Mer sykkeltull fra politiet — denne gangen i Skaun

Poli­ti­et er en syk­kel­fiendt­lig etat. De kjø­rer stort sett rundt i bil og ser ver­den fra bilis­ten per­spek­tiv, unn­tatt når de inn­tar “Onkel poli­ti” rol­len og beve­ger seg noen meter til fots. Den­ne gan­gen er det i Bør­sa i Skaun, i Sør-Trøn­de­lag hvor den loka­le lens­man­nen er ute og stop­per “råsyk­lis­te­ne”.

Legg mer­ke til bil­det: De to “Onkel poli­ti­ene” står på sine egne ben. Men politi­bi­len er ikke langt unna, til­syne­la­ten­de tvil­somt par­kert i vei­kan­ten. Man ser også åtte and­re biler, men ingen syk­ler. Like­vel er det syk­lis­te­ne som er pro­ble­met, om vi skal tro politi­første­be­tjent Tho­mas Staff ved Skaun lens­manns­kon­tor. De skri­ver om en far­lig skole­vei, men det fal­ler visst ingen av dem inn at det er bile­ne som gjør skole­vei­en far­lig. Men det er slik de ten­ker i poli­ti­et: Bile­ne har første­prio­ri­tet. All annen tra­fikk skal til­pas­ses bilen. Om syk­lis­ter hav­ner i skvis mel­lom bil­tra­fik­ken og fot­gjen­ge­re, så utpe­ker poli­ti­et syk­lis­te­ne som syndebukker.

Con­ti­nue read­ing Mer syk­kel­tull fra poli­ti­et — den­ne gan­gen i Skaun

Er handelstanden avhengig av gateparkering?

En sykkelfiendtlig handelsstand

<edit>Etter at det­te ble pub­li­sert ble jeg gjort opp­merk­som på rap­por­ten “Ind­køb og trans­port­va­ner i Køben­havn”, hvor det også vises til rap­por­ter fra Neder­land og Sve­ri­ge, som viser at syk­lis­ter hand­ler for like mye som bilis­ter. Syk­lis­ter hand­ler litt mind­re om gan­gen, men ofte­re, sam­men­lig­net med bilister.</edit>

Han­delstan­den frem­står gjer­ne som syk­lis­te­nes fien­de og bilis­te­nes for­sva­rer. Nå er det en Roy Staur­vik som vil fjer­ne syk­kel­fel­te­ne i Karens­lyst allé. “Folk som har stuk­ket inn i nær­mes­te kiosk eller annen små­han­del er tatt og vare­le­ve­ran­dø­rer får svi”, sier dag­lig leder hos Nar­ve­sen i Karens­lyst allé, alt­så den­ne Roy Staur­vik. Her får han vir­ke­lig anled­ning til å snak­ke for sin syke mor. Dag­lig leder hos Nar­ve­sen vil at bilis­ter skal kun­ne stop­pe i syk­kel­fel­tet uten­for kios­ken hans. Bymiljø­eta­ten dri­ver “hekse­jakt” når de ikke lar dis­se bilis­te­ne stan­se der det er “all stans forbudt”.

Det er så få par­ke­rings­mu­lig­he­ter, påstår kiosk­man­nen. Man man ikke annet enn und­res over om han vir­ke­lig er så dår­lig kjent i den gaten hvor han dri­ver kiosk, eller om han gans­ke enkelt lyver: Det er i alle fall to par­ke­rings­hus med inn­kjø­ring fra Karens­lyst allé. Men han snak­ker kan­skje for de late som ikke gid­der å gå noen meter og som må stan­se rett uten­for kios­ken for­di bladet er så tungt å bære? Eller hvor de ego­is­te­ne i fine biler som mener at alle and­re har å flyt­te seg når JEG skal par­ke­re min dyre bil der det pas­ser MEG? Piss off, Roy Staur­vik! Hvis du vil ha kun­der som kan par­ke­re bilen rett uten­for kios­ken din, da får du flyt­te kios­ken din til en par­ke­rings­plass. <edit>Syklister vet vel nå hvil­ken Nar­ve­sen-butikk man ikke bør hand­le i.</edit>

For ikke len­ge siden direk­tør Glenn Eik­brå­ten i gård­ei­er­for­enin­gen “Byfolk” påsto at syk­kel­felt i Skip­pergt og Kirkegt skal ha ført til at kun­de­ne for­svant, og får sine påstan­der gjen­gitt i Aften­pos­ten og Nrk.no, kan­skje også fle­re ste­der. (Aften­pos­ten har et fint illust­ra­sjon­bil­de med tre biler syk­kel­fel­te­ne, og en syk­list som tvin­ges til å syk­le midt i vei­en, mot kjøre­ret­nin­gen.) Det er åpen­bart et infor­ma­sjons­y­brå som har gjort en god jobb for inter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­nen “Byfolk” (som repre­se­ne­ter gård­ei­ere, ikke byfolk). Tid­li­ge­re har vi fått høre at hver par­ke­rings­plass som fjer­nes betyr 1 mill i tapt omset­ning. De vil ha par­ke­rings­plas­ser for ikke å mis­te kun­der. Skal vi tro på dem?

Vi får ikke vite noe om hvor­dan dis­se tal­le­ne har frem­kom­met. Hos NRK sies bare gene­relt at omset­nin­gen har gått ned med 30%. Aften­pos­ten nev­ner også et ren­se­ri som mis­tet 60% av sin omset­ning. Om vi skal tro det tid­li­ge­re leder av Syk­kel­pro­sjek­tet, Erik Øimoen, sa på et møte arran­gert av SLF Oslo, så var det­te ren­se­ri­et i stor grad basert på kun­der som kom i bil og stan­set rett uten­for for å leve­re eller hen­te sitt rensetøy.

Con­ti­nue read­ing Er han­delstan­den avhen­gig av gate­par­ke­ring?