Er handelstanden avhengig av gateparkering?

Tidene skifter. De som ikke henger med i endringene dør

Jeg ser ikke bort fra at enkel­te butik­ker har over­levd i lite attrak­ti­ve handle­ga­ter nett­opp for­di det har vært en viss mulig­het til å stan­se der med bil. Det har vært det enes­te kon­kur­ranse­for­trin­net de har hatt igjen. Men vi kan ikke la hen­sy­net til en liten hånd­full butik­ker hind­re byut­vik­lin­gen. His­to­ri­en er full av end­rin­ger som gjør at noen virk­som­he­ter dør og for­svin­ner. Nes­ten alle ben­sin­sta­sjo­ner har for­svun­net fra det sen­tra­le Oslo på grunn av stren­ge­re reg­ler. Kafe­er og ben­sin­sta­sjo­ner mis­ter sitt kunde­grunn­lag når det byg­ges nye vei­er. Tyri­gra­va kro sten­ger, selv om de fant en nisje da tra­fik­ken for­svant fra Gam­le Mosse­vei. Holms kafé øst for Lar­vik har gans­ke sik­kert tapt mye etter at ny E18 ble åpnet. Selv mener jeg at man bur­de ha prio­ri­tert utbyg­ging av jern­ba­nen i Vest­fold frem­for ny vei. Men at noe kafe­er og ben­sin­sta­sjo­ner langs den gam­le vei­en mis­ter kun­der, det er ikke noe argu­ment mot ny vei.

Butik­ker i bysen­tra som har basert seg på kun­der i bil, mis­ter sitt kunde­grunn­lag for­di alle byer av noen stør­rel­se øns­ker å begren­se bil­kjø­ring i byen. De som ikke kla­rer å omstil­le seg, de dør. Slik er kap­tia­lis­mens bru­ta­le lov.

Hvis han­delstan­den skul­le ha rett, da bur­de Frid­tjof Nans­nes plass vært et av Nor­ges mest attrak­ti­ve ste­der å dri­ve butikk. Det er sen­tralt plas­sert, man kom­mer til dit med bil og det er gans­ke man­ge par­ke­rings­plas­ser på gate­plan der. Butik­ker vil­le ha flyk­tet fra Karl Johans gt og til­stø­ten­de gåga­ter, og strøm­met mot Frid­tjof Nan­sens plass — i til­legg til å etab­le­re seg i gater som Skip­per­gata, Dron­nin­gens gate, Kirke­gata og Kon­gens gate. Men lite tyder på at det­te er butikk­han­de­lens indre­fi­lét i Oslo.

Print Friendly, PDF & Email