Er handelstanden avhengig av gateparkering?

En sykkelfiendtlig handelsstand

<edit>Etter at det­te ble pub­li­sert ble jeg gjort opp­merk­som på rap­por­ten “Ind­køb og trans­port­va­ner i Køben­havn”, hvor det også vises til rap­por­ter fra Neder­land og Sve­ri­ge, som viser at syk­lis­ter hand­ler for like mye som bilis­ter. Syk­lis­ter hand­ler litt mind­re om gan­gen, men ofte­re, sam­men­lig­net med bilister.</edit>

Han­delstan­den frem­står gjer­ne som syk­lis­te­nes fien­de og bilis­te­nes for­sva­rer. Nå er det en Roy Staur­vik som vil fjer­ne syk­kel­fel­te­ne i Karens­lyst allé. “Folk som har stuk­ket inn i nær­mes­te kiosk eller annen små­han­del er tatt og vare­le­ve­ran­dø­rer får svi”, sier dag­lig leder hos Nar­ve­sen i Karens­lyst allé, alt­så den­ne Roy Staur­vik. Her får han vir­ke­lig anled­ning til å snak­ke for sin syke mor. Dag­lig leder hos Nar­ve­sen vil at bilis­ter skal kun­ne stop­pe i syk­kel­fel­tet uten­for kios­ken hans. Bymiljø­eta­ten dri­ver “hekse­jakt” når de ikke lar dis­se bilis­te­ne stan­se der det er “all stans for­budt”.

Det er så få par­ke­rings­mu­lig­he­ter, påstår kiosk­man­nen. Man man ikke annet enn und­res over om han vir­ke­lig er så dår­lig kjent i den gaten hvor han dri­ver kiosk, eller om han gans­ke enkelt lyver: Det er i alle fall to par­ke­rings­hus med inn­kjø­ring fra Karens­lyst allé. Men han snak­ker kan­skje for de late som ikke gid­der å gå noen meter og som må stan­se rett uten­for kios­ken for­di bladet er så tungt å bære? Eller hvor de ego­is­te­ne i fine biler som mener at alle and­re har å flyt­te seg når JEG skal par­ke­re min dyre bil der det pas­ser MEG? Piss off, Roy Staur­vik! Hvis du vil ha kun­der som kan par­ke­re bilen rett uten­for kios­ken din, da får du flyt­te kios­ken din til en par­ke­rings­plass. <edit>Syklister vet vel nå hvil­ken Nar­ve­sen-butikk man ikke bør hand­le i.</edit>

For ikke len­ge siden direk­tør Glenn Eik­brå­ten i gård­ei­er­for­enin­gen “Byfolk” påsto at syk­kel­felt i Skip­pergt og Kirkegt skal ha ført til at kun­de­ne for­svant, og får sine påstan­der gjen­gitt i Aften­pos­ten og Nrk.no, kan­skje også fle­re ste­der. (Aften­pos­ten har et fint illust­ra­sjon­bil­de med tre biler syk­kel­fel­te­ne, og en syk­list som tvin­ges til å syk­le midt i vei­en, mot kjøre­ret­nin­gen.) Det er åpen­bart et infor­ma­sjons­y­brå som har gjort en god jobb for inter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­nen “Byfolk” (som repre­se­ne­ter gård­ei­ere, ikke byfolk). Tid­li­ge­re har vi fått høre at hver par­ke­rings­plass som fjer­nes betyr 1 mill i tapt omset­ning. De vil ha par­ke­rings­plas­ser for ikke å mis­te kun­der. Skal vi tro på dem?

Vi får ikke vite noe om hvor­dan dis­se tal­le­ne har frem­kom­met. Hos NRK sies bare gene­relt at omset­nin­gen har gått ned med 30%. Aften­pos­ten nev­ner også et ren­se­ri som mis­tet 60% av sin omset­ning. Om vi skal tro det tid­li­ge­re leder av Syk­kel­pro­sjek­tet, Erik Øimoen, sa på et møte arran­gert av SLF Oslo, så var det­te ren­se­ri­et i stor grad basert på kun­der som kom i bil og stan­set rett uten­for for å leve­re eller hen­te sitt rense­tøy.

Print Friendly, PDF & Email
 • Hvis bilis­ter “skal bare” og må stop­pe rett utta­for butik­ken, så kan de vel stop­pe i kjøre­fel­tet, og blok­ke­re tra­fik­ken for and­re biler?
  Hvor­for er det lik­som greit å stop­pe i syk­kel­felt og for­tau — og hind­re and­re tra­fi­kant­grup­per — men ikke i vei­en der man kun er til hin­der for and­re bilis­ter?
  Det har ald­ri jeg skjønt.

 • Olav­Tor­vund

  Selv­føl­ge­lig kan de stop­pe i kjøre­fel­tet så len­ge det ikke er skil­tet “All stans for­budt”. Men det synes å være noe i bilis­ters psy­ko­lo­gi som sier at de selv er vik­ti­ge­re enn and­re. Der­for blok­ke­rer de myke­re tra­fi­kan­ter frem­for å blok­ke­re sine med­bi­lis­ter. Det er vel den van­li­ge hakke­or­de­nen som gjør seg gjel­den­de.

 • P_Dalen

  Applaus, Tor­vund!
  Vår venn kiosk­be­sty­re­ren hev­der at syk­kel­felt er “unød­ven­dig på den­ne kor­te strek­nin­gen”.
  Akku­rat den kor­te strek­nin­gen for­bi hans avis­kiosk. Men syk­kel­felt et annet sted had­de nok vært helt greit for ham.

 • elzapp

  Når jeg hand­ler på kjøpe­sen­ter i ste­det for i bykjer­nen, så er det for­di at på et kjøpe­sen­ter kan jeg trygt gå fra butikk til butikk, uten å måt­te pas­se meg for biler. Argu­men­ta­sjo­nen om at sten­ging av bykjer­nen fører til butikk­død er bare tull. Bil­tra­fik­ken fører til butikk­død i bykjer­nen. Det ser vi tyde­lig i Ber­gen. De gate­ne der det er tyngst tra­fik­kert, er førs­te eta­sje i bygår­de­ne tom.

 • sverre_b

  Kjøpe­sen­te­ret ‘Mall of Ame­rica’ i Min­nea­po­lis er omtrent like stor som
  hele kvad­ra­tu­ren i Oslo, og selv i bil­for­els­ke­de USA grei­er alt­så de
  hand­len­de å bru­ke butik­ke­ne der selv om det ikke er lov å kjø­re bil inne
  i kjøpe­sen­te­ret. Man må (skrekk og gru) gå opp­til fle­re hund­re meter.

 • Lar­sern

  Sik­kert der­for Torg­gata fra Stor­tor­vet til Plø­ens gate går så dår­lig. Alt­for lite par­ke­rings­plas­ser. Job­ber i nær­he­ten og ser jo ald­ri noen hand­le der, på tide å åpne for gjen­nom­farts­tra­fikk helt bort til løk­ka, over Youngs­tor­get 😉

 • Roger

  Det her blir litt som plate­bran­sjen og MP3. Man tvi­hol­der på noe som fun­ka en del år, og nek­ter å se for­and­rin­ge­ne (les: de STORE kjøpe­sent­re­nes inn­tog og evne til å kon­ti­nu­er­lig for­and­ring for å gjø­re seg selv mer attraktive/konkurrere med and­re sent­re)
  De som kre­ver å måt­te par­ke­re uta­for døra kom­mer ikke til bysen­trum med mind­re noe lig­nen­de ikke eksis­te­rer på et kjøpe­sen­ter innen rekke­vid­de. Det er det bare å inn­se.

  Så hva skal man da gjø­re? Man kan lære av plate­bran­sjen, eller ikke. Har fysisk plate­salg gått opp eller ned sis­te tiåret?

 • Olav­Tor­vund

  Det er nok også der­for at den­ne delen av Torggt er så mye mind­re attrak­tiv som hand­legt enn f.eks. Storgt og Møl­lergt.

 • Olav­Tor­vund

  De som vil par­ke­re rett uten­for døren kan jo ikke dra til kjøpe­sent­re hel­ler. Det er gjer­ne et styk­ke å gå fra nær­mes­te ledi­ge par­ke­rings­plass til inn­gan­gen. Og så vidt jeg vet kan man ikke kjø­re bil fra butikk til butikk inne på f.eks. Sand­vi­ka Stor­sen­ter.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Steng Oslo sentrum for gjennomkjøring! @bymiljoetaten @oslovenstre @byraadslederen @BilfrittSentrum()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Røyken og bilen()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Takk for alt, Tjersland. Men ikke skyld på syklistene!()

 • Pingback: Biler skaper ikke liv i byen | Olav Torvunds blogg()