Er handelstanden avhengig av gateparkering?

Er det sant at det mangler parkering?

Det er ikke ofte jeg kjø­rer bil inn til sen­trum. Men det hen­der, sær­lig hvis jeg skal frak­te noe som er for stort og/eller tungt til å kun­ne trans­por­te­res på en vare­syk­kel. Hjel­per det meg som hand­len­de med bil at det er par­ke­rings­plass rett uten­for den butik­ken jeg skal til? Nei, selv­føl­ge­lig gjør det ikke det. Hvis det er par­ke­rings­plass der, så må vi reg­ne med at den og and­re plas­ser i nær­he­ten uan­sett er opp­tatt av and­re. Også for bilis­ter fører gate­par­ke­rin­gen først og fremst til dår­li­ge­re frem­kom­me­lig­het. At så mye are­al er okku­pert til par­ke­ring gjør også vare­le­ve­ring vanskeligere.

Jeg har hel­ler ikke opp­levd at det er spe­si­elt vans­ke­lig å par­ke­re de få gan­ge­ne jeg kjø­rer bil til sen­trum. Men jeg må inn i et eller annet par­ke­rings­hus. Der er det stort sett plass, selv i peri­oder med stor tra­fikk. Hvis folk abso­lutt skal kjø­re bil til sen­trum får de kom­me seg inn et par­ke­rings­hus. Hvis regje­rin­gen mener alvor med at de ikke vil sti­mu­le­re bil­bruk sør­ger de for å fjer­ne skatte­for­de­len ved beta­ling par­kert av arbeids­gi­ver må man kun­ne reg­ne med at ytter­li­ge­re par­ke­rings­plas­ser vil frigis.

Han­delstan­den vil visst ha oss til å tro at man på kjøpe­sent­re kan kjø­re bil til døren. Det kan man ikke. Det er nep­pe sær­lig mye len­ger å gå fra f.eks. Palé­et par­ke­rings­hus til Skip­per­gata enn det er gå fra par­ke­rings­plas­se­ne på kjøpe­sent­re­ne og inn til butik­ke­ne. Det kan ikke være avstan­den fra par­ke­rings­plass til butikk som får folk til å dra til kjøpesentre.

Kan­skje er det rett og slett for­di gård­ei­er­ne i sen­trum ikke er flin­ke nok? Nå kan vi lese at bl.a. Hamar sat­ser på å få en rik­tig butik­miks i sen­trum. Kan­skje er pro­ble­met at de gård­ei­er­ne som Glenn Eik­brå­ten repre­sen­te­rer som er alt for grå­di­ge i sin kort­sik­ti­ge jakt på pro­fitt, og ikke ser i øyne­ne at strø­ket utar­mes når alle bare vil leie ut til den som beta­ler mest, uten å ten­ke på noen hel­het? Det er det­te som gjør at Bog­stad­vei­en blir mind­re og mind­re inter­es­sant — i til­legg til at folk ikke liker å hand­le i sterkt tra­fik­ker­te gater. På et kjøpe­sen­ter kan man ta med handle­vog­nen og set­te den fra seg der man har par­kert. Kan­skje de som tror på bil i sen­trum bur­de gjø­re avta­ler med hver­and­re og med par­ke­rings­hu­se­ne, frem­for å jage bort trafikanter?

Folk som abso­lutt vil kjø­re bil for å hand­le, drar ikke inn til byen. Urba­ne folk er ikke avhen­gi­ge av å kjø­re bil. Det vans­ke­lig å kjø­re bil i stør­re byer, helt uav­hen­gig av par­ke­ring. (Som gam­mel taxi-sjå­før reg­ner jeg meg til dem som behers­ker slik kjø­ring.) De som egent­lig ikke liker byen, liker hel­ler ikke å kjø­re der. Inn­flyt­te­re kvi­er seg for å kjø­re i Oslo sen­trum. Også de som er født og opp­vokst i Oslo og vant til å rei­se kol­lek­tivt, unn­går gjer­ne å kjø­re bil i Oslo sen­trum. De som synes bil er vik­tig og par­ke­rings­hus er vans­ke­lig, drar til kjøpe­sent­re uan­sett. For man­ge er det en befri­el­se å slip­pe å dra inn til sen­trum for å hand­le. Det er ikke dis­se kun­de­ne han­dels­stan­den i sen­trum må gå etter.

Print Friendly, PDF & Email