Litt om Vebjørn Sand og opphavsrett

Vebjørn Sands hender og sitatrett

I min under­vis­ning har jeg ofte brukt nett­opp Vebjørn Sand som eksem­pel for å illust­re­re bil­led­si­tat. Men det har ingen direk­te til­knyt­ning til det bil­det som her gjengis.

Noen vil hus­ke at Vebjørn Sand for en del år siden ertet på seg hele det moder­nis­tis­ke kunst-Nor­ge ved å si at de mor­der­nis­tis­ke kunst­ner­ne ikke en gang var i stand til å teg­ne en hånd. Hvis man skul­le etter­prø­ve det­te, da kun­ne man gjen­gitt noen hen­der fra uli­ke kunst­ne­re, for å se hvor­dan de fak­tisk mest­ret den­ne oppgaven.

Jeg har ikke gjort det. Men når det nå var et av Vebjørn Sands egne bil­der som ble utgangs­punkt for en dis­ku­sjon om bil­led­si­tat, da kun­ne jeg ikke mot­stå fris­tel­sen til å gjen­gi i alle fall noen av Vebjørn Sands hen­der. Mor­somt nok er utsnit­tet til høy­re hen­tet fra kata­lo­gen fra den utstil­lin­gen hvor bil­de­ne ble vist. Det står ikke noe i teks­ten om dis­ku­sjo­nen om å teg­ne hen­der. Men jeg har vans­ke­lig for å tro at det er helt til­fel­dig at det nett­opp er en hånd som er gjen­gitt når man skal vise en detalj.

Jeg har tatt med et noen and­re hen­der malt av Vebjørn Sand, samt noen hen­der fra Peder Seve­rin Krøy­ers bil­de. Så kan man se på noen hen­der malt av to kunst­ne­re, og jeg fikk fram mitt lil­le poeng om den­ne type billedsitat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email