offent­lig­gjort foto­gra­fisk verk kan gjen­gis i til­slut­ning til teks­ten i kri­tisk eller viten­ska­pe­lig frem­stil­ling som ikke er av all­menn­opp­ly­sen­de karak­ter, når det skjer i sam­svar med god skikk og i den utstrek­ning for­må­let betinger.”

Vebjørn Sands bil­de er offent­lig­gjort, så det vil­kå­ret er opp­fylt. Det er hel­ler ingen tvil om at bil­det her gjen­gis “i til­knyt­ning til teks­ten”. Men er det en “kri­tisk eller viten­ska­pe­lig frem­stil­ling”? Vi kan mer­ke oss at det er kri­tisk eller viten­ska­pe­lig. Den kan alt­så være kri­tisk, men ikke viten­ska­pe­lig. Og den kan være viten­ska­pe­lig, men ikke kri­tisk — om noe slikt er mulig. Og den kan selv­føl­ge­lig være viten­ska­pe­lig og kritisk.

Jeg går ikke dypt inn i den­ne dis­ku­sjo­nen av kri­te­ri­ene kri­tisk og viten­ska­pe­lig. Men kri­te­ri­ene er ikke stren­ge. Om vi had­de gått til for­ar­bei­de­ne, vil­le vi ha sett at de er så lite stren­ge at man godt kan si at uttryk­ket “viten­ska­pe­lig” i den­ne sam­men­heng er mis­vi­sen­de. Slik dis­se kri­te­ri­ene er utdy­pet i for­ar­bei­de­ne, vil nok et fag­lig inn­legg som det­te til­freds­stil­le kra­ve­ne til vitenskapelighet.

Men frem­stil­lin­gen skal ikke være av “all­menn­opp­ly­sen­de karak­ter”. Det kan godt ten­kes at noen vil skri­ve en bio­gra­fi eller en bok om Vebjørn Sands kunst, som kan hol­de et godt viten­ska­pe­lig nivå. For alt jeg vet fin­nes det kan­skje en slik bok alle­re­de. Men om det­te er en “cof­fe tab­le book” som hen­ven­der seg til den kunst­in­ter­es­ser­te del av all­menn­he­ten, slik man­ge bøker av den­ne typen er, da vil den være av “all­menn­opp­ly­sen­de karak­ter”, uan­sett hvor høyt viten­ska­pe­lig nivå den måt­te hol­de. Når jeg skri­ver et blogg­inn­legg, da hen­ven­der jeg meg til den inter­es­ser­te all­menn­het. Had­de jeg brukt bil­det på en til­sva­ren­de måte i en artik­kel i et fag­tids­skrift, had­de det anta­ge­lig­vis lig­get innen­for § 23. § 23 kan alt­så ikke hjem­le min bruk.

Etter § 23 annet ledd kan man gjen­gi foto­gra­fi­er også i kri­tis­ke og viten­ska­pe­li­ge som er av all­menn­opp­ly­sen­de karak­ter. Men det omfat­ter bare foto­gra­fi­er, ikke annen kunst. Dess­uten skal det beta­les vederlag.

Vi har ret­tig­he­ter i man­ge lag. Vebjørn Sand har opp­havs­rett til sitt bil­de. Men det jeg gjen­gir her er et foto­gra­fi av Vebjørn Sands bil­de, og for så vidt også et foto­gra­fi av Peder Seve­rin Krøy­ers bil­de. Uan­sett ret­tig­he­ter til det kunst­verk som er gjen­gitt, så har foto­gra­fen ret­tig­he­ter til sitt foto­gra­fi. Foto­gra­fi­et av Krøy­ers bil­de er hen­tet fra Wiki­me­dia Com­mon, og de til­la­ter gjen­gi­vel­ser i sam­men­hen­ger som det­te. Det er der­for upro­ble­ma­tisk. Men bil­de av Vebjørn Sands bil­de, som jeg har kopiert fra NRK Øst­fold, er i føl­ge det som er opp­lyst tatt av “Gal­le­ri Sand”. Det er selv­føl­ge­lig ikke gal­le­ri­et som har tatt bil­det, det må være en foto­graf. Men vi kan for­hol­de oss til at Gal­le­ri Sand har ret­tig­he­te­ne til det­te fotografiet.

Kan jeg gjen­gi det­te foto­gra­fi­et? Den nevn­te § 23 førs­te ledd omfat­ter også foto­gra­fi­er, så i en slik frem­stil­ling behøv­de jeg ikke ha tenkt på foto­gra­fens ret­tig­he­ter. Men jeg er uten­for den­ne. I en frem­stil­ling av all­menn­opp­ly­sen­de karak­ter vil­le jeg ha måt­tet inn­hen­te sam­tyk­ke fra kunst­ne­ren (eller de som måt­te ha over­tatt ret­tig­he­te­ne til ver­ket), mens jeg kun­ne ha benyt­tet foto­gra­fi­et i med­hold av annet ledd. Det vil si at jeg ikke behøv­de å ha spurt foto­gra­fen, men måt­te ha betalt for bruken.

Men det stop­per ikke der. For sis­te ledd sier at ret­ten etter § 23 ikke gjel­der gjen­gi­vel­se i maskin­les­bar form “med mind­re det gjel­der en ikke-ervervs­mes­sig gjen­gi­vel­se etter førs­te ledd”. En blogg som det­te er gjen­gi­vel­se i maskin­les­ba­re form. Jeg har alle­re­de kon­sta­tert at jeg er uten­for førs­te ledd, min gjen­gi­vel­se fal­ler uten­for alle­re­de der. Men hva med kra­vet “ikke-ervervs­mes­sig”?

Ingen beta­ler meg for å skri­ve det­te, og egent­lig bur­de jeg vel hel­ler ha brukt tiden til å arbei­de for en kli­ent som kan fak­tu­re­res. Jeg tje­ner hel­ler ikke stort på min blogg, selv om det er noen annon­ser der som gir litt lom­me­pen­ger. Det er pen­ger som jeg i skatte­mes­sig for­stand har reg­net som “hobby­inn­tekt”, og som der­med ikke er skatte­plik­ti­ge. (Jeg kon­sul­ter­te skatte­eks­per­ti­se om det­te en gang inn­tek­te­ne var stør­re enn de er nå, og han sa at det­te klart var hobbyinntekt.)

Viten­ska­pe­li­ge tids­skrif­ter beta­ler ikke hono­rar for artik­ler. Så det er vel ikke ervervs­mes­sig i seg selv om man skri­ver for sli­ke. Men for­la­get som gir ut tids­skrif­tet, dri­ver i høy­es­te grad ervervs­virk­som­het. Inter­na­sjo­nalt er områ­det Scien­ce, Tech­no­lo­gy and Medi­cin det mest lønn­som­me områ­det for for­lags­in­du­stri­en. Så der­med blir det ervervs­mes­sig like­vel. Dok­tor­av­hand­lin­ger, mas­ter­opp­ga­ver m.m. som gjø­res til­gjen­ge­lig i det elekt­ro­nis­ke arki­vet til insti­tu­sjo­nen hvor det leve­res, er vel innen­for bestem­mel­sen. Men det er vans­ke­lig å se sær­lig mye annet som kan gjen­gis i maskin­les­bar form i med­hold av den­ne bestemmelsen.

Når jeg skri­ver om musikk, syk­kel, vin eller annet jeg liker å skri­ve om på min blogg og ellers på mitt nett­sted, da er det hobby og ikke på noen måte ervervs­mes­sig. Slik var det nok også med det jeg skriv om jus mens jeg arbei­det ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Men når jeg nå er advo­kat i Bing Hodne­land? Advo­ka­ter får hel­ler ikke betalt for å skri­ve artik­ler m.m. Men man­ge gjør det like­vel, for å mar­keds­føre sin advokatvirksomhet.

Jeg liker å skri­ve den­ne type kom­men­ta­rer som for­kla­rer noe av jusen bak dags­ak­tu­el­le hen­del­ser. Sli­ke kom­men­ta­rer har jeg skre­vet len­ge. Men nå som jeg er advo­kat håper jeg også at kom­men­ta­rer som den­ne skal min­ne ver­den om at jeg er her, at jeg kan gans­ke mye om opp­havs­rett og gjer­ne tar opp­drag på det­te områ­det. Blir det da ervervs­mes­sig? Jeg har ikke sva­ret, og lar spørs­må­let bli stå­en­de ubesvart.

Print Friendly, PDF & Email