Litt om Vebjørn Sand og opphavsrett

Gjengivelse i nyhetsdekning

NRK Øst­fold er ver­ken kri­tisk eller viten­ska­pe­lig når de for­tel­ler at Vebjørn Sand har solgt et bil­de for en rekord­sum. De kan der­for ikke påbe­ro­pe seg åvl § 23 som hjem­mel for sin gjen­gi­vel­se av Vebjørn Sands bil­de. Men vi har en annen bestem­mel­se i § 23a, hvis førs­te ledd lyder:

Offent­lig­gjort kunst­verk og offent­lig­gjort foto­gra­fisk verk kan gjen­gis i aviser, tids­skrif­ter og kring­kas­ting ved omta­le av dags­hen­ding. Det­te gjel­der like­vel ikke verk som er skapt med hen­blikk på gjen­gi­vel­se i aviser, tids­skrif­ter eller kring­kas­ting. Opp­havs­man­nen har krav på veder­lag med mind­re det gjel­der dags­hen­ding knyt­tet til det ver­ket som gjengis.”

At en kunst­ner har solgt et bil­de for en rekord­sum, er utvil­somt en dags­hen­ding. Det må selv­sagt være en sam­men­heng mel­lom bil­de og dags­hen­din­gen. Man kan ikke ta et hvil­ket som helst bil­de og kob­le det med en til­fel­dig dags­hen­ding. Men det behø­ver ikke gjel­de bil­de som sådan. Når vi får et nytt kapit­tel i den alt for lan­ge og tra­gis­ke føl­je­ton­gen om et nytt Munch-muse­um, da kan en slik sak illust­re­res med et av Munchs bil­der selv om den hand­ler mer om arki­tek­tur og byplan­leg­ging enn om Munchs kunst. De tren­ger da ikke spør­re om lov, men må beta­le for bru­ken. Det er det­te som kal­les en tvangslisens.

Men når dags­hen­din­gen er knyt­tet til selve ver­ket, da kan ver­ket gjen­gis uten at det beta­les for bru­ken. Det er ikke vans­ke­lig å ten­ke seg grense­til­fel­ler hvor man kan dis­ku­te­re om det skal beta­les veder­lag eller ikke. Men når man gjen­gir det ver­ket som er solgt for en rekord­sum, da er det ingen tvil om at dag­hen­din­gen gjel­der selve ver­ket, så har har Vebjørn Sand ikke krav på betaling.

Kan så jeg påbe­ro­pe med den­ne bestem­mel­sen? Anta­ge­lig­vis ikke. Jeg bru­ker bare den­ne dags­hen­del­sen som et utgangs­punkt for å skri­ve om noe helt annet.

Der har jeg uttømt de bestem­mel­se­ne som kan hjem­le min bil­led­bruk. Kon­klu­sjo­nen er at NRK Øst­fold har sitt på det tør­re, men at jeg i alle fall balan­se­rer på kan­ten av det til­lat­te. Jeg har ikke inn­hen­tet til­la­tel­se fra Vebjørn Sand til å gjen­gi bil­det, eller fra Gal­le­ri Sand til å gjen­gi deres foto­gra­fi av bil­det. Men jeg har i alle fall for­talt dem at jeg har brukt bil­det, så får jeg bare håpe på tilgivelse.

Print Friendly, PDF & Email