Er handelstanden avhengig av gateparkering?

Foreldede forretningsmodeller i lite attraktive strøk?

Hvis for­ret­ning­mo­del­len er basert på kun­der med bil, da er det ikke spe­si­elt over­ras­ken­de at omset­nin­gen går ned når man ikke len­ger skal par­ke­re. Man kan trygt reg­ne med at dis­se kun­de­ne nå leve­rer sitt rense­tøy and­re ste­der, så noe netto­tap for ren­se­ri­ene er det nep­pe. Og da må vi spør­re om et ren­se­ri basert på gårs­da­gens for­ret­ning­mo­dell for urban han­del, er vik­ti­ge­re en bymil­jø og frem­kom­me­lig­het for syklister.

Selv om tal­le­ne skul­le være rik­ti­ge, så sier de ikke noe om årsaks­sam­men­heng. Nevn­te artik­ler viser ikke til noen rap­por­ter, bare til påstan­der fra direk­tø­ren for gård­ei­er­nes inter­esse­or­ga­ni­sa­sjon. Hel­ler ikke på den­ne inter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­nens nett­si­der fin­nes refe­ran­se til noen rap­port som kan under­byg­ge dis­se påstan­de­ne. Det frem­står med and­re ord som løse og udo­ku­men­ter­te påstander.

Vi må stil­le noen enk­le spørs­mål når vi får pre­sen­tert sli­ke tall, blant annet det­te: Var det et mar­kert trend­skift etter august 2011, eller er det bare en nedad­gå­en­de trend som har fort­satt? Det er all mulig grunn til å stil­le det­te spørs­må­let. Det er vel­dig man­ge grun­ner til at Skip­per­gata ikke er en attrak­tivt handle­gate, og det har ikke noe med syk­kel å gjø­re. Nar­ko­ti­ka og pro­sti­tu­sjon er to stikk­ord. Er det en mar­kert for­skjell mel­lom utvik­lin­gen i Dron­nin­gens gate og de gate­ne s0m nevnes?

Jeg tok en vir­tu­ell tur gjen­nom Skip­per­gata og Kirke­gata med Goog­le Stre­et View. De er jo ikke all­tid helt opp­da­tert, så deres bil­der er fra før det ble anlagt syk­kel­felt her. De er så gam­le at Immers­lund musikk fort­satt had­de sin butikk i Skip­per­gata. Vi kan kon­sta­te­re at det var ikke man­ge butik­ker den gan­gen hel­ler. Når en kva­li­tets­bu­tikk for­svin­ner, kom­mer det ingen ny som erstat­ter den­ne. Det blir sta­dig mer ensomt, og butik­ker taper på at det ikke er and­re butik­ker i nærheten.

I Skip­per­gata fin­ner vi en spill- og tippe­bu­tikk som nå er stengt — ikke pga syk­kel, men pga ulov­lig kamp­fik­sing. Det er en butikk som hel­ter Lys­ver­ket, men som synes å sel­ge sen­ger, Tjersland rør­leg­ger og noen kles­bu­tik­ker som ikke akku­rat synes å være up mar­ket. Ellers fin­ner vi bl.a. =Oslo, kafe­en til Oslo bymi­sjon og en strippe­bar. Det er mer kon­to­rer enn butik­ker. Gaten har i det hele tatt et gans­ke sli­tent preg.

I Kirke­gata er det hel­ler ikke man­ge butik­ker. Det er bank­kon­to­rer, depar­te­ments­kon­to­rer, en høy­sko­le, kafe­er, barer og res­tau­ran­ter, og noen gans­ke få butik­ker. Det er trikke­skin­ner i deler av gaten, slik at det der var all stans for­budt også før det ble syk­kel­felt. Det var bare noen gans­ke få par­ke­rings­plas­ser. Det var, også på det tids­punk­tet Goog­les bil­der ble tatt, gans­ke man­ge ledi­ge loka­ler. Hvis omset­nin­gen har sun­ket, så har den gått fra liten til enda mind­re. Det var nep­pe syk­kel­fel­te­ne som gjor­de at Norsk musikk­for­lag (dess­ver­re) la ned sin butikk i Kirke­gata. Med så få butik­ker som det fak­tisk fin­nes i det­te områ­det, sank nok total­om­set­nin­gen gans­ke mye da Norsk musikk­for­lag la ned butik­ken. Loka­let står fort­satt tomt.

Kle­bu­tik­ken House of Sing­les er nep­pe hel­ler avhen­gig av par­ke­ring rett uten­for for å sel­ge skjor­ter. Inte­ri­ør­bu­tik­ken Stil­verk har ikke vært i den­ne gaten sær­lig len­ge, og kan ikke ha basert seg på at kun­de­ne skal kom­me med bil.

Vi snak­ker alt­så om et av sen­trums mind­re attrak­ti­ve og gans­ke mar­gi­na­le handle­om­rå­der. Pro­sti­tu­sjon og nar­ko­tika­tra­fikk er en del av bil­det. Jeg mener at nett­opp bil­tra­fik­ken i gate­ne gjør dem mind­re attrak­ti­ve. De mest attrak­ti­ve handle­ga­te­ne i sen­trum er Karl Johans gt og gåga­te­ne ut fra Karl Johan. Skal Skip­per­gata, Kirke­gata, Kon­gens gate og Dron­nin­gens gate bli attrak­ti­ve som handle­ga­ter må bile­ne vekk og gate­ne inklu­de­res i gågatenettet.

Print Friendly, PDF & Email